Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Основні принципи і вимоги до проектування організаційних структур управління

Основні принципи побудови організаційних структур системи управління базуються на понятті елементів і зв’язків між ними (горизонтальними, верти­кальними). Побудова будь-якої організаційної структури управління опираєть­ся на єдині принципи, застосування яких дає змогу уникнути великої кількості помилок. У таблиці 10.1 наведена коротка характеристика таких принципів.

Таблиця 10.1.

Характеристика принципів проектування організаційної структури

управління

Принцип

Характеристика принципу

1

2

1. Відповідність організаційної структури цілям управлінської ді­яльності, а не навпаки

Це основний принцип. Його дотриман­ня допомагає значно скоротити витра­ти на управління

2. Оптимізація поділу праці

Мається на увазі створення повністю завантажених робочих місць, усунення протилежних функцій і т. д. Дотримання принципу дає змогу забезпечити норма­льне завантаження кожного працівни­ка, зберегти творчий характер роботи. Недотримання принципу може призвести до збільшення витрат на утримання орга­нізаційної структури за всіма статтями

3. Формування організаційної струк­тури управління повинно супровод­жуватися розробкою прав і обов’язків кожного працівника та підрозділу

При недотриманні цього принципу може виникнути дублювання функцій, втрата частини функцій і подовження циклу прийняття управлінського рішення

1

2

4. Дотримання відповідності повно­важень обов’язкам

Невиконання цього принципу завдає економічної і моральної шкоди органі­заційній структурі управління

5. Відповідність організаційної структури управління зовнішньому середовищу

Невиконання цього принципу приво­дить до росту витрат часу на доведен­ня управлінських рішень, втрат від завищення витрат на таке доведення

Застосування названих принципів у комплексі допомагає оптимізува- ти кількість рівнів управління і зв’язків між ними. Завищення обсягу рівнів і зв’язків - це зайві витрати на виконання необхідних функцій управління і ріст некерованості організаційної системи. Прискорення росту витрат на реаліза­цію організаційних зв’язків і кількості рівнів управління побічно свідчить про недотримання цих принципів. Тому перевірка дотримання перелічених прин­ципів рекомендується як один із найважливіших напрямів управлінського ана­лізу існуючих організаційних структур управління земельними ресурсами.

Проектна організаційна структура управління земельними ресурсами по­винна відповідати ряду вимог, які характеризують раціональну структуру:

• мінімальний розмір структурних підрозділів - досягається мінімізацією кількості робочих місць у цілому, скороченням чисельності з перерозподі­лом функцій і зменшенням числа рівнів управління;

• мінімальна кількість рівнів управління досягається аналогічно попере­дній вимозі. Їх скорочення ефективне тільки при дотриманні комплексного делегування повноважень і відповідальності;

• групова організація праці. Там, де це технологічно можливо, рекоменду­ється віддавати перевагу груповим формам організації праці;

• орієнтація поточної роботи на зовнішнє середовище. Тим самим ефек­тивність роботи окремих блоків системи управління оцінюється через ви­ходи системи в зовнішнє середовище за сукупними критеріями її ефектив­ності (величина корисного ефекту, зниження витрат і т. д.);

• швидка реакція на зміни зовнішнього середовища. Вимогу можна реа­лізувати через розробку стандартів прийняття типових управлінських рі­шень, створення методичного забезпечення виконання управлінських рі­шень (специфікацій типових функціональних обов’язків), розробку систе­ми контролю або моніторингу зовнішнього середовища (наприклад, табло управління);

• висока продуктивність праці і низькі прямі витрати. Вимогу можна прийняти як частку, оскільки важлива не окремо взята продуктивність праці кожного робочого місця працівника чи керівника, а сукупна продук­тивність організаційної структури управління, яка вимірюється кількістю якісних управлінських рішень;

• висока якість послуг і сталість зв’язку зі споживачем послуг. Реалізація цієї вимоги допомагає скоротити прямі витрати на управління, оскільки підтримувати інформаційний канал легше, ніж створювати його заново.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+