Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.1 Законодавча та нормативна основа охорони праці в галузі

1. Які діючі в Україні закони створюють у сукупності законодавчу
основу охорони праці в державі?

2. Яким є порядок інформування щойно прийнятих на підприємство осіб
і працівників про умови праці, про пільги і компенсації за особливий характер роботи і їхні зміни?

3. Яким є порядок організації і проведення попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників?

4. Які права гарантовані працівникам у випадку невиконання
роботодавцем законодавства про охорону праці, не дотримання
умов колективного договору із цього питання?

5. Якою є тривалість робочого часу протягом кожного тижня,
встановлена Кодексом Законів про працю України, для працівників
різних категорій?

6. Якими є види відпусток і яку вони мають тривалість відповідно
закону України "Про відпустки" для працівників різних категорій?

7. Які пільги і компенсації передбачаються для працівників, зайнятих
роботах з важкими і шкідливими умовами праці?

8. Яким є порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними і
знешкоджуючими речовинами?

9. Якими є вимоги трудового законодавства до охорони праці жінок,неповнолітніх осіб і інвалідів?

10. Якими є вимоги та організаційна основа загальнодержавного
соціального страхування фізичних осіб від нещасного випадку навиробництві і професійного захворювання, що спричинили втраті
ними працездатності?

11. Яким є порядок фінансування Фонду соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання?

12. Які виплати здійснює Фонд при настанні страхового випадку?

13. Які витрати і яким чином сплачуються потерпілим на виробництв
внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання притимчасовій втраті ними працездатності?

14. Які одноразові страхові виплати здійснює Фонд соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного
захворювання?

1.2 Управління охороною праці на виробництві

1. Як забезпечується функціонування системи управління охороною праці на державному, галузевому і регіональному рівнях?

2. Якими є організаційна структура і сутність управління охороною
праці на підприємстві (в установі, організації)?

3. Як організована і функціонує служба охорони праці на підприємстві
(в установі, організації)?

4. Якими є права і обов'язки фахівців служби охорони праці?

5. Якими є призначення і функції комісії з питань охорони праці, що
створюється на підприємстві?

6. Яким є порядок планування і фінансування на підприємстві заходів
щодо охорони праці?

7. Яким є порядок навчання та атестації працівників і посадових осіб з
питань охорони праці?

8. Яким є порядок підготовки працівників для виконання робіт
підвищеної небезпеки?

9. Як здійснюються державний нагляд і різноступеневий контроль в
області охорони праці?

10. Якою є відповідальність юридичних осіб за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду? 11 .Якими є види і сутність відповідальності фізичних осіб за порушення в області охорони праці?

1.3 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

1. Які нормативно-правові документи визначають порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві, а також нещасних випадків, не пов'язаних з
виробництвом?

2. Які обмежені за часом події або раптові впливи на працівника
небезпечних виробничих факторів або середовища кваліфікуються як
нещасні випадки?

3. Як кваліфікуються нещасні випадки залежно від ступеня ушкодження
здоров'я і кількості потерпілих?

4. Якими мають бути дії роботодавця при одержанні повідомлення про
нещасний випадок на виробництві?

5. Якими є склад і дії комісії з розслідування нещасного випадку на
виробництві?

6. Які нещасні випадки за результатами розслідування признаються
пов'язаними або не пов'язаними з виробництвом?

7. Як документально оформляються результати розслідування нещас­ного випадку, пов'язаного або не пов'язаного з виробництвом?

8. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню, якими є

склад і дії комісії з розслідування таких нещасних випадків?

9. Як документально оформлюються результати спеціального розсліду­вання нещасного випадку?

10. Яким є загальний порядок розслідування і обліку нещасних випадків,
не пов'язаних з виконанням потерпілим трудових обов'язків?

11. Яким є порядок розслідування, документального оформлення і обліку хронічних професійних захворювань і отруєнь?

12. Які методи використовуються для дослідження та оцінки виробничого травматизму і професійної захворюваності?

13. Які події класифікуються як аварії?

14. За якими ознаками аварії відносяться до І або II категорії?

15. Яким є порядок розслідування, документального оформлена
обліку аварій техногенного характеру?


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+