Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.5. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту

Першим етапом у визначенні показників ефективності інвестиційного проекту є аналіз та оцінка грошових потоків інвестиційного проекту, які базуються на прогнозній інформації про передбачений обсяг випуску та збуту продукції, величині операційних витрат, аналітичних висновках про початкові та наступні потреби в активах довгострокового користування та чистого оборотного капіталу.

Для розрахунку грошового потоку плановий строк реалізації капіталовкладень рекомендується поділити на три відрізки часу за періодами виникнення грошових коштів:

1. розробка та початкові інвестування проекту;

2. експлуатація інвестиційного проекту;

3. завершення проекту.

Узагальнюючими (синтетичними) показниками в аналізі грошових потоків інвестиційного проекту виступають - початкові інвестиційні витрати (-), табл. 8.2.; чистий операційний грошовий потік в періоді t (+, -) табл. 8.3.; ліквідаційний грошовий потік (+, -) табл. 8.4.

Таблиця 8.2.

Оцінка початкових інвестиційних витрат (грн. / у.о.)


Показники

Одноразові інвестиційні витрати (01.01.0 )

Додаткові інвестиційні витрати (01.01.0 )

1. Капітальні витрати, (-)

в тому числі:ü придбання земельних ділянок

ü будівельно-монтажні роботи

ü придбання, доставка та монтаж обладнання2. Інші організаційні витрати, (-)

втому числі:ü з проектно-вишукувальних робіт

ü з реклами

ü підготовка кадрів

ü інші витрати3. Інвестиції в чистий оборотний капітал, (-)

в тому числі:ü придбання початкового запасу сировини

ü покриття витрат з оплати праці персоналу

ü формування страхового резерву, грошових коштів

ü одержання банківських кредитівВсього початкових інвестиційних витрат, (-)Таблиця 8.3.

Операційні грошові потоки інвестиційного проекту (грн. / у. о.)

Показники

На

01.01.0

На

01.01.0

На

01.01.0

Обсяг продаж
Річні операційні виграти
Операційний прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Амортизація
Зміна у величині поточних активів (+,-)
Зміна у величині короткострокових пасивів (+.-)
Зміна величини чистого оборотного капіталу
Погашення заборгованості перед банком
Операційний грошовий потік (+,-)
Таблиця 8.4.

Оцінка ліквідаційного грошового потоку інвестиційного проекту (грн. / у. о.)

Показники

Ліквідаційний період (після 01.01.0 )

Первісна вартість основних фондів.


Первісна вартість земельної ділянки.


Первісна вартість виробничих запасів.


Нарахована амортизація (знос) основних фондів.


Виручка від реалізації основних фондів, (+)


Виручка від реалізації виробничих запасів, (+)


Витрати на демонтаж обладнання, знос будівель, (-)


Податок на прибуток, який отримано від продажу активів (-)


Погашення дебіторської заборгованості, (+)


Погашення короткострокових пасивів, (-)


Витрати з юридичного оформлення ліквідації підприємства, (-)


Грошові кошти на рахунках та в касі організації, (+)


Ліквідаційний грошовий потік, (+)


Ліквідаційний грошовий потік, (-)


Всього ліквідаційний грошовий потік, (+,-)


Завершальним етапом оцінки грошового потоку від інвестиційного проекту є складання плану, див. табл. 8.5.

Таблиця 8.5.

План грошових потоків інвестиційного проекту (грн. / у.о.)

Показники

Початкові інвестиційні витрати (0 1.01.0 )

На (01.01.0)

На (01.01.0)

На (01.01.0)

Ліквідаційний період (після 01.01.0)

Початкові інвестиційні витрати (-)


Операційний потік (+,-)


Ліквідаційний потік (+,-)


Всього чистий грошовий потік за проектом (+,-)


Після складання плану грошового потоку інвестиційного проекту переходять до оцінки його ефективності, яку необхідно проводити за таких принципів:

1. Ефективність інвестованого капіталу, оцінюється шляхом порівняння грошового потоку, що формується в процесі експлуатації інвестиційного проекту та початкової інвестиції. Проект визнають прибутковим, якщо забезпечується повернення усіх інвестицій при прийнятній для всіх інвесторів нормі доходності.

2. Обов'язкове приведення до справжньої вартості як інвестованого капіталу, так і суми грошового потоку. Приведення здійснюється диференційовано по кожному етапу подальшого інвестування.

