Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.8. Основні завдання та функції ІМ

ІМ покликаний вирішувати такі основні завдання:

1. забезпечити високі темпи економічного розвитку СПД шляхом здійснення ефективної ІД, розширення її обсягів, а також шляхом галузевої, асортиментної та регіональної диверсифікації цієї діяльності;

2. максимізувати прибуток від ІД;

3. мінімізувати інвестиційні ризики;

4. забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність СПД у процесі реалізації інвестиційних програм;

5. визначити варіанти прискорення реалізації інвестиційних програм.

Пріоритетним завданням є забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за умови його достатньої фінансової стабільності, а не максимізація прибутку, як інколи вважається.

До основних функції ІМ відносяться:

1. Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури ІД (ІР).

2. Розробка стратегічних напрямів ІД СПД. Формування системи довгострокових цілей ІД.

3. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта ІД (за рахунок власних джерел (прибуток, амортизаційні відрахування і т.п.), оцінюється ситуація на грошовому ринку (норма позичкового процента) та доцільність використання позичкових коштів, використання залучених коштів (випуск ЦП).

4. Пошук і оцінка інвестиційної корисності проектів і вибір з них найефективніших. Проект має відповідати інвестиційній стратегії СПД і бути максимально ефективним.

5. Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів (ЦП) і вибір з них найефективніших.

6. Формування та оцінка інвестиційного портфеля за критеріями доходності, ризику та ліквідності. На першому етапі оптимізуються пропорції між реальними та фінансовими інвестиціями в цілому. На другому етапі - підбираються найбільш ефективні (по співвідношенню прибутковості та ризику) інвестиційні проекти (фінансові інструменти для інвестування, тобто різні ЦП). На третьому етапі визначається ліквідність портфеля.

7. Поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих програм і проектів. Розробка різноманітних видів поточних планів (календарні плани реалізації окремих інвестиційних проектів) і бюджетів цих проектів.

8. Організація моніторингу інвестиційних програм і проектів. Формується система базових показників за кожною інвестиційною програмою і окремими інвестиційними проектами; визначається періодичність збору та аналізу інформації; виявляються причини відхилення фактичних показників від намічених.

9. Підготовка рішень про своєчасну відмову від неефективних проектів (продаж окремих фінансових інструментів). Внаслідок зміни кон’юнктури ІР, фінансового стану компанії, прорахунків при формуванні інвестиційного портфеля тощо фактична або очікувана ефективність окремих інвестпроектів (фінансових інструментів) може виявитися набагато нижчою за розрахункову, тому приймається рішення про вихід із таких інвестиційних проектів (продаж окремих ЦП), і визначаються форми цього виходу (акціонування, продаж і т.п.), підбираються інші інвестпроектів або фінансові інструменти.

ІМ включає управління:

- реальними інвестиціями.

- фінансовими інвестиціями.

- інвестиційним портфелем підприємства.

- формуванням інвестиційних ресурсів.

Кожен із цих напрямків має свої завдання. Наприклад, у процесі управління реальними інвестиціями важливим є формування програми, визначення загального обсягу та об'єктів реального інвестування з урахуванням ефективності, ліквідності та мінімального ризику.

Управління фінансовими інвестиціями включає в себе аналіз фінансових ринків, визначення обсягів фінансових інвестицій у поточному періоді, вибір об'єктів інвестування, оцінку інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій та ефективного управління ним.

У керуванні інвестиційним портфелем важливим є процес його формування та реструктуризації з урахуванням доходності, ліквідності та ризикованості об'єктів, які підбираються у портфель.

У формуванні інвестиційних ресурсів визначається їх необхідний загальний обсяг, ефективна схема фінансування ІД, оптимальне співвідношення власних і залучених коштів тощо. Таким чином, основною метою ІМ ІМ є визначення напрямків, методів, засобів та форм інвестування з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку підприємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+