Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.4. Технологічний процес виробництва клею і желатину

Важливими факторами, які беруть до уваги при розміщенні желатинових заводів, є наявність достатньої кількості води і елек­троенергії, сировинних ресурсів, кваліфікованих робітників, роз­галуженої транспортної мережі.

Технологічну схему виробництва желатину і клею в загально­му вигляді зображено на рис. 17.1.

Мінімальний обсяг виробництва желати­ну для забезпечення ефективної роботи підприємства має ста­новити не менше ніж 1 тис. т готового про­дукту за рік. Для цьо­го в рік потрібно бли­зько 2,5 млн кДж еле­ктроенергії, 1 млн м3

води; 7 тис. т сульфат­ної кислоти (36 %).

При переробці си­рої кістки для вироб­ництва 1 тис. т за рік потреба в сировині має бути близько 20 тис. т свіжої кістки або 10 тис. т очищеної знежиреної кістки. У першому випадку підприємство повинно розміщуватися поблизу сировинної бази (м’ясокомбінату, холодо­бойні, м’ясопереробного заводу), що пов’язано з потребою перероб­ки сирої кістки протягом 48 год.

При використанні очищеної кістки желатиновий завод може розташовуватися на значній відстані від сировинної бази.

Для виробництва желатину з м’якушевої сировини продуктив­ність прибуткового підприємства має становити не менш як 500 т за рік, що передбачає використання 2 млн кДж електроенергії, 0,7 млн м3 води і близько 4 тис. т свіжої обрізі свинячих шкур або 0,8 тис. т сухої обрізі.

Характер підготовчих операцій залежить від виду і стану сиро­вини та напрямку подальших технологічних операцій при отри­манні якісної продукції і визначається типом знежирення сировини (леткі розчинники, виварювання у воді, з використанням пари).

Технологічна підготовка твердої сировини охоплює два етапи:

♦ перший етап — сортування на групи за типом надходження, видом сировини і тварин, умовами подальшої переробки. Після закінчення сортування подальший процес підготовчих операцій виробництва желатину передбачає первинне подрібнення, знежи­рення, полірування твердої сировини, калібрування і вторинне подрібнення;

♦ другий етап складається з обводнення твердої сировини, ма­церації, зоління сировини, промивання, кислотування, кінцевого промивання перед видаленням клею і желатину та доведення фа­брикату до технічних вимог щодо нього.

Процеси знежирення, мацерації, зоління сировини, а також видалення з неї клею та желатину пов’язані з дифузійним обмі­ном між матеріалом, що обробляється, і технологічними агентами (гаряча вода, пара, хімічні реагенти).

Дифузійний обмін між твердим матеріалом і зовнішнім середо­вищем (рідиною) складається з трьох фаз: обмінної дифузії між поверхнею матеріалу і рідиною, дифузійних процесів і процесів осмосу по об’єму матеріалу і вирівнювання концентрації дифун­дуючих речовин у зовнішньому середовищі.

Тривалість дифузійних процесів у середині матеріалу зале­жить від властивостей матеріалу і його товщини. Інтенсивність обмінної дифузії між зовнішнім середовищем (рідиною) і матеріа­лом залежить від поверхні розділення фаз і безпосередньо від розміру часточок матеріалу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+