Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3.4. Способи погашення кредиту

Порядок погашення кредиту — це спосіб погашення основної йо­го суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають повністю після закінчення терміну кредитної угоди або поступово, частинами. Від­соток нараховується на суму непогашеного кредиту.

За способом погашення позики можуть бути: до запитання; з по­гашенням у відповідний термін; з довготерміновим погашенням.

За позиками до запитання термін повного повернення конкретно не визначається і погашення відбувається на вимогу банку.

Позика може погашатися підприємством не тільки відповідно до кредитного договору, а й достроково (на вимогу кредитора або на бажання підприємства).

За характером погашення кредити поділяються на такі види:

► дисконтні;

► позики, які погашаються поступово — щомісячно, щоквар­тально, раз на півроку, щорічно;

► позики, які погашаються одноразовим платежем, після закін­чення терміну позики, тобто підприємство одночасно сплачує банку суму основного боргу та нарахованих відсотків;

► амортизаційні (здійснюється поступова виплата основного бор­гу та відсотків рівномірними внесками);

► можуть бути й інші способи погашення, які визначаються у кредитному договорі (наприклад, надання підприємству пільгового періоду кредитування, тобто відстрочки погашення кредиту). На відміну від звичайних, надання дисконтних позик передбачає утримання позикового відсотка (дисконту) під час видачі кредиту.

Законодавством України видачу дисконтних позик заборонено.

За погашення періодичними внесками деяка частина основної суми кредиту сплачується однаковими внесками упродовж терміну дії кредитної угоди, а більша частина його — після закінчення тер­міну кредиту.

За «амортизаційного» погашення основну суму кредиту підпри­ємства сплачують поступово. Платежі здійснюються однаковими сумами регулярно і включають відповідну частину суми основного боргу і відсотків. Разом з останнім внеском погашають залишкову суму кредиту.

Погашення однаковими внесками передбачає, що кожен наступ­ний платіж менший за попередній, оскільки відсоткові виплати з часом знижуються.

Інші способи погашення кредиту:

► порядок погашення може бути пов’язаний з доходами від захо­ду, що кредитується (погашення кредиту з перервою, тобто з пільго­вим періодом, а регулярні внески для погашення здійснюються тільки тоді, коли проект починає давати дохід);

► внески для погашення основної суми кредиту здійснюються нерегулярно й неоднаковими сумами.

Джерелами погашення кредиту, отриманого підприємством, мо­жуть бути: виручка від реалізації продукції, що її отримає підпри­ємство в процесі реалізації проекту кредитування; виручка від реа­лізації продукції власного виробництва, не пов’язаного з проектом кредитування; інші кошти від господарської діяльності.

Умови погашення кредиту обумовлюються під час підписання договору підприємства з банком, виходячи з: цільового спрямування кредиту; обсягів та терміну позики; порядку та термінів надходжен­ня коштів на рахунок підприємства; сезонності та циклічності ви­робництва; рівня платоспроможності та надійності матеріального забезпечення підприємства тощо.

Відсотки за користування кредитом нараховуються щомісячно в розмірі, передбаченому кредитним договором. Відсотки сплачуються за фактичну кількість днів користування позикою.

Підприємство може звернутися до банківської установи з про­ханням переглянути графік погашення заборгованості та нараху­вання відсотків. Банк може зважити на клопотання, якщо підпри­ємство доведе об’єктивну неможливість отримання передбаченого бізнес-планом доходу в обсязі, достатньому для погашення позики. За згоди банку підприємство укладає з ним або додаткову кредит­ну угоду, або коригує лише графік зміни термінів часткових пла­тежів.

Умови погашення кредитів істотно впливають на фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+