Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3.3. Умови одержання кредиту

Процедура одержання фінансового кредиту підприємством пе­редбачає: попередні переговори, подання в банк заяви та інших до­кументів на отримання кредиту, оцінювання банком ефективності комерційної угоди (інвестиційного проекту) підприємства, підпи­сання кредитного договору між підприємством і банком, надання кредиту і контроль банку за виконанням підприємством умов кре­дитування.

На першому етапі підприємство і банк ведуть переговори з метою можливого укладення кредитної угоди. За позитивних наслідків переговорів банк готовий взяти документи підприємства для роз­гляду.

На другому етапі підприємство звертається в банк із заявою, яка містить такі дані: мета отримання; сума і термін кредиту; економіч­не обґрунтування необхідності кредиту; джерела погашення.

На вимогу банку підприємство надає йому необхідні документи, до яких належать: заява про надання кредиту; статут підприємства (нотаріально засвідчений), установчий договір (нотаріально засвід­чений); реєстраційне посвідчення (свідоцтво) або патент (нотаріаль­но засвідчені); договір оренди або інші документи щодо права влас­ності на землю або права тимчасового користування земельною ді­лянкою (нотаріально засвідчені); контракти (договори) між продав­цем і покупцем, замовником і підрядником на виконання будівель­но-монтажних робіт; довідка з банку про розмір сплаченого статут­ного фонду, а також витяги з розрахункового і валютного рахунка підприємства (позичальника); фінансова звітність: форма № 1 «Ба­ланс підприємства»; форма № 2 «Звіт про фінансові результати і їх використання»; форма № 5 «Звіт про стан майна підприємства»; ви­сновок аудиторської фірми щодо фінансового стану підприємства, техніко-економічне обґрунтування угоди або проекту; ліцензія на проект, який кредитується (якщо така потрібна); підтвердження Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України про наявність квоти; підтвердження наявності складських приміщень; підтвер­дження наявності виробничих площ і потужностей; договір застави; поручительство, гарантія, договір страхування (один із цих доку­ментів); клопотання місцевих і державних органів влади про на­дання підприємству кредиту; розрахунок наявних грошових надхо­джень.

На підставі поданих клієнтом документів установа банку прово­дить оцінювання кредитоспроможності та фінансового стану під­приємства.

Для підприємств, які є надійними і постійними клієнтами банку, перелік документів може бути дещо меншим.

На третьому етапі банк: вивчає формальну і неформальну інфо­рмацію про підприємство; оцінює його ділову репутацію та імідж; аналізує кредитоспроможність підприємства, проводить поглиблене обстеження його фінансового стану і визначає міру ризику; визна­чає перспективи розвитку підприємства; перевіряє наявність дже­рел і гарантій погашення кредиту.

У разі прийняття схвального рішення підписується кредитний договір між позичальником і банком, надається кредит і здійсню­ється контроль банку за виконанням підприємством умов кредиту­вання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+