Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Бізнес-план інвестиційного проекту

Після проведення усіх досліджень, які передують прийняттю інвестиційного рішення, необхідно скласти певний підсумковий документ, який дозволить інвестору та підприємцю не лише прийняти, а й зафіксувати, що і коли належить зробити, щоб виправдалися сподівання на ефективність проекту. Для цього складається бізнес-план, який є головним інструментом для відображення підприємницької ідеї.

Бізнес-план - це стандартний документ, у якому детально обґрунтовуються концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного, проекту і наводяться основні його технічні, економічні, фінансові та соціальні характеристики. Він описує основні аспекти проекту, аналізує всі його проблеми, визначає способи їх вирішення. Бізнес-план інвестиційного проекту дає можливість з'ясувати життєздатність проекту у ринковій конкуренції, містить орієнтири його подальшого розвитку, і є підставою для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

До форми бізнес-плану є певні вимоги:

Чітка структуризація документу - ряд обов'язкових розділів, присвячених конкретним аспектам інвестиційного проекту.

Достовірність інформації бізнес-плану та обґрунтованість економічних показників - всі показники бізнес-плану мають бути ретельно звірені з документами. Для усіх економічних показників необхідні документальні підтвердження, розрахунки та обґрунтування.

Наочність матеріалу. Бізнес-план має включати схеми, таблиці, графіки, діаграми тощо, це має полегшити розуміння найважчих моментів документу.

Якість оформлення. Бізнес-план має бути оформлений найкращим чином, як із точки зору викладу матеріалу, так і по відношенню до помилок та виправлень.

Обсяг бізнес-плану. Як правило, обсяг бізнес-плану залежить від обсягу інвестицій, проте на практиці вважається оптимальним обсяг у межах 40-50 сторінок. Крім того, бізнес-план може містити і додатки, обсяг яких не регламентується.

З урахуванням цих вимог, структура бізнес-плану інвестиційного проекту може мати такий вигляд, див. табл. 8. 1.

Водночас загальна схема й порядок викладу бізнес-планів можуть різнитися залежно від характеру інвестиційного проекту. Так, для великих інвестиційних проектів, які потребують значних капітальних витрат або ж розраховані на тривалий період, а також пов'язані з випуском і впровадженням на ринок нових видів продукції, товарів, послуг, має бути розроблений повний варіант бізнес-плану. Він передбачає врахування та деталізацію всіх напрямків майбутньої діяльності, аналіз можливих ризиків і шляхів їх уникнення. Окремі висновки, пропозиції підтверджуються необхідними розрахунками, графіками, таблицями.

Таблиця 8.1.

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Розділ

Зміст інформації у даному розділі

1

2

1.Резюме

- назва й адреса підприємства

- - засновники

- - статус та мета проекту

- - вартість проекту

- - потреба у фінансах

2. Аналіз галузі, де реалізується проект

- поточна ситуація та тенденції розвитку в галузі

- напрями та завдання діяльності проекту

3. Характеристика продукції (послуг)

- види продукції (послуг) та їх якісні показники

- ліцензії та патенти

4. Розміщення об'єкту

- повна адреса об'єкту

5.Аналіз ринку

- потенційні споживачі продукції

- потенційні конкуренти

- розмір ринку та його зростання

- оціночна частка ринку

6. Планування обсягів і структури виробництва

- загальні обсяги виробництва

- прогнозовані річні обсяги виробництва

- структура виробництва

- вплив на навколишнє середовище

7. 3абезпеченість виробництва основними ресурсами

- наявність сировини, матеріалів, основних постачальників

- наявність енергетичних ресурсів

- наявність машин та устаткування

- наявність технологій

- наявність кваліфікованої робочої сили

8. Стратегія маркетингу

- ціни на продукцію

- цінова політика

- канали збуту

- реклама

- прогнозування нової продукції

9. Управління реалізацією інвестиційного проекту

- власність та організаційно-правова форма підприємства

- відомості про партнерів, власників підприємства, керівний склад, чисельність персоналу

