Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.8. Функції та модель бізнесу

Під функціями бізнесу слід розуміти діяльність, пов’язану з ви­робництвом і обмінними операціями між підприємцем та іншими елементами господарського середовища.

Бізнес передбачає такі основні функції:

► ведення фінансів і обліку — мобілізація капіталу за рахунок засобів інвесторів і кредиторів; нагромадження доходу від продажу; управління використанням капіталу та доходів у межах бізнесу і поза ним;

► кадрову — відбирання і приймання на роботу працівників відповідно до потреб бізнесу; вирішення всіх питань щодо викорис­тання працівників;

► матеріально-технічне забезпечення — придбання сировини, машин, обладнання та інші поставки, необхідні для господарської діяльності;

► виробничу— перетворення сировини та інших поставок на такий вид продукції, який цілком придатний для продажу клієнтам фірми;

► маркетинг — визначення потреб споживачів і управління процесом обміну між підприємцем і його контрагентами.

До основних функцій можна додати такі:

► підтримка підприємництва — розгляд підприємницьких ідей, ініціативи і досвіду управління, що є функцією менеджменту;

► науково-дослідні та проектні роботи— діяльність, пов’язана з розробленням і реалізацією нових технологічних процесів або нової продукції для поліпшення підприємництва, підвищення ефектив­ності, розширення пропозицій нової продукції;

► зв’язки з громадськістю (так званий «паблік рілейшнз») — здійснення і управління відносинами між підприємствами і громад­ськими структурами або засобами масової інформації.

Викладені положення про підприємництво та бізнес можна по­дати у вигляді простої моделі, що складається з двох блоків:

1. Макросередовище — економічні, правові, політичні, соціально- культурні, технологічні та фізичні умови діяльності.

2. Мікросередовище, до якого належить інституціальна система: біржі, агентства, фонди тощо (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Модель бізнесуНаведена модель показує бізнес з його п’ятьма основними функ­ціями, чотири з яких (фінанси, маркетинг, кадри і матеріально- технічне забезпечення — МТЗ) припускають відносини із зовнішні­ми блоками. Ці інституції становлять безпосереднє середовище дія­льності фірми, або «мікрорівень».

У межах фірми кожна функція має взаємодіяти із будь-якою ін­шою функцією.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+