Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Організація заготівлі силосу

Відповідно до схеми силосного конвеєра визначають набір зби­ральної і транспортної техніки. Силосні культури збирають силосо­збиральними КСК-100А, КСК-100А1, Е-301, Е-282, Е-281С і причіп­ними комбайнами КПКУ-75 і КПИ-2,4 тощо. Але для заготівлі си­лосу з кукурудзи воскової стиглості потрібні спеціальні силосні ком­байни «Полісся», «Дон» або їх аналоги, що подрібнюють масу на від­різки 5 — 7 мм і зерно на 2 — 3 частинки. У зоні надмірного зволо­ження застосовують спеціальні силосозбиральні комбайни, які ма­ють самохідний гусеничний хід високого проходження, наприклад СКГ-3,2, запозичений від зернозбирального комбайна СКД-5Р, бун­кер місткістю 9 м3, обладнаний світлозвуковою сигналізацією, що повідомляє механіка-водія про повне заповнення бункера подрібне­ною масою.

Подрібнену масу відвозять від силосозбиральних агрегатів пере­важно автосамоскидами, а якщо їх немає або мало, — бортовими автомобілями із спеціальними пристроями для розвантаження си­лосної маси. Тракторні причепи доцільно застосовувати лише при перевезенні маси на відстань 1,5 — 2 км.

Ущільнюють масу, що силосується у сховищі, важкими тракто­рами (Т-100ТП, Т-100МГС, Т-153, Т-130, К-700 та ін.), що обладнані грабельними розрівнювачами або бульдозерами. Якщо таких ма­шин немає, використовують трактори Т-74, ДТ-75, Т-4 і Т-150 та їх аналоги, в тому числі іноземні.

Кількість технічних засобів розраховують так, щоб забезпечував­ся принцип потоковості технологічного процесу заготівлі силосу. При цьому змінна продуктивність груп силосозбиральних агрегатів (провідна ланка процесу) має дорівнювати змінній продуктивності транспортних засобів і тракторів, які ущільнюють масу.

Потрібну кількість силосозбиральних агрегатів (Щ) визначають за формулою


де Р — продуктивність агрегату, т/год (за нормативом); 5 — площа збирання, га; У — урожайність зеленої маси, т/га; Т — тривалість роботи агрегатів протягом доби; Д — оптимальна тривалість зби­рання, днів.

Кількість тракторів, необхідних для ущільнення маси, що сило­сується в сховищі, наведено в табл. 98.

Для проведення робіт із силосування уточнюють строки відповід­но до настання технічної стиглості основних компонентів силосного конвеєра. Відповідно до графіка збирання силосної маси погоджу­ють строки інших робіт, які проводяться у господарстві: догляд за просапними, збирання зернових, цукрових буряків, кормових коре­неплодів, заготівля сіна і сінажу та ін. Визначають також можливо­сті успішного проведення всього циклу робіт із закладання силосу, формують у разі потреби нові збирально-транспортні ланки додат­ково до тих, що є, обліковують наявну техніку.

Таблиця 98. Кількість тракторів, необхідних для ущільнення маси, що силосується у сховищі


Як показує досвід господарств Черкаської та інших областей, при заготівлі силосу доцільно створювати міжгосподарські збирально- транспортні загони. Для цього складають оперативний план закла­дання силосу приблизно за такою формою:

Примітка. Бажано зазначити в плані прізвища механізаторів і водіїв автомо­білів, а також трактористів, зайнятих на розрівнюванні і трамбуванні силосу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+