- організаційна структура управління

- оплата праці

10. Оцінювання ризиків та форми їх страхування

- слабкі сторони підприємства

- слабкі сторони інвестиційного проекту

- види ризиків та ймовірність їх появи

- методи захисту від проектних ризиків

- альтернативні стратегії та шляхи зменшення ризиків

2. Фінансовий план

- загальний обсяг інвестицій

- структура джерел фінансування проекту

- план доходів та витрат

- план грошових надходжень та виплат

- очікуваний баланс

- точка беззбитковості

- показники ефективності інвестиційного проекту (чистий приведений дохід, індекс прибутковості, строк окупності. внутрішня норма доходності інвестицій та інші)

Додатки

- копії контрактів

- копії ліцензій та патентів

- копії документів, з яких узяті вихідні дані

- прейскуранти та калькуляція витрат

Для невеликих інвестиційних проектів (наприклад для обґрунтування одержання позик) допускається скорочений варіант бізнес-плану, який накреслює загальні цілі та шляхи їх досягнення:

1. Опис та концепція.

2. Право власності та менеджмент:

- опис існуючого бізнесу позичальників (власників), включаючи фінансову інформацію;

- схема організаційної структури позичальника та біографічні дані менеджерів;

- організаційна схема, що визначає місце холдингових, дочірніх та спільних компаній та їх взаємостосунки з позичальником;

- фінансовий внесок власників/акціонерів у проект.

3. Постачальники обладнання та технічна допомога:

- джерела одержання техніки й технологій, зовнішня допомога проекту (у таких аспектах як менеджмент, виробництво, маркетинг, фінанси і т.д.);

- постачальники обладнання Технічна допомога, що її надає постачальник. Якщо обладнання вже відібране, поясніть яким чином відбувався процес відбору, закупки та постачання;

- зауваження щодо окремих технічних особливостей.

4. Маркетинг:

Маркетингова інформація, включаючи попередні три роки продажу, існуючий та прогнозований продаж на наступні п'ять років (у грошовому еквіваленті та натуральних показниках):

- порівняльний аналіз, що характеризує головних конкурентів (місцевих та іноземних), частки розподілу ринку, існуючі джерела постачання, власна частка на ринку (дайте оцінку) за період, що передує втіленню проекту, а також на прогнозований період, ціноутворення та основні відмінності між власною та конкуруючою продукцією,

- обсяги виробництва за проектом, ціни;

- потенційні споживачі продукції та можливі шляхи збуту;

- фактори, що сприятимуть підвищенню попиту.

5. Характеристика продукції, персоналу, сировини та комунальних послуг (включаючи споживання електроенергії, газу. води і т. д.) та інші засоби, необхідні за проектом:

- короткий опис процесу виробництва;

- наявність, категорія та кількість необхідного персоналу;

- необхідне інфраструктурне обладнання (транспорт, комунікації, енергопостачання, вода, газ і т.д.);

- класифікація виробничих витрат за проектом по головних статтях витрат;

- джерела, .вартість та якість сировини, що постачається, а також зв'язки з постачальниками;

- місцезнаходження підприємств по відношенню до постачальників, ринків та інфраструктури;

6. Інвестиційні вимоги, фінансування проекту та прибутки: калькуляція загальних проектних витрат:

- заплановані фінансові витрати, передбачені джерела власних коштів та кредитів, визначення необхідних умов для реалізації проектів;

- фактори ризику.

Порядок складання бізнес-планів залежить від багатьох інших факторів, питань та особливостей.

Підготовка будь-якого бізнес-плану інвестиційного проекту - це важкий та трудомісткий процес. Для його розробки необхідно розглядати декілька сценаріїв розвитку з урахуванням чутливості до змін на ринку, а також необхідний постійний контроль та корегування проекту з урахуванням фактичних змін у грошовому потоці. Здійснити це можливо лише за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій фінансового планування та контролю за інвестиціями.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+