Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Концепція, функції і мета бізнес-плану

При складанні бізнес-плану, як правило, опираються на факти і точні дані. Розроблення концепції — це єдине, що привносить у біз­нес емоційний аспект. Вона в загальних рисах засвідчує бачення того, яким буде ваше підприємство і переконує інших у важливості вашого підприємства.

У той час як концепція формулюється одним власником або ке­руючим, призначення розробляється разом з іншими учасниками бізнесу. Його важливість полягає у тому, що воно в стислій формі зумовлює найбільш важливі аспекти бізнесу. Власник або керуючий і його службовці точно знають, що вони робитимуть і для чого.

Цілі — це кроки, які здійснюють для виконання призначення підприємства. Вони мають загальний характер щодо дій і відпові­дають таким критеріям: потребують дотримання, є мотивуючими і не пов’язані з конкретними термінами виконання.

Основна мета бізнес-плану — досягнення розумного і здійсненного компромісу між тим, що фірма хоче і чого може досягти. План покли­каний показати працівникам і постійним інвесторам цілісність за­пропонованого курсу, продемонструвати, як одне випливає з іншого.

Кожна мета повинна мати одне або кілька завдань для її здійс­нення. Досвідчені керуючі фірми орієнтовані на виконання цілей і завдань.

Завдання — це запланований або бажаний стан, який мотивує керуючого. Кваліфікований менеджер використовує наявні ресурси для виконання не одного поставленого завдання, а відразу кількох, у порядку їх важливості.

Завдання мають відповідати таким вимогам: бути реальними, конкретними, обмеженими певними часовими межами, вимірними і досить гнучкими для здійснення.

Розглянемо приклади формування концепції, призначення, ці­лей і завдання бізнес-плану.

1. Концепція бізнес-плану. В Україні фермер може мріяти про ферму, де б вирощувалося якісне зерно озимих перспективних віт­чизняних сортів. Формування цієї мрії дає фермеру мету, до якої він прагнутиме у міру розвитку свого підприємства.

2. Призначення бізнес-плану. Фермерське господарство, яке ви­рощує перспективні сорти озимих зернових, поставляє якісне зерно на київські борошномельні заводи за помірними цінами.

Після ознайомлення з цим формуванням зрозуміло, що фермер - ське господарство займається виробництвом зерна, вирощує перспе­ктивні сорти озимих зернових, зацікавлене в поставлянні якісного зерна і призначає за нього ціну, орієнтовану на місцевий ринок.

3. Мета бізнес-плану. Фермер, який займається виробництвом якісного зерна, може ставити собі за мету збільшення прибутку ціл­ком законно — на основі нарощування обсягів продажу зерна.

4 Завдання бізнес-плану. Фермер у нашому прикладі може ста­вити собі за мету скорочення витрат на закупівлю насіннєвого ма­теріалу озимих зернових на 10 % у 2002 р. задля збільшення рента­бельності підприємства (це завдання є конкретним — скорочення закупівельної вартості насіннєвого матеріалу зернових); вимірно­го — 10 %, передбачається, що він може скоротити закупки насіння озимих зернових; приносить позитивні результати — скорочення собівартості насіннєвого матеріалу сприяє збільшенню рентабельно­сті; і обмеженого в часі — скорочення витрат на закупівлю насіння має відбутися у 2002 р.

Функції бізнес-плану. Вдало розроблений план включає в себе три основні функції.

По-перше. Бізнес-плану належить роль техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). Розроблення бізнес-плану примушує власни­ка або менеджера-підприємця викласти свої дії на папері й дати обґрунтування та оцінку тих пропозицій, на які вони опираються. Техніко-економічне обґрунтування допомагає визначити необхід­ність і належне розміщення ресурсів, указуючи власнику на всі сла­бкі місця і упущення; одночасно бізнес-план покликаний скоротити до мінімуму можливі непередбачені труднощі.

По-друге. Такий план буде інструментом управління і виступа­тиме у ролі керівництва до перетворення задуманого в життя, а та­кож буде критерієм, за допомогою якого оцінюватиметься робота підприємства. За умов умілого використання він дає можливість директору або власнику бізнесу звернути увагу на проблеми, що можуть виникнути у майбутньому, і на існуючі можливості до того, поки вони не будуть упущені.

По-третє. Бізнес-план є інструментом для забезпечення фінан­сування певного підприємства. Незалежно від того, який характер мають капіталовкладення, на які ви розраховуєте (банківські інвес­тиції, внутрішні чи іноземні капіталовкладення з боку приватних осіб, державні субсидії або фонди для фінансування підприємств з високим ризиком), детально опрацьований, вдало складений бізнес- план потрібний за будь-яких обставин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+