Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Кукурудза на силос

У кормовому конвеєрі кукурудза на силос, як і багаторічні трави, посідає провідне місце. У структурі польової кормової площі її посі­ви становлять 16 — 24 % (на Поліссі менше, в Лісостепу і Степу — більше). Кукурудзяний силос поряд з сіном і сінажем становить ос­нову зимового раціону худоби. Принциповою відмінністю вирощу­вання кукурудзи на силос від вирощування її в зеленому конвеєрі є набагато менша густота стеблостою (55 — 60 до 100 — 120 тис. рослин на 1 га). Висівають її з міжряддями 45 — 60 — 70 см, що дає змогу мати качани. Збирають кукурудзу на силос у фазі молочно-воскової і воскової стиглості, тоді як на зелений корм — до фази молочної стиглості.

Кукурудзу на силос так само, як і на зелений корм і зерно, виро­щують тільки за високого фону живлення, який визначають відпо­відно до запланованого врожаю і з урахуванням родючості ґрунту. У міру загущення й удобрення посіву врожайність зеленої маси збі­льшується, проте при цьому може зменшуватися вихід качанів — найціннішої частини силосної маси (табл. 76). Тому густота посівів при вирощуванні кукурудзи на силос має бути такою, щоб можна було одержувати високі врожаї качанів. Якщо вихід їх зменшується, це означає, що посіви занадто загущені.

Таблиця 76. Структура врожаю кукурудзи на силос залежно від гус­тоти стеблостою і мінерального живлення (за даними автора)


Важливо при вирощуванні кукурудзи на силос збирати її у зада­ній фазі стиглості. Тому слід висівати 2 — 3 гібриди з різними пері­одами вегетації. Для Полісся такими можуть бути переважно ранні і додатково — середньоранні гібриди; для Лісостепу — ранні, серед­ньоранні і середньостиглі з максимальною масовою часткою серед­ньоранніх; для Степу — середньоранні, середньостиглі і середньо- пізньостиглі. На частині площі кукурудзу на силос можна висівати на 10 — 15 днів раніше, ніж звичайні строки сівби, використовуючи інкрустоване насіння. Це дасть змогу раніше вивільнити поле, по­ліпшити кукурудзу як попередник озимих.

У Лісостепу середня врожайність силосної маси кукурудзи стано­вить 400 — 500 ц/га, в Степу без зрошення — 200 — 300, на зрошува­них землях — 600 — 700, на Поліссі — 350 — 400 ц/га.

Урожай кукурудзи на зелений корм формується за короткий пе­ріод вегетації (55 — 60 днів) завдяки весняним запасам вологи і черв­невим опадам. Для посівів її на силос необхідна волога протягом більш тривалого періоду. Щоб економніше використовувати запаси вологи в ґрунті, слід зменшити до мінімуму фізичне випаровування з його поверхні. Тому догляд за посівами передбачає до- і післясхо- дові боронування та міжрядні розпушування, включаючи підгор­тання. Вони сприяють зменшенню випаровування вологи з орного і нижніх шарів, з поверхні ґрунту, очищають поле від бур’янів, по­ліпшують фізичні властивості ґрунту.

У процесі догляду посіви зріджуються. З урахуванням цього но­рму висіву треба збільшувати на 30 — 40 %.

Посіви кукурудзи на силос, як і на зелений корм, слід ущільню­вати високобілковими компонентами (соєю укісних сортів, бобами фіолетовими, одно- і дворічним буркуном, ріпаком озимим, маль­вою, щирицею). Сою, буркун, ріпак, мальву, щирицю висівають од­ночасно з кукурудзою, боби — з ранньостиглими гібридами одночас­но, із середньоранніми — по сходах, із середньо- і пізньостиглими — після фази 3 — 4-го листка. Редьку олійну висівають у міжряддях кукурудзи у фазі 4 — 5-го листка. Однорічний буркун до збирання кукурудзи перебуває у фазі цвітіння і як добрий медонос може за­безпечити до 50 кг меду з 1 га посіву. Це дещо негативно впливає на якість зеленої маси через огрубіння стебел. Буркун дворічний як озима рослина не цвіте, а нарощує зелену масу. Після збирання ку­курудзи його можна залишити на наступний рік. Він збагачує ґрунт на азот, тому норму внесення азотного добрива під посіви суміші кукурудзи з буркуном можна зменшити майже на третину.

Збирають кукурудзу у молочно-восковій стиглості силосними комбайнами, які забезпечують одержання подрібненої маси з дов­жиною відрізків 2 — 3 см, у восковій — 7 — 8 мм. Можна збирати ка­чани і стебла окремо, качани потім подрібнюють на спеціальних установках (наприклад, Стан-700) і силосують окремо.

Орієнтовну технологічну схему вирощування кукурудзи на силос подано в табл. 77.

Таблиця 77. Орієнтовна технологічна схема вирощування кукурудзи на силос (у лісостепових районах)


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+