Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.7. Середовище підприємництва

Контрагенти бізнесу: продавець — покупець; роботодавець — найманий працівник; кредитор — позичальник не перебувають в умовах ізоляції, вони функціонують у певному середовищі, яке і ви­значає їхні позиції. У цілому підприємницьке середовище включає в себе економічну обстановку, політичну ситуацію, правове, соціаль­но-культурне, технічне, фізичне, інституціальне середовище.

Економічна обстановка зумовлює більші чи менші обсяги грошо­вих засобів, які покупці можуть витратити. Вона також визначає види придбаних покупцями товарів і ту суму, яку вони готові запла­тити.

Одночасно економічна обстановка визначає наявність робочих місць, а отже, надлишок або недостатню кількість робочої сили, що впливає на рівень заробітної плати працівника при укладанні тру­дової угоди. Економічна обстановка визначає наявність грошових ресурсів і звідси — доходу на інвестований капітал або позики, що впливають на розмір залучених ресурсів, до яких готові звернутися учасники бізнесу для фінансування своїх ділових операцій.

На економічну обстановку підприємництва впливає політична ситуація. Способи управління економікою певною мірою є результа­том політичних завдань і цілей уряду, який є при владі.

Учасники бізнесу діють у межах відповідної правової бази. Зако­ни, що ухвалює Верховна Рада України, можуть бути наслідком по­літичної обстановки і натиску лобістів або груп, які, в свою чергу, можуть відображати відповідні течії у соціальній і культурній сфе­рах. Наприклад, підвищений інтерес до захисту навколишнього се­редовища привів до створення партії «зелених», а також законо­давства щодо контролю над підприємствами, які забруднюють до­вкілля.

Соціально-культурне середовище визначає товари, які люди прагнуть купувати, зокрема, що відповідають певним смакам і моді. Соціально-економічна обстановка може також впливати на ставлен­ня окремої особи до роботи, що, в свою чергу, впливає на її ставлення до розміру заробітної плати і умов праці, майбутнього бізнесу.

Технічне середовище відображує рівень науково-технічного розвит­ку, що впливає на підприємництво. Чим більше торговельно-про­мислових операцій автоматизовано, тим менший попит на робочу си­лу, що безпосередньо впливає на рівень зайнятості й заробітної плати.

Фізичне (географічне) середовище характеризує природні умови, в яких здійснюється підприємництво. Мається на увазі доступність сировини, енергоресурсів, кліматичні й сезонні умови, а також добре розвинена транспортна мережа. Ці чинники безпосередньо вплива­ють на розміщення компаній і фірм, а отже, на витрати, пов’язані з доставкою сировини, розподілом продукції та застосуванням робочої сили.

І насамкінець, інституціальне середовище, що характеризується наявністю і різноманітністю інституцій, за допомогою яких бізнес може встановлювати ділові взаємовідносини або вести комерційні операції. До цих інституцій належать:

► банки (надання фінансових послуг);

► оптові та роздрібні продавці (надання послуг, пов’язаних з розподілом товарів);

► спеціалізовані фірми і заклади (надання професійних по­слуг — юридичних, бухгалтерських, аудиторських тощо);

► навчальні заклади (навчання робітників і службовців);

► агентства з вивчення ринків;

► рекламні агентства (рекламна діяльність);

► контори з працевлаштування (надання допомоги в пошуках робочої сили);

► транспортні агентства;

► страхові компанії;

► комунальні послуги;

► засоби зв’язку;

► постачальники.

Отже, ми дали визначення бізнесу (підприємництву) в цілому і його основним різновидам, установили значення обміну, визнали важливість принципу взаємовигідності, навели поняття комерцій­них операцій, охарактеризували підприємницьке середовище.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+