Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.1. Основні принципи і вимоги до проектування організаційних структур управління

Основні принципи побудови організаційних структур системи управління базуються на понятті елементів і зв’язків між ними (горизонтальними, верти­кальними). Побудова будь-якої організаційної структури управління опираєть­ся на єдині принципи, застосування яких дає змогу уникнути великої кількості помилок. У таблиці 10.1 наведена коротка характеристика таких принципів.

Таблиця 10.1.

Характеристика принципів проектування організаційної структури

управління

Принцип

Характеристика принципу

1

2

1. Відповідність організаційної структури цілям управлінської ді­яльності, а не навпаки

Це основний принцип. Його дотриман­ня допомагає значно скоротити витра­ти на управління

2. Оптимізація поділу праці

Мається на увазі створення повністю завантажених робочих місць, усунення протилежних функцій і т. д. Дотримання принципу дає змогу забезпечити норма­льне завантаження кожного працівни­ка, зберегти творчий характер роботи. Недотримання принципу може призвести до збільшення витрат на утримання орга­нізаційної структури за всіма статтями

3. Формування організаційної струк­тури управління повинно супровод­жуватися розробкою прав і обов’язків кожного працівника та підрозділу

При недотриманні цього принципу може виникнути дублювання функцій, втрата частини функцій і подовження циклу прийняття управлінського рішення

1

2

4. Дотримання відповідності повно­важень обов’язкам

Невиконання цього принципу завдає економічної і моральної шкоди органі­заційній структурі управління

5. Відповідність організаційної структури управління зовнішньому середовищу

Невиконання цього принципу приво­дить до росту витрат часу на доведен­ня управлінських рішень, втрат від завищення витрат на таке доведення

Застосування названих принципів у комплексі допомагає оптимізува- ти кількість рівнів управління і зв’язків між ними. Завищення обсягу рівнів і зв’язків - це зайві витрати на виконання необхідних функцій управління і ріст некерованості організаційної системи. Прискорення росту витрат на реаліза­цію організаційних зв’язків і кількості рівнів управління побічно свідчить про недотримання цих принципів. Тому перевірка дотримання перелічених прин­ципів рекомендується як один із найважливіших напрямів управлінського ана­лізу існуючих організаційних структур управління земельними ресурсами.

Проектна організаційна структура управління земельними ресурсами по­винна відповідати ряду вимог, які характеризують раціональну структуру:

• мінімальний розмір структурних підрозділів - досягається мінімізацією кількості робочих місць у цілому, скороченням чисельності з перерозподі­лом функцій і зменшенням числа рівнів управління;

• мінімальна кількість рівнів управління досягається аналогічно попере­дній вимозі. Їх скорочення ефективне тільки при дотриманні комплексного делегування повноважень і відповідальності;

• групова організація праці. Там, де це технологічно можливо, рекоменду­ється віддавати перевагу груповим формам організації праці;

• орієнтація поточної роботи на зовнішнє середовище. Тим самим ефек­тивність роботи окремих блоків системи управління оцінюється через ви­ходи системи в зовнішнє середовище за сукупними критеріями її ефектив­ності (величина корисного ефекту, зниження витрат і т. д.);

• швидка реакція на зміни зовнішнього середовища. Вимогу можна реа­лізувати через розробку стандартів прийняття типових управлінських рі­шень, створення методичного забезпечення виконання управлінських рі­шень (специфікацій типових функціональних обов’язків), розробку систе­ми контролю або моніторингу зовнішнього середовища (наприклад, табло управління);

• висока продуктивність праці і низькі прямі витрати. Вимогу можна прийняти як частку, оскільки важлива не окремо взята продуктивність праці кожного робочого місця працівника чи керівника, а сукупна продук­тивність організаційної структури управління, яка вимірюється кількістю якісних управлінських рішень;

• висока якість послуг і сталість зв’язку зі споживачем послуг. Реалізація цієї вимоги допомагає скоротити прямі витрати на управління, оскільки підтримувати інформаційний канал легше, ніж створювати його заново.