3. Процес дисконтування усіх грошових відтоків та притоків здійснюється за дисконтними ставками, які вибираються в залежності від особливостей інвестиційного проекту.

4. Для розрахунку показника ефективності інвестицій як ставки проценту, яка вибирається для дисконтування, можуть бути використані: середньозважена вартість капіталу; середня депозитна чи кредитна ставка; індивідуальна норма прибутковості; рівень ризику та ліквідності інвестицій тощо.

В залежності від основних принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів використовується ряд методів, які умовно можна поділити на такі, у розрахунках який використовується дисконтування, та такі, у розрахунках який дисконтування не використовується.

До методів, в яких використовується дисконтування відносять методи:

- розрахунку чистого приведеного доходу (NРV),

- визначення індексу рентабельності інвестицій (РІ);

- визначення внутрішньої норми доходності інвестицій (ІRR).

До методів, які не передбачають використання концепції дисконтування відносять методи:

- визначення строку окупності інвестицій(РР);

- визначення бухгалтерської рентабельності інвестицій (RОІ) або середньої норми прибутку на інвестиції (АRR).

1 Метод розрахунку чистого приведеного доходу (NРV) -базується на визначені величини, одержаної шляхом дисконтування різниці між усіма річними відтоками та притоками реальних грошей, які накопичуються протягом всього життя проекту.

Розрахунок чистого приведеного потоку (NРV) визначається за такою формулою:

NРV = Σ [Pk :(1 + і)n] - IС, де

Р1, Р2, Рk,……. Рn — річні грошові надходження протягом n-років;

ІС стартові інвестиції;

і — ставка дисконту;

РV = Σ [Pk :(1 + і)n] - загальна сума дисконтованих надходжень за проектом.

В випадку, коли NРV > 0 проект варто приймати до реалізації; якщо NРV < 0, проект варто відхилити, бо він збитковий; NРV = 0 — проект не прибутковий і не збитковий.

Розглянемо це на прикладі.

Приклад 1. За інвестиційним проектом вартістю 30 млн. грн. передбачаються грошові надходження Р1 = 10 млн. грн., Р2 = 16 млн. грн., Р3 = 15 млн. грн. Визначити чистий приведений доход за проектом, якщо ставка дисконту становить 15%.

Для розрахунку складемо таблицю і визначимо чистий приведений доход, див. табл. 8.6.

Таблиця 8.6. (млн. грн.)

Рік, t

Грошовий потік

Дисконтний множник (15%) 1/(1+0,15)t

Дисконтований грошовий потік

0-й

-30

1,0

-30

1-й

10,0

0,8696

8,696

2-й

16,0

0,7561

12,0976

3-й

15,0

0,6575

9,8625

Чистий приведений дохід (NРV) + 0,6561 (млн. грн.)

В нашому випадку NРV = (+ 0,6561) > 0, таким чином, проект варто приймати до реалізації.

Приклад 2. В інвестиційну компанію поступили для розгляду бізнес-плани двох альтернативних проектів, а саме:

Показники

Інвестиційні проекти

“А”

“Б”

1. Об’єм інвестиційних коштів, дол. США

7000

6700

2. Період експлуатації інвестиційного проекту, років

2

4

3. Сума грошового потоку всього, дол. США, в т.ч.

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

10000

6000

4000

11000

2000

3000

3000

2000

Для дисконтування сум грошового потоку проекту “А” ставка відсотка прийнята в розмірі 10%, а проекту “Б” – 12% (у зв’язку з більш тривалим терміном його реалізації).

З врахуванням розрахованої теперішньої вартості грошових потоків визначимо чистий приведений дохід. По першому інвестиційному проекті він складе: 8758 – 7000 = 1758 дол. По другому інвестиційному проекту він складе: 8221 – 6700 = 1521 дол.

Розрахунок теперішньої вартості грошових потоків по інвестиційним проектам (дол. США)

Роки

Інвестиційні проекти

“А”

“Б”

Майбутня вартість

Дисконтний множник 10%

Теперішня вартість

Майбутня вартість

Дисконтний множник 12%

Теперішня вартість

1

6000

0,909

5454

2000

0,893

1786

2

4000

0,826

3304

3000

0,797

2391

3

-

-

-

3000

0,712

2135

4


-

-

3000

0,636

1908

ВСЬОГО

10000

-

8758

11000

-

8221

Т.ч. порівняння показників чистого приведеного доходу по інвестиційним проектам показує, що проект “А” є більш ефективним, ніж проект “Б” (хоча по проекту “А” сума інвестованих коштів більша, а їх віддача у вигляді майбутнього грошового потоку менша, ніж по проекту “Б”).

