Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.6. Кон’юнктура інвестиційного ринку, методи її аналізу та прогнозування

Стан ІР в цілому і окремих складових його сегментів характеризують такі його елементи, як попит, пропозиція, ціна і конкуренція.

Поєднання цих елементів постійно змінюється тому кожному інвесторові важливо знати, на яку ступінь активності ІР в цілому або окремих його сегментів йому слід орієнтуватися при розробці інвестиційної стратегії і формування інвестиційного портфеля.

Ступінь активності ІР, поєднання окремих його елементів визначається шляхом вивчення ринкової кон'юнктури.

Кон'юнктура інвестиційного ринку - це форма виявлення на інвестиційному ринку в цілому, або на окремих його сегментах системи факторів (умов), які визначають співвідношення попиту, пропозиції, цін та конкуренції.

Кон'юнктура ІР має характерні 4 стадії:

1) Підйом кон'юнктури - пов'язаний з підвищенням активності ринкових процесів у зв'язку з пожвавленням економіки в цілому. Характеризується ростом обсягів попиту на об'єкти інвестування, підвищенням рівня цін, розвитком конкуренції серед інвестиційних посередників.

2) Кон'юнктурний бум - пов'язаний з різким зростанням попиту на усі інвестиційні товари, які пропозиція, не дивлячись на ріст, задовольнити не може. Одночасно ростуть ціни на усі об'єкти інвестування, підвищуються доходи інвесторів та інвестиційних посередників.

3) Ослаблення кон'юнктури - пов'язане із зниженням інвестиційної активності у зв'язку із спадом в економіці в цілому, відносно повним насиченням попиту на об'єкти інвестування та деяким надлишком їх пропозиції. Характерним є спочатку стабілізація, а потім зниження цін на більшість об'єктів інвестування. Знижуються доходи інвесторів та інвестиційних посередників.

4) Кон'юнктурний спад - найбільш несприятлива стадія, яка характеризується найнижчим рівнем попиту та скороченням обсягів пропозиції об'єктів інвестування. Суттєво знижуються ціни на об'єкти інвестування, доходи інвесторів та інвестиційних посередників падають якнайнижче (збитки).

Постійна зміна кон'юнктури ІР вимагає систематичного дослідження та моніторингу. Вивчення кон'юнктури ІР охоплює такі стадії:

1. Поточне спостереження за інвестиційною активністю і, в першу чергу, в тих сегментах ринку, в яких планується здійснити, або вже здійснюється ІД. Поточне спостереження за станом ІР вимагає формування системи показників, які характеризують окремі його елементи (попит, пропозиція, ціни, конкуренція), а також постійного їх моніторингу. Результати поточного спостереження за кон'юнктурною ІР фіксуються в табличній або графічній формі.

2. Аналіз поточної кон'юнктури та тенденцій її розвитку. Виявляються особливості конкретних сегментів ІР і тих змін, які відбуваються на ринку у момент спостереження порівняно з попереднім періодом. Аналіз проводиться в два етапи: на першому - розраховуються показники, які характеризують поточну кон'юнктуру ІР (на основі інформативних показників поточного спостереження). На другому етапі виявляються передумови до змінення поточної кон'юнктурної стадії ІР.

3. Прогнозування кон'юнктури для вибору основних напрямків стратегії ІД та формування інвестиційного портфелю. Основне завдання – визначити тенденції факторів, які формують інвестиційних клімат і впливатимуть на ринок у перспективі.

Прогноз кон’юнктури ІР є ймовірним процесом і має три етапи:

1. Вибір періоду прогнозування. Короткотерміновий прогноз (до 1 року) - для вироблення тактики інвестування і формування інвестиційного портфеля за рахунок різних короткотермінових фінансових інструментів. Середньотерміновий прогноз (від 1 до 3 років)- для коректування стратегії ІД; формування інвестиційного портфеля за рахунок невеликих за капіталоємністю об’єктів реального інвестування і різних довготермінових фінансових інструментів; реінвестування коштів, які вкладені у неефективні інвестиційні проекти. Довготерміновий прогноз (більше 3 років) пов’язаний у першу чергу з виробленням стратегії ІД і формуванням інвестиційного портфеля за рахунок великих капіталоємних об’єктів реального інвестування.

2. Визначення глибини прогнозних розрахунків. Залежить від ІД і пов’язана зі ступенем сегментації ІР. В процесі такої сегментації можуть бути виділені окремі галузі, підгалузі, регіони і т.д.

3. Вибір методів прогнозування і здійснення прогнозних розрахунків. Прогнозування кон’юнктури ІР здійснюється двома основними методами:

- факторний (фундаментальний) метод базується на вивченні окремих факторів, які впливають на попит, пропозицію, ціну, і рівень конкуренції, а також на визначенні можливої зміни цих факторів в майбутньому періоді (загальноекономічні, внутрішньо ринкові);

- трендовий (прикладний, технічний) метод поширює виявлену в процесі аналізу кон’юнктурну тенденцію на майбутній період. Цей метод є недостатньо точним і може бути використаний лишень для короткотермінового прогнозування.

Обидва методи можуть бути доповнені методом експертних оцінок.

Процес вивчення ІР складається з ряду послідовних етапів:

Перший етап - здійснюється оцінка і прогнозування макроекономічних показників розвитку ІР. Ця оцінки дозволяє визначити інвестиційний клімат в країні і ефективність умов ІД на окремих етапах її розвитку.

Другий етап - оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки.

Третій етап - оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів.

Четвертий етап - оцінка інвестиційної привабливості окремих компаній та фірм.

Така послідовність вивчення ІР і окремих його сегментів дозволяє отримати надійну інформацію для розробки стратегії ІД і формування ефективного інвестиційного портфеля.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+