Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1.2. Кодування нормативно-правових актів з охорони праці

Крім законодавчих актів України, правові відносини у сфері охорони праці регулюються нормативно-правовими актами з охорони праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання.

До найважливіших нормативно-правових актів із питань охорони праці належать державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП).

Залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими.

Державні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці – це ДНАОП загальнодержавного користування, дія яких поширюється на всі підприємства, організації України, незалежно від галузей належності.

Галузеві ДНАОП поширюються тільки на певну галузь у масштабі України і передбачають гарантії безпечних умов праці, що специфічні тільки для даної галузі.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» (ст. 28), нормативно-правові акти переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять років.

Для машинного опрацювання державні нормативні акти про охорону праці кодуються відповідно до схеми, зображеної на рис. 1.

Шифр державних органів:

Вид державних нормативних актів:

0.00 – Держгірпромнагляд

1 – правила

0.01 – МНС (Пожежна безпека)

2 – стандарти

0.02 – МВС

3 – норми

0.03 – Міністерство охорони здоров’я

4 – положення, статути

0.04 – Держатомнагляд

5 – інструкції, керівництва, вказівки

0.05 – Міністерство праці

6 – рекомендації, вимоги

0.06 – Держстандарт

7 – технічні умови безпеки

0.07 – Держкомбудархітектури

8 – переліки та ін.

Рис. 1. Приклад кодування для міжгалузевих нормативних актів

Залежно від державних органів, що затвердили міжгалузеві ДНАОП, акти поділяються на вісім груп. Ці групи для машинного опрацювання даних державного реєстру мають цифрові позначення (див. рис. 1 – зліва), а також на вісім видів уніфікованої форми для однакового застосування. Кожен вид має свій цифровий код (див. рис. 1 – справа).

Галузеві нормативні акти поділяються на групи, що мають цифрове позначення відповідного класифікатора, складеного на основі „Загального класифікатора галузей народного господарства України” (рис. 2).

Наприклад: 1.1.10 – електроенергетика; 7.1.00 – внутрішня торгівля; 7.1.20 – споживча кооперація; 7.1.30 – громадське харчування; 9.6.00 – фінансова, банківська діяльність.

Рис. 2. Приклад кодування для галузевих нормативних актів

Державні нормативні акти (ДНАОП) слід відрізняти від відомчих документів про охорону праці (ВДОП), які можуть розроблятися на їх основі і затверджуватися міністерствами, відомствами України або асоціаціями, концернами та іншими об’єднаннями підприємств для конкретизації вимог ДНАОП відповідно до специфіки галузі.

Держстандарти колишнього СРСР (ГОСТ, ССБТ) застосовуються на території України до їх заміни іншими нормативними актами, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+