Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1.3. Акцизний збір

Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції).

Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. Ак­цизний збір стягується з готового товару на кінцевій стадії виробни­цтва або при передачі для реалізації в торгівлю.

Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяль­ності — виробники підакцизних товарів (продукції), а також суб’єкти підприємницької діяльності, що імпортують підакцизні то­вари (продукцію). Акцизний збір стягується з фізичних осіб (грома­дян України, іноземців та осіб без громадянства), які ввозять (пере­силають) на митну територію України підакцизні товари в обсягах вартістю понад 200 євро.

Об’єктами оподаткування є:

► обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатної передачі товарів (продукції) або з част­ковою їх оплатою;

► обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власно­го споживання, промислової переробки, крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів, а також для своїх працівників;

► митна (у разі її відсутності — закупівельна) вартість імпорт­них товарів (продукції), придбаних за іноземну валюту або в поряд­ку обміну чи безплатної передачі;

► суми податків на підставі рішень судових органів з розсуду спорів між транспортними організаціями з приводу втрати або не­стачі продукції, що перевозять;

► суми стягнень з осіб, які винні в нестачі, розкраданні підакциз­них товарів;

► обсяг виручки від реалізації конфіскованого підакцизного майна, яке переходить у власність держави.

Ставки акцизного збору встановлюються по групах товарів і є єдиними на всій території України. Перелік товарів та ставки акциз­ного збору регулюються Верховною Радою України. Податкові став­ки акцизного збору встановлюються як у твердих, так і у відсотко­вих ставках. Тверді ставки встановлюються в євро. Відсоткові став­ки встановлюються відносно оподатковуваного обороту, який вклю­чає суму акцизу.

Акцизний збір обчислюється:

а) за ставками у відсотках до обороту з продажу:

► товарів, що реалізуються за вільними цінами, виходячи з їх­ньої вартості за цими цінами, встановленими з урахуванням акциз­ного збору, без податку на додану вартість;

► товарів, що реалізуються за державними фіксованими та ре­гульованими цінами, виходячи з їхньої вартості за цими цінами без урахування торговельних знижок, а також сум податку на додану вартість;

б) за твердими ставками з одиниці реалізованого товару (продук­ції).

При закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний оборот визначається, виходячи з їхньої митної вартості. При визна­ченні цієї вартості іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації. Акцизний збір від реалізації під­акцизних товарів громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, утримується з джерела виплати доходів.

Для акцизного збору застосовуються два підходи до визначення оподатковуваного обороту залежно від того, які ставки акцизного збору встановлено. Якщо такі ставки встановлено в абсолютних величинах до фізичних розмірів підакцизних товарів, то оподат­ковуваний оборот визначається обсягом реалізації таких товарів. Якщо ставка акцизного збору встановлена у відсотках до їх вар­тості, оподатковуваний оборот визначається, виходячи із цін реалі­зації.

При використанні підакцизних товарів усередині підприємства для власних виробничих потреб, у тому числі для передачі з цеху в цех, оподатковувані обороти визначаються з собівартості цих това­рів. Слід мати на увазі, що це стосується виробництва тільки не підакцизних товарів. Якщо підакцизні товари використовуються всередині підприємства для виробництва підакцизних товарів, то вони акцизом не оподатковуються, за винятком алкогольних напо­їв.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+