Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Організаційно-підготовчі заходи і підготовка до реєстрації

Створенню підприємства та започаткуванню підприємницької діяльності завжди передують організаційно-підготовчі заходи. Го­ловне завдання цього етапу — підготувати нормативну базу для реєстрації суб’єкта підприємництва та опрацювати загальну модель його діяльності.

Основні організаційно-підготовчі заходи такі:

► вироблення підприємницької ідеї (наміру);

► опрацювання та експертне оцінювання підприємницької ідеї;

► підбір (уявний) складових підприємництва (люди, продукт, ринок, фінанси, партнери тощо);

► розроблення установчих документів та державна реєстрація;

► розроблення бізнес-плану або іншого плану діяльності та спо­собів (варіантів) реалізації їх.

Вироблення підприємницької ідеї (наміру) передбачає уявні дії та способи реалізації підприємництва. Підприємець формує ідею, намір, уявлення про майбутню підприємницьку діяльність.

Для опрацювання підприємницької ідеї найбільше підходить ме­тод «мозкової атаки», при якому всі думки, навіть на перший погляд безглузді та абсурдні, мають бути вислухані, записані та розглянуті, а критика недопустима. З іншого боку, навіть дуже вдала ідея має пройти своєрідну експертизу і самооцінку. Адже якщо підприємни­цька ідея не підтвердиться на практиці, то підприємець зазнає ве­ликих збитків.

Опрацювання та експертне оцінювання підприємницької ідеї

можуть бути здійснені:

► на офіційному рівні, із залученням спеціалізованих фірм та експертів;

► на рівні внутрішніх дискусій і контактів;

► внаслідок самоосмислення та критичного самоаналізу.

Під час експертизи на цьому етапі мають всіляко заохочуватися критика та конструктивізм. Коли підприємницька ідея пройшла експертизу та набула певних конкретних обрисів, потрібно визна­читись, якими ресурсами вона реалізовуватиметься на практиці. Йдеться про так званий підбір складових підприємництва.

Деякі дослідники вважають, що підбір складових доцільно роз­глядати в розрізі таких основних рубрик:

► персонал;

► продукт підприємництва;

► середовище;

► фінанси.

Підбір складових підприємництва (особливо в індивідуальному підприємництві) часто буває підсвідомим, без чіткого усвідомлення цього процесу. Він враховує:

► оцінювання продукту підприємництва, його характеристик та перспективності;

► підбір персоналу (у тому числі керівника-менеджера);

► оцінювання реакції середовища на створення підприємства і появи на ринку продукту підприємництва;

► маркетингове оцінювання підприємницького середовища;

► оцінювання власних і залучених фінансових можливостей;

► вибір організаційної форми підприємства;

► визначення місця локалізації підприємства і його підрозділів;

► пробні контакти із замовниками (споживачами), партнерами.

Одночасно з підбором складових підприємництва розробляються і апробуються установчі та реєстраційні документи.

Розроблення установчих документів, на перший погляд, не є від­повідальним моментом. Адже в розумінні широкого загалу в доку­менти завжди можна внести зміни, доповнення. Однак це пов’язано із складними бюрократичними процедурами, інколи досить трива­лими і складними, дезорієнтацією підприємства від конфліктів та непродуманих записів.

Невдало опрацьовані установчі документи можуть усклад­нити, інколи унеможливити діяльність підприємства, породити безліч абсолютно непотрібних проблем, необґрунтованих ви­трат, навіть спричинити ліквідацію підприємства або його ба­нкрутство. Недосконало опрацьованими документами завжди спробують скористатися несумлінні працівники, конкуренти, любителі легкої наживи.

Зрештою, внесення будь-яких змін в установчі та реєстраційні документи коштуватиме не менш як 35,70 грн і чимало витрачених часу й енергії.

Особливу увагу надають підготовці установчого договору та ста­туту, які є своєрідною «внутрішньою конституцією» юридичної особи.

Для реєстрації готують п’ять примірників статуту (власне для ре­єстрації — два оригінали і одну нотаріально завірену копію) і три примірники установчого договору (два оригінали і одну копію).

Установчі документи виконуються українською мовою, детально вивіряються і зшиваються у вигляді окремого зошита. Всі оригінали та копії повинні мати однакове виконання і оформлення.

Досить часто засновники нової юридичної особи досконало опра­цьовують статут, але поверхово ставляться до підготовки установчо­го договору. Тим більше, що вимоги щодо статуту детально визна­чені Законом України «Про підприємства в Україні», а вимоги щодо установчого договору не деталізовано. Проте установчий договір (угода) діє до реєстрації та після зняття з реєстрації підприємства, а також регламентує питання, які не висвітлюються у статуті.

У статуті слід передбачити такі розділи:

► загальні положення;

► мета та завдання діяльності;

► функції та види діяльності;

► утворення і використання коштів і майна підприємства;

► управління;

► засновники, їхні права та обов’язки;

► звітність та контроль;

► створення та використання фондів;

► виробнича, комерційна та зовнішньоекономічна діяльність;

► повноваження трудового колективу;

► реорганізація і ліквідація.

На особливу увагу в статуті заслуговують такі питання:

► детальний опис власників і засновників із зазначенням їх юридичної адреси або паспортних даних;

► опис можливих видів діяльності, навіть — потенційних (на­ступні записи потребуватимуть внесення змін у реєстраційні доку­менти);

► опис юридичного статусу підприємства та питань, пов’язаних з реєстрацією прав власності (записи, цінні папери, незалежний ре­єстратор, емісії тощо);

► поділ майна і активів на власні і такі, що перебувають у тим­часовому використанні, повноваження щодо набуття або продажу майна, розподіл прибутків і збитків;

► детальний опис органів управління і їхня компетенції. Компе­тенція органів управління не повинна дублюватись. Порядок при­значення керівника, бухгалтера. Контрольні або ревізійні органи, їхні права та зобов’язання;

► трудові відносини і їх регламентація, повноваження трудового колективу і ради підприємства, профспілкової організації;

► порядок внесення змін до статуту.

Приватні підприємства, в тому числі селянські (фермерські) гос­подарства, можуть не укладати установчий договір.

В установчому договорі передбачають такі розділи:

1. Предмет угоди засновників:

► термін дії та мета створення підприємства;

► дочірні підприємства, філіали, представництва, участь в об’єднаннях;

► права засновників із зазначенням їх участі в управлінні, конт­ролі, розподілі прибутків, отриманні інформації;

► обов’язки та взаємні зобов’язання засновників.

2. Внески засновників у статутний фонд і порядок його форму­вання.

► розмір та порядок зміни розміру статутного фонду;

► фонди підприємства та розмір відрахувань у них. Обов’язково створюється резервний фонд у розмірі не менше ніж 25 % розміру статутного фонду;

► порядок розподілу прибутків та інших ресурсів;

► порядок реорганізації, ліквідації та розподіл майна і коштів при цьому;

► органи управління та їх компетенція, представництво інтере­сів засновників.

Розроблення установчих документів передбачає:

► консультації з юристом, іншими підприємцями, які працюють у подібній сфері;

► з’ясування порядку реєстрації відповідного підприємства, ко­шторису витрат на це та переліку необхідних документів;

► розроблення установчих документів, їх погодження з юристом, майбутнім керівництвом, засновниками;

► державну реєстрацію;

► наступне післяреєстраційне оформлення в інших органах державної влади згідно з вимогами закону.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+