Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Сутність, завдання та основне призначення бізнес-плану

Сьогодні словосполучення «бізнес-план» є чи не найпопулярнішим серед економістів, підприємців і бізнесменів. Що ж таке бізнес- план? Для кого він складається? Для чого він складається? Ось основні запитання, на які певною мірою буде дана відповідь у цьо­му розділі.

В американських виданнях з бізнес-пла- нування бізнес-план розглядається в основ­ному як інструмент управління, який міс­тить плани керуючого господарством на майбутнє та шляхи їх реалізації. Так, коор­динатор російсько-американського проекту приватизації фермерських господарств Б. Білер у книзі «Планирование в сельском хозяйстве: практическое руководство по биз­нес-планированию» зазначає, що бізнес- план — це документ, що складає нинішній або майбутній власник (керуючий підпри­ємством), який детально обумовлює основи бізнесу, вид продукції або послуг, коло спо­живачів, конкуренцію, тип виробництва і систему збуту, а також менеджмент, фінан­сування та інші значущі аспекти існуючого або майбутнього підприємства. По суті, саме цим визначенням розкривається зміст біз­нес-плану.

Проте найважливішим, на нашу думку, є визначення бізнес-плану за Марковою, яка наголошує, що бізнес-план — це детальний, чітко структурований і ретельно підготовле­ний документ, який описує, до чого прагне фірма, як вона збирається досягти поставленої мети і який матиме вигляд після її досягнення. Це зручна, зага­льноприйнята форма ознайомлення постійних інвесторів з проек­том, в якому їм пропонується взяти участь.

На запитання: «Для чого потрібно складати бізнес-план?» можна відповісти, що є дві найважливіші причини для підготовки бізнес- плану:

1) щоб переконати сторонніх інвесторів у доцільності вкладення грошей у ваш бізнес або надання кредиту;

2) щоб допомагати зберігати обраний курс і не давати змоги ви­падковим обставинам відхилити вас від обраної мети.

У другому випадку план виступає як «дороговказ» бізнесу.

Роль планування і прогнозування в бізнесі країн ринкової еко­номіки величезна. Планування майбутнього зростання — це одне з питань: наскільки формалізованим повинно бути планування в біз­несі? У будь-якому бізнесі має бути певний план, навіть якщо це тільки абстрактна послідовність дій або просто результат, який мож­на очікувати за прогнозами руху готівки, що складається для бан­ківського менеджера.

Отже, в бізнесі існують різні типи планів і різні рівні процесів планування:

► бізнес-план, який, зокрема, регламентує залучення засобів зі сторони;

► внутрішньофірмовий (корпоративний) план, в якому викла­даються стратегія, плани і очікувані фінансові результати (склада­ється, як правило, для внутрішнього користування);

► план маркетингу — для визначення потреб торгівлі й марке­тингу;

► операційні плани і плани з підготовки кадрів для роботи на підприємстві.

Бізнес-план покликаний відповісти на три ключових запитання:

1. Де тепер знаходиться фірма?

2. Куди рухається фірма (бізнес)?

3. Як ми прийдемо туди?

Якщо відповідь на перше запитання передбачає поточний стан фірми, на друге — бажаний її стан, то третє — свідчить про найефек­тивніший шлях бізнесу.

Отже, бізнес-план має показати, як ефективно перейти із ни­нішнього стану в бажаний, відобразити як поточні завдання, так і завдання на середню та довготермінову перспективу.

Бізнес-план складається в таких ситуаціях:

1. Фірмі потрібний капітал для подальшого розвитку.

2. Створюється нова фірма або змінюється власник.

3. У разі реконструкції, придбання обладнання, переходу на ви­пуск нової продукції тощо.

4. Для аналізу діяльності, якщо істотно змінюється оточення.

Як засвідчує практика закордонного бізнесу, в бізнес-плані заці­кавлені менеджери, власники і кредитори. Менеджери — це по суті творці і виконавці бізнес-плану. Власники зацікавлені в складанні бізнес-плану з точки зору перспектив фірми. В малому бізнесі мене­джер одночасно може бути власником, тобто виступати творцем біз­нес-плану, його виконавцем і контролюючим органом.

Кредитори розглядають бізнес-план як додаткове джерело інфо­рмації за умов прийняття рішення про виділення кредитів.

Для всіх менеджерів, власників і кредиторів є спільні вигоди складання бізнес-плану:

► оцінювання можливостей проекту або фірми;

► встановлення мети діяльності фірми;

► визначення потрібної суми грошей.

При складанні бізнес-плану менеджери одержують такі вигоди:

з’ясування ідей, створення команди, практика у проведенні аналізу і презентації, допомога в одержанні грошей.

Кредитори розглядають бізнес-план як джерело інформації, на основі якої вони можуть оцінити ступінь ліквідності та ризику прое­кту, якість управління.

Отже, бізнес-план — це підсумковий документ, який є результа­том великої аналітичної роботи. Він дає змогу:

► усвідомити місце підприємства на ринку;

► проаналізувати перспективи розвитку галузі, ринку, товару (послуги);

► з іншого боку подивитися на діяльність підприємства, його проб­леми, перспективи.

Водночас слід розуміти і обмеження бізнес-плану:

► він не є панацеєю від усіх бід і невдач;

► план не може дати відповіді на всі запитання і проблеми, що виникають перед підприємством;

► план залежить від кваліфікації людей, які його складають і будуть реалізовувати.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+