Характеризуючи показник “чистий приведений дохід”, слід відмітити не тільки для порівняльної оцінки ефективності інвестиційних проектів, але і як критерій доцільності їх реалізації. Інвестиційний проект, по якому показник чистого приведеного доходу є від’ємною величиною або рівний нулю, то такий проект буде приносити інвестору збитки. Інвестиційні проекти з позитивним значенням показника чистого приведеного доходу дозволяють збільшити капітал інвестора.

Даний показник має такий недолік: вибрана для дисконтування ставка відсотку (дисконтна ставка) приймається незмінною для всього періоду експлуатації інвестиційного проекту. В той же час в майбутньому періоді у зв’язку зі зміною економічних умов ця ставка може змінюватися. Проте не дивлячись на цей недолік, даний показник признаний в зарубіжній практиці найбільш надійним в системі показників оцінки ефективності інвестицій.

2. Метод визначення індексу рентабельності (доходності) інвестицій (РІ) є продовженням попереднього. Однак, на відміну від показника NРV, показник РІ - це відносна величина, яка визначається за такою формулою:

РІ = Σ [Pk :(1 + і)n] / IС,

Якщо РІ = 1, то це означає, що доходність інвестицій точно відповідає нормативу рентабельності. Якщо РІ >1, то проект прибутковий, і, навпаки РІ <1 — проект збитковий.

Скориставшись даними попереднього прикладу 1. визначимо індекс рентабельності для даного проекту: 30,6561/ 30,0 = 1,02187.

Отже, РІ>1, отже проект прибутковий.

Скориставшись даними попереднього прикладу 2. визначимо індекс рентабельності для даного проекту: По проекту “А” індекс доходності складатиме: 8758 / 7000 = 1,25. По проекту “Б” індекс доходності складатиме: 8221 / 6700 = 1,23. Порівняння інвестиційних проектів по показнику “індекс доходності”

3. Метод визначення внутрішньої норам доходності (ІRR) - ставки дисконту, використання якої б забезпечило рівність поточної вартості очікуваних грошових відтоків та поточної вартості очікуваних грошових потоків. Показник внутрішньої норми доходності - ІRR характеризує максимально допустимий відносний рівень витрат, які мають місце при реалізації інвестиційного проекту.

Практичне застосування цього методу зводиться до того, що в процесі аналізу вибирається два значення ставки дисконту і1 < і2 таким чином, щоб в інтервалі (і1, і2) функціяNРV=f(і) змінювала своє значення з "+" на "-" або навпаки. Таким чином, використовують таку формулу:

ІRR = і1 +[NРVi1 : (NРVi1 - NРVi2)] × (і2 - і1),

Приклад 3. Знайти значення внутрішньої норми доходності інвестиційного проекту вартістю 20 млн. грн., який передбачає такі грошові надходження Р1 = 6 млн. грн., Р2 = 8 млн. грн., Р3 = 14 млн. грн., якщо середньо галузева норма доходності за подібними проектами знаходиться в межах 15-20%.

Спочатку визначимо значення NРV15 та NРV20 за допомогою розрахунків у таблиці 8.7.

За даними розрахунків NРV15 та NРV20 визначимо ІRR. ІRR = 15 + 0,4714 : (0,4714 — (-1,3432)) х (20-15) =16,3% Таким чином 16,3% — це верхня межа процентної ставки, за якою фірма може окупити вкладені кошти у проект.

Таблиця 8.7. (млн. грн.)

РІК, t

Потік

І1 =15%,

1/ (1+0,15)t

NРV15

І1 =20%,

1/ (1+0,2)t

NРV20

0-й

-20

1,0

-20

1,0

-20

1-й

6,0

0.8996

5.2176

0,8333

4,9998

2-й

8,0

0,7561

6,0488

0,6944

5,5552

3-й

14,0

0.6575

9,2050

0,47І4

0,5787

8,1018

-1,3432

До методів, в яких процес дисконтування може не використовуватися відносять

1. Метод відзначення строку окупності інвестицій (TO). Якщо не враховувати фактор часу, то показник строку окупності інвестицій можна визначити за такою формулою:

TO =ІС:Рс де

TO спрощений показник строку окупності;

ІСрозмір інвестицій;

Рс щорічний середній чистий прибуток.

Таким чином,: строк окупності інвестицій — це тривалість часу, протягом якого не дисконтовані прогнозні надходження грошових коштів перевищують не дисконтовану суму інвестицій, тобто це число років, необхідних для відшкодування інвестицій.

Приклад. За даними попереднього прикладу 1. визначити строк окупності інвестицій.

Спочатку визначимо середній щорічний доход за проектом:

Рс = (6+8+14): 3 = 9,3 млн. грн. А строк окупності інвестицій буде становити:

TO = 20 : 9,3= 2, 15 року (2 роки та 54 дні). • Для більш точного визначення строку окупності інвестицій використовують метод, який включає в себе ітеративний пошук року, на якому грошові надходження будуть покривати вкладені кошти.

Для визначення складемо таблицю.

Таблиця 8.8.

Роки

0-й

1-й

2-й

3-й

Інвестиції, млн. грн.

-20

-

-

-

Доходи, млн.. грн.

-

6

8

14

З таблиці видно, що інвестиції окупляться на 3-му році. Але щоб знайти більш точний час, потрібно зробити такі розрахунки:

1.Визначимо, скільки коштів необхідно одержати на третьому році, щоб проект окупився:

20 - (6+8) = 6 млн. грн.

2. Визначимо за який період на 3-му році ми одержимо необхідні 6 млн. грн. для цього складемо пропорцію і розв'яжемо її.

14 млн. грн. — 12 місяців

6 млн. грн. — х місяців

х=(6×12):14

х = 5,14 місяців.

Таким чином, строк окупності буде складати 2 роки та 5,14 місяців або 2 роки та 155 днів, що на 100 днів більше, ніж в першому розрахунку. Отже, інвестори на практиці частіше використовують другий спосіб знаходження строку окупності інвестицій, бо він є більш точним за попередній.

2. Метод визначення бухгалтерської рентабельності інвестицій (КОІ) або середньої норми прибутку на інвестиції (АКК).

Суть цього методу зводиться до розрахунку показника, який базується на використанні бухгалтерського показника - прибутку. Визначається він як відношення середньої величини прибутку, одержаної з бухгалтерської звітності, до середньої величини інвестицій.

При цьому розрахунок може здійснюватися на основі прибутку (доходу) без урахування виплати податків та відсотків за кредит або прибутку (доходу) після виплати податку, але до виплати відсотків за кредит. Останній метод використовується частіше, бо краще характеризує ту вигоду, яку одержать власники підприємства та інвестори.

Величина інвестицій, по відношенню до якої знаходять рентабельність, визначається як середня величина між вартістю активів на початок та кінець розрахункового періоду. Таким чином, формула розрахунку норми прибутку на інвестиції (НП) має такий вигляд:

НП = П × (1 - tах) × 100% / ((Вап – Вак /2), де

НП — норма прибутку;

tах ставка оподаткування, коефіцієнт;

Вап —вартість активів на початок періоду;

Вак вартість активів на кінець періоду.

Для оцінки інвестицій використовують ще дві норми прибутку:

- на повний використаний капітал (К) (повні інвестиції):

НПпк = ЧП/К × 100%, де

НПпк — норма прибутку на повний використаний капітал;

ЧП —чистий прибуток;

К — капітал (повні інвестиції).

- акціонерний капітал (КА).

НПАК = ЧП / КА -100%, де

НПАК норма прибутку на сплачений акціонерний капітал.

Норма прибутку може визначатися і відношенням (у відсотках) валового прибутку або чистого прибутку плюс амортизація до загальних інвестиційних витрат або до сплаченого акціонерного капіталу. Це залежить від того, як оцінюється реальна прибутковість (рентабельність) загальних інвестиційних витрат або тільки інвестиційного акціонерного капіталу після виплати податків та відсотків за кредит.

Основними недоліками цього методу є те, що, по-перше, важко визначити, який рік реалізації інвестиційного проекту варто взяти для розрахунків норми прибутку, а, по-друге, він не враховує вплив часу на грошові потоки — інвестований капітал порівнюється з прибутком, який одержує підприємство через декілька років.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+