Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Проектування організаційної структури управління земельними ресурсами на державному рівні

Єдина система державних органів земельних ресурсів створена на підста­ві Указу Президента України від 6 січня 1996 р. N° 34/96 «Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів» з метою проведення єдиної державної політики у галузі земельних відносин і забезпечення раціонально­го використання та охорони земель. До її складу входять Державний комітет України по земельних ресурсах та підпорядковані йому Державний комітет Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру, об­ласні, Київське та Севастопольське міські головні управління, районні відді­ли, міські (міст обласного і районного значення) управління (відділи) земель­них ресурсів та інженери-землевпорядники сіл і селищ (рис. 10.1). Зазначені органи утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України), який очолює систему державних органів земельних ресурсів, є цен­тральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і коор­динується Кабінетом Міністрів України. Він вносить пропозиції щодо фор­мування державної політики у галузі регулювання земельних відносин, ви­користання, охорони і моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру і забезпечує її реалізацію, здійснює управління у зазначеній сфері, а також міжгалузеву координацію і функціональне регулювання питань, від­несених до його відання. Держкомзем узагальнює практику застосування за­конодавства з питань, віднесених до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і вносить їх на розгляд Президента і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень цей орган організо­вує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Положення про Держкомзем затверджене Указом Президента України від 14 серпня 2000 р. № 970/2000 «Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах».


image72Подпись: 302Держкомзем здійснює свої повноваження безпосередньо і через систему державних органів земельних ресурсів. Типові положення про обласне голо­вне управління, Київське та Севастопольське міське головне управління, район­ний відділ, міське (міст обласного та районного значення) управління (відділ) земельних ресурсів затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N° 200 «Про затвердження типових положень про територіальні органи земельних ресурсів». У тих містах обласного і районного значення, де й досі не створені державні відділи (управління) земельних ресурсів, вони мають бути утворені відповідно до норм Прикінцевих положень ЗК. У штати сільських, селищних рад повинні бути введені посади інженерів-землевпорядників.

Основними функціями Держкомзему України відповідно до статті 15 Земельного кодексу України є:

а) внесення пропозицій про формування державної політики у галузі земель­них відносин і забезпечення її реалізації;

б) координація робіт з проведення земельної реформи;

в) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, регіональних про­грам використання та охорони земель;

г) ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстра­ції земельних ділянок;

ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням і охороною земель;

д) здійснення державної експертизи програм і проектів з питань земле­устрою, державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань цих про­грам і проектів;

е) розроблення економічного і правового механізму регулювання земельних відносин;

є) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.

Разом з тим, класифікація цих функцій не є досконалою, оскільки Держкомзем України є органом виконавчої влади з питань державного управ­ління в галузі земельних відносин. Він не може здійснювати землеустрій, мо­ніторинг земель, а тільки організовувати їх здійснення. Більш правильною, з позиції забезпечення оптимальної структури управління земельними ре­сурсами, є така класифікація основних функцій Держкомзему України.

• формування пропозицій та організація реалізації державної земельної по­літики;

• координація та організація розробки законодавчого та нормативно-мето­дичного забезпечення регулювання земельних відносин, організації вико­ристання та охорони земель;

• координація та організація управління і здійснення землеустрою;

• ведення державного земельного кадастру та організація здійснення зе­мельно-кадастрових робіт;

• участь у державному регулюванні ринку земель;

• організація моніторингу земель та здійснення державного контролю за до­триманням земельного законодавства, розгляд звернень громадян.

Відповідно до визначених функцій Держкомзему України, завдань, визна­чених його Положенням, можна зробити оцінку їх існуючому розподілу:

1. Формування пропозицій та організація реалізації державної земельної

політики:

1.1. Готує пропозиції щодо вдосконалення регулювання земельних від­носин, розпорядження земель державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, а також змісту, організації та порядку ведення державного земельного када­стру, здійснення моніторингу земель.

1.2. Бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

1.3. Готує разом з іншими центральними органами виконавчої влади про­позиції щодо вдосконалення захисту права власності на землю та права користування землею.

1.4. Бере участь у формуванні інвестиційної політики, виходячи з пріори­тетних напрямів структурної перебудови економіки.

1.5. Виступає в установленому порядку державним замовником науково- дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що здійснюються в межах заходів з охорони земель, рефор­мування земельних відносин, землеустрою, ведення державного зе­мельного кадастру, здійснення моніторингу земель.

1.6. Бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує про­позиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України та забезпечує ви­конання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері регулювання земельних відносин, використання і охорони земель.

1.7. Здійснює заходи щодо галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує вико­нання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про партнерство

і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, адаптацію законнодавства України до за­конодавства Європейського Союзу, виконання інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу.

1.8. Розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони землі.

1.9. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим викорис­танням коштів, що надходять відповідно до законодавства України у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподар­ського виробництва.

1.10. Здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

1.11. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби, забезпечує функціо­нування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників єдиної системи державних органів земель­них ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що нале­жать до сфери його управління.

1.12. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у єдиній системі державних органів земельних ресурсів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

1.13. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах повноважень, визначених законодав­ством, виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян.

2. Координація та організація розробки законодавчого та нормативно­методичного забезпечення _регулювання земельних відносин, організації

використання та охорони земель:

2.1. Розглядає та в межах своєї компетенції бере участь у затвердженні нормативно-технічних документів з питань розроблення землевпо­рядної документації, ціноутворення у проектуванні, будівництві, екс­плуатації об’єктів і споруд.

2.2. Розробляє та затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи проведення зем­левпорядних робіт, виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, надання послуг у сфері збирання і використан­ня земельної кадастрової інформації та в межах своїх повноважень контролює додержання цих нормативів.

3. Координація та організація управління і здійснення землеустрою:

3.1. Розробляє державні програми з питань розвитку земельних відносин, приватизації земель, раціонального використання, охорони та здій­снення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також здійснює нормативно-методичне забезпечення їх виконання.

3.2. Забезпечує розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне викорис­тання земель, їх захист від шкідливих антропогенних впливів, а та­кож на відтворення і підвищення родючості Грунтів, продуктивності земель, забезпечення режиму земель природо-охоронного, оздоров­чого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

3.3. Організовує в установленому порядку землевпорядні роботи.

3.4. Створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони земель, ведення державного земель­ного кадастру, здійснення моніторингу земель.

3.5. Використовує в установленому законодавством порядку бюджетні та позабюджетні кошти для реалізації програм освоєння нових техно­логій, іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального ви­користання та охорони земель.

3.6. Здійснює державну експертизу програм і проектів з питань землеу­строю, державного земельного кадастру, охорони земель, реформу­вання земельних відносин, а також техніко-економічних обгрунту­вань цих програм і планів.

3.7. Організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і державного земельного кадастру, здійснює у сфері реформування земельних від­носин, управління земельними ресурсами, землеустрою та охорони земель і ведення державного земельного кадастру науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями.

3.8. Координує проведення топографо-геодезичних, картографічних, об- стежувальних та вишукувальних робіт, необхідних для здійснення землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони та моніторингу земель.

3.9. Здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності.

4. Ведення державного земельного кадастру та організація здійснення зе­мельно-кадастрових робіт:

4.1. Організовує та забезпечує проведення робіт з грошової, в тому числі експертної, оцінки земель, готує пропозиції щодо вдосконалення ме­тодики та порядку проведення таких робіт.

4.2. Здійснює у складі державного земельного кадастру реєстрацію зