Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Учасники ринку цінних паперів та їх функції

Основними учасниками ринку ЦП є:

Емітенти ЦП - це держава в особі уповноваженого органу, юридична особа й у випадках, передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні пап ЦП і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

Торговці ЦП — це суб'єкти, які вправі здійснювати такі види діяльності по випуску та обігу ЦП:

а) діяльність по випуску ЦП - ця діяльність визнається виконання торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента обов'язків по організації передплати на ЦП або їх реалізації іншим способом. При цьому торговець ЦП за домовленістю з емітентом може брати на себе зобов'язання у разі неповного розміщення ЦП викупити в емітента нереалізовані ЦП;

б) комісійну діяльність по ЦП - це купівля-продаж ЦП, що здійснюється торговцем ЦП від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи;

в) комерційну діяльність по ЦП - це купівля-продаж ЦП, що здійснюється торговцем ЦП від свого імені та за свій рахунок.

Здійснення діяльності по випуску та обігу ЦП, як виключної діяльності, допускається на основі дозволу, що видається ДКЦПФР. Дозвіл на здійснення усіх або окремих (крім комісійної) видів діяльності може бути видано торговцям ЦП, які мають внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення комісійної діяльності щодо ЦП - не менш як 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Торговець ЦП не може здійснювати торгівлю:

а) ЦП власного випуску;

б) акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі більше 5 процентів статутного фонду.

Активним учасником ЦП в Україні є Національна депозитарна система, яка складається з двох рівнів:

Верхній рівень - Національний депозитарій України (який функціонує на основі і депозитарії, що ведуть розрахунки для зберігачів та здійснюють кліринг та розрахунки за угодами щодо ЦП.

Нижній рівень - зберігачі, які ведуть рахунки власників ЦП, та реєстратори власників іменних ЦП.

Сферою діяльності Національної депозитарної системи є:

- стандартизація обліку ЦП згідно з міжнародними стандартами;

- уніфікація документообігу щодо операцій з ЦП й нумерація цінних паперів, випущених в Україні, згідно з міжнародними стандартами;

- відповідальне зберігання всіх видів ЦП як у документарній, так і в бездокументарній формах;

- реальна поставка та переміщення з рахунку в ЦП з одночасною оплатою грошових коштів відповідно до розпоряджень клієнтів;

- акумулювання доходів щодо ЦП, взятих на обслуговування системою, та їх розподіл за рахунками;

- регламентація та обслуговування механізмів позики та застави для ЦП, що беруться на обслуговування системою;

- надання послуг щодо виконання обов'язків номінального утримувача іменних ЦП, що беруться на обслуговування системою;

- розробка, впровадження, обслуговування і підтримка комп'ютеризованих систем обслуговування обігу рахунків у ЦП і здійснення грошових виплат, пов'язаних із банківськими або іншими системами грошового клірингу на щоденній чи іншій регулярній основі.

Перелік ЦП, що обслуговуються Національною депозитарною системою, встановлює ДКЦПФР. Основними учасниками Національної депозитарної системи є:

Депозитарії ЦП - це спеціалізована посередницька організація, яка забезпечує збереження й облік ЦП, обслуговує угоди, пов'язані з їх обігом, та у разі потреби - поставку паперових бланків фондових інструментів із своїх сховищ у місця, зазначені їх власниками; або це юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг й розрахунки за угодами щодо ЦП. Фондова біржа чи учасники організаційно оформленого позабіржового ринку можуть бути засновниками депозитарію.

Клієнтами депозитарію є зберігачі, які уклали з ним депозитарний договір, емітенти щодо рахунків власних емісій, відкритих на підставі договорів про обслуговування емісії ЦП, а також інші депозитарії, із якими укладено договори про кореспондентські відносини.

Зберігачі ЦП - це організації, які мають дозвіл на зберігання та обслуговування обігу ЦП і операцій емітенту з ЦП на рахунках у ЦП як щодо тих ЦП, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в ЦП.

Банки, які мають дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу ЦП перів, і торгівці ЦП за наявності відповідного дозволу мають право бути зберігачами, проводити за дорученням власника операції з депонованими ЦП і здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов'язану з обігом ЦП, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо ЦП.

Клірингові депозитарії - це організації, які отримують, звіряють та поновлюють поточну інформацію, готують бухгалтерські та облікові документи, необхідні для виконання угод щодо ЦП, визначають взаємні зобов'язання, що передбачає взаємозалік, забезпечують та гарантують розрахунки за угодами щодо ЦП.

Взаєморозрахунки за угодами щодо ЦП здійснюються на підставі розрахункових документів, наданих сторонами відповідно до договорів, що передбачають перехід права власності па ЦП, або інформації наданої фондовими біржами та організаційно оформленим позабіржовим ринком.

Правила та операційні стандарти клірингу та розрахунків за угодами щодо ЦП затверджуються ДКЦПФР за погодженням із НБУ та Міністерством фінансів України.

Реєстратори власників ЦП - організації, які проводять перелік за станом на певну дату власників іменних ЦП, належних їм іменних ЦП, що є складовою системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменним ЦП.

Органи державної влади, центри сертифікатних аукціонів і їх правонаступники не можуть вести реєстри і бути засновниками реєстраторів. Частка емітента ЦП у статутному фонді реєстратора не може перевищувати десяти відсотків. Емітент може вести власний реєстр самостійно, якщо кількість власників ЦП не перевищує кількості, визначеної ДКЦПФР.

Учасники ринку ЦП можуть об'єднуватися в саморегулівні організації. Це організації професійних учасників ринку ЦП які створюються згідно з Рішенням ДКЦПФР "Щодо затвердження основних засад розвитку саморегулювання на фондовому ринку України" за № 350 від 22 листопада 2001 року, за принципом - одна саморегулівна організація з кожного виду професійної діяльності.

Саморегулівна організація повинна об'єднувати не менше ніж 25% кількості професійних учасників ринку ЦП, які здійснюють певний вид (види) професійної діяльності, за винятком саморегулівних організацій організаторів торгівлі та установ, що здійснюють розрахунково-клірингову діяльність.

Основними завданнями саморегулівних організацій є:

- встановлення правил, стандартів та вимог до здійсненім діяльності з ЦП, норм та правил поведінки, вимог до професійної кваліфікації фахівців - членів саморегулівних організацій та здійснення контролю за їх дотриманням членами організації;

- сприяння умовам здійснення підприємницької діяльності членами саморегулівної організації;

- розробка та впровадження заходів щодо захисту прав членів саморегулівної організації, розгляд скарг клієнтів - членів саморегулівних організацій, які входять до їх складу, щодо порушення професійними учасниками ринку ЦП вимог чинного законодавства;

- впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між членами саморегулівної організації та між членами саморегулівної організації та їх клієнтами;

- ініціювання вдосконалення нормативної та законодавчої бази ринку ЦП;

- представництво інтересів членів саморегулівної організації та інших учасників ринку ЦП в органах державної влади, судах, інших організаціях з метою захисту їх інтересів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+