Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.4. Аналіз інвестиційного проекту

Одним із найбільш відповідальних та визначальних етапів проектного циклу є проектний аналіз, який представляє собою сукупність методологічних заходів та прийомів, які використовуються для підготовки та обґрунтування проектних рішень. Тобто, перед тим як реалізувати будь-який інвестиційний проект, його вибирають, проектують, вираховують, а головне оцінюють його ефективність, і насамперед, на основі порівняння витрат на проект та результатів від його впровадження в життя. Враховуючи це, проектний аналіз включає в себе:

1. Технічний аналіз – мета якого, визначити найбільш ефективні для даного проекту техніку та технологію.

2. Комерційний аналіз (маркетинговий - аналіз ринку збуту продукції та послуг, які будуть здійснюватися після реалізації інвестиційного проекту.

3. Інституціональний аналіз - оцінку організаційно-правового, адміністративного, політичного середовища, в якому буде здійснюватися реалізація проекту та пристосування його до цього середовища, а також пристосування самої організаційної структури фірми до проекту.

4. Соціальний (соціально-культурний) аналіз - дослідження впливу проекту на життя місцевих жителів.

5. Бюджетний аналіз - враховує фінансові наслідки здійснення проекту для державного або місцевого бюджету.

6. Аналіз навколишнього середовища - виявлення та експертна оцінка можливих збитків від проекту навколишньому середовищу та пропозиції щодо пом'якшення або відвернення цього збитку.

7. Фінансовий та економічний аналіз - порівняння витрат та користі від проекту. Економічний аналіз оцінює доходність з точки зору всього суспільства (країни), а фінансовий оцінює проект із позиції фірми та її кредиторів, якщо він кредитується.

Кожен із цих аналізів є важливим, проте фінансово-економічні аспекти ІД в багатьох випадках мають вирішальне значення, бо визначають реальну ефективність вкладення коштів.

Ґрунтовно проводять фінансово-економічну експертизу інвестиційного проекту інвестори, які вкладають свої кошти в проекту та стають його співвласниками та кредитори, які дають гроші в борг і не стають співвласниками проекту. Їх турбує, надійне та своєчасне повернення боргу з відсотками.

Процедура фінансово-економічної оцінки інвестором, або кредитором (банком) інвестиційного проекту може проводиться в такій послідовності:

1. Попередній розгляд та аналіз інвестиційного проекту - визначення джерела фінансування з внесенням проекту до інформаційної бази даних інвестиційних проектів.

Замовник звертається до кредитора з пропозицією про розгляд можливості залучення інвестиції та пакетом документів (лист-заява, скорочений бізнес-план або ТЕО інвестиційного проекту, анкета замовника на отримання інвестиції).

Відділ експертизи інвестицій проводить попередні переговори з замовником з метою отримання додаткової інформації про фінансовий стан та діяльність підприємства. На підставі отриманих документів та проведених співбесід визначається відповідність зазначеного проекту вимогам інвестора та кредитора.

Основними критеріями оцінки діяльності замовника є:

- окупність проекту;

- фінансова та виробнича стабільність підприємства;

- платоспроможність підприємства.

Кредитор може виставляти і додаткові вимоги, зокрема:

- не змінювати без його згоди напрямки використання інвестиційних коштів;

- не змінювати без його згоди організаційно-правова форма підприємства-замовника;

- норма рентабельності інвестиційного проекту - на рівні вимог інвестора;

- внесок підприємства-замовника в інвестиційний проект не менше 30% від суми проекту;

- проект не повинен мати ризиків, пов’язаних з хімічним чи радіаційним забрудненням навколишнього середовища, або інших суттєвих екологічних вад;

- розмір інвестицій та розрахунки за ними оцінюються у національній чи іноземній валюті за домовленістю з банком і позичальником.

Розгляд та оцінка інвестиційного проекту проводиться кредитором у наступній послідовності:

1. Реєстрація інвестиційного проекту та внесення його до інформаційної бази даних.

2. Проведення попереднього аналізу та оцінки інвестиційного проекту.

3. Надання замовнику проекту результатів аналізу та оцінки інвестиційного проекту.

За результатами попередньої оцінки інвестиційних проектів приймається одне з наступних рішень:

1) Про проведення експертизи інвестиційного проекту, оцінки фінансового стану підприємства й визначення ризиків інвестування.

2) Про передачу проектів до підрозділів, що здійснюють кредитування, у випадку відповідності проекту вимогам цих підрозділів, для опрацювання згідно з вимогами кредитора;

3) Про неможливість подальшої роботи над проектом на даний момент у зв'язку з незадовільним результатом попереднього аналізу інвестиційного проекту або відсутності інвестора, зацікавленого фінансувати проект на запропонованих умовах.

Інформація про такий проект заноситься до інформаційної бази даних інвестиційних проектів і може бути запропонована пізніше іншим зацікавленим інвесторам.

2. Поглиблений аналіз інвестиційного проекту.

Основним завданням проведення поглибленої експертизи інвестиційного проекту та оцінки фінансового стану замовника є визначення потенційної можливості реалізації проекту за рахунок коштів кредитора(банку) та спроможності позичальника раціонально розпорядитися залученими інвестиційними коштами з метою отриманого очікуваного результату.

Експертиза інвестиційного проекту здійснюється після надання позичальником повного пакету документів, в тому числі розширеного бізнес-плану, а також отримання відділом експертизи інвестицій додаткової інформації з незалежних джерел.

Фахівець відділу експертизи інвестицій вивчає:

1. ТЕО, технічний та технологічний стан обладнання для виробництва продукції.

2. Поточні та річні фінансові звіти українських юридичних осіб, що планують брати участь у проекті, дані аудиторських перевірок, інформацію банківських та податкових установ.

3. Інформацію держустанов щодо наявності і змісту держпрограм розвитку, держзамовлень, маркетингові дослідження та дослідження відносин із партнерами, постачальниками та замовниками, здійснює аналіз контрактів, для яких плануються інвестиції.

4. Програми соціального та кадрового розвитку підприємств.

5. Дослідження незалежних структур щодо комерційного та соціально-економічного середовища навколо сфери діяльності проекту.

Крім того, враховується інформація, яка дає можливість підтвердити юридичну правильність оформлення всіх майнових прав учасників проекту, повноважень уповноважених представників сторін, їх ділову репутацію, спроможність приймати рішення, здатність одержати прибуток, наявність власних коштів, інтересів та зобов'язань.

Поглиблена експертиза проекту за змістом та технологією розгляду отриманих матеріалів розподіляється на ряд завдань:

1. Аналіз анкети замовника, що бере участь у проекті, на отримання інвестицій.

2. Оцінка загальної відповідності проекту інвестиційним пріоритетам інвестора, державній програмі, існуючій ситуації в галузі, регіоні.

3. Розгляд та вивчення супутніх документів, що надійшли в доповнення до бізнес плану щодо фінансової звітності, майнових прав, взаємозаліків та боргових зобов'язань.

4. Аналіз фінансових прогнозів і припущень та їх відповідність очікуванням банку, держави, регіону, підприємства, менеджменту (визначається стратегічний баланс інтересів щодо очікувань фінансового результату проекту, розподілів прибутків, поділення ринків збуту, контролю над конкретним бізнесом, галуззю, регіоном).

5. Аналіз можливостей досягнення підприємством-замовником відповідних очікуваних фінансових та соціально-економічних результатів.

6. Оцінка бізнес-плану інвестиційного проекту, підприємства (порівнюється і перевіряється вся зовнішня та внутрішня інформація щодо підприємства та фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у проекті, їх відповідність до плану взаємодії у ході реалізації проекту).

7. Замовлення та вивчення висновків незалежної експертизи.

8. Виявлення головних змінних факторів і тенденцій нестабільності у проекті та оцінка ризиків.

9. Оцінка платоспроможності замовника та розгляд схеми повернення коштів.

10. Оцінка прогнозу фінансової стійкості проекту.

11. Аналіз схеми інвестування та її оптимізація щодо ресурсів і термінів виконання проекту, пошук додаткових можливостей збільшення ефективності проекту (аналізуються можливості суттєвого переосмислення проекту в напрямку зміни підходів до додаткових ризиків та впровадження довгострокових стратегічних планів інвесторів, збільшення прибутків за рахунок дроблення або навпаки інтеграції проекту, здійснення пошуку додаткових джерел інвестування на особливих умов заохочення з боку держави, регіону, інше; надаються варіанти остаточних рішень щодо схем, розмірів, термінів і умов надання кредитування).

На підставі експертизи визначається остаточна відповідність зазначеного проекту вимогам інвестора та кредитора. За результатами експертизи інвестиційних проектів, кредитор, зацікавлений у цьому проекті, приймає одне з наступних рішень:

1. Кредитування для проекту може бути надане.

2. Кредитування може бути надане після виконання певних умов.

3. Кредитування не може бути надане, але до розгляду питання можна згодом повернутися.

4. Кредитування не може бути надане.

У випадку прийняття кредитором позитивного рішення, відділ експертизи інвестицій надсилає замовнику письмове повідомлення та погоджує графік оформленням відповідних документів.

В разі незадовільного результату експертизи інвестиційного проекту, замовник одержує від відділу експертизи інвестицій обґрунтовану програму дій на майбутнє.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+