Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1.3. Нормативні посилання

Закон України "Про охорону праці", затверджений Постановою Верховної Ради України від 21.11.2002 р. № 229-IV.

Закон України "Про пожежну безпеку", затверджений Поста­новою Верховної Ради України від 17.12.93 р. № 3747-ХП.

Закон України "Про споживчу кооперацію", затверджений По­становою Верховної Ради України від 10.04.92 р. № 2266-ХП.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологіч­ного благополуччя населення", затверджений Постановою Верхо­вної Ради України від 24.02.94 р.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р.

ДНАОП 0.00-4.01-93 Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. № 328.

ДНАОП 0.00-4.07-93 Положення про державний, галузеві, ре­гіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.93 р. № 838.

ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвер­джений Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 р. Наказ № 132.

ДНАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 р. № 3.

ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, інструк­таж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держ­наглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30.

ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 14.06.95 р..

ДНАОП 0.00-1.20-90 Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені Держпроматомнаглядом СРСР 26.12.90р. Постанова № 3.

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвер­джені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 р. № 104.

ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом України. Наказ №208 від 03.11.99 р. Зміни: наказ Мінпраці України №275 від 25.06.01.

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Держнаглядохоронпраці України наказом № 254 від 01.10.98 р..

ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені на­казом Мінохорони здоров'я України від 10.12.93 р. № 241.

ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень № 4088-86, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР, 1986 р.

ДНАОП 0.03-3.12-84 Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84, затверджені Мінохорони здо­ров'я СРСР, 1984 р.

ДНАОП 0.03-3.14-85 Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР, 1985 р.

ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене Держ­наглядохоронпраці України 29.10.96 р. Наказ № 170.

ДНАОП 0.06-5.01-83 Інструкція про порядок забезпечення робіт­ників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального, захисту, затверджена Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС від 24.05.83 № 100/П-9. Доповнення і зміни від 21.08.85 № 289/П-8 і від 24.03.87 р. № 177/П-4.

ДНАОП 7.1.00-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі, затверджене Держнаглядохоронпраці України 08.05.96 р. Наказ № 79.

ДНАОП 7.1.00-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі, затверджене Держ­наглядохоронпраці України 08.05.96 р. Наказ № 78.

ДНАОП 7.1.30-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування, затверджене Держнаглядохоронпраці України 25.06.96 р. Наказ № 107.

НАОП 7.1.30-1.01-78 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах громадського харчування, затверджені Мінторгівлі СРСР 30.10.78 р..

НАОП 7.1.00-2.01-83 Норми санітарного одягу, санітарного взут­тя і санприладдя для робітників підпри­ємств системи Міністерства торгівлі СРСР, затверджені Мінторгівлі СРСР 27.12.83 р.. Наказ № 308.

НАОП 7.1.00-2.02-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дер­жавної торгівлі, затверджені Мінторгівлі СРСР 20.02.80 р.

НАОП 8.1.00-1.04-90 Правила будови і безпечної експлуатації амі­ачних холодильних установок, затверджені Держкомітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90 р., 7-ме видання.

НАОП 2.2.00-2.10-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, затвер­джені Держагропромом СРСР від 27.02.88. 3-тє видання.

СанПіН 42-123-5777-91 Санітарно-гігієнічні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво, затверджені Мінохорони здоров’я України 18.09.91р.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+