Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Етапи і складові підприємницької діяльності

Як і продукт підприємництва, будь-яка підприємницька діяль­ність та підприємницькі структури проходять у своєму розвитку певні етапи, які формують історичний розвиток суб’єкта підприєм­ництва. Сукупність етапів розвитку суб’єкта підприємництва нази­вають «життєвимциклом» підприємництва (рис. 7.3).


Основні етапи підприємницької діяльності такі:

► організаційно-підготовчий (I);

► зародження та становлення (II);

► розвиток та поглиблення діяльності (III);

► стагнація (відсутність зростання) (IV);

► занепад підприємства (V);

► ліквідація і припинення існування (VI).

Для конкретного суб’єкта підприємництва не всі етапи «життєво­го циклу» є обов’язковими. Деяких вдається уникнути (наприклад, стагнації або занепаду), деякі етапи можуть періодично повторюва­тися (наприклад, стагнація та період розвитку). За характером і пе­ріодичністю проходження етапів визначають схему еволюції під­приємства.

Виділяють такі схеми еволюції підприємництва:

► повний цикл (I — VI);

► неповний замкнений (I — II — III — V);

► періодичний (I — II — III — IV — III ...);

► інші (різні варіанти).

Кожен етап розвитку підприємництва потребує своєї тактики, го­сподарської та маркетингової поведінки, залучення виробничих і фінансових ресурсів тощо.

Суб’єкт підприємництва може обрати одну з трьох базових стра­тегій розвитку:

► стратегію виживання;

► стратегію стійкого розвитку;

► стратегію зростання.

Усі етапи «життєвого циклу» підприємництва однаково важливі й потребують специфічних підходів. Нехтування будь- яким етапом або його особливостями може спричинити значні матеріальні втрати і дестабілізацію підприємницької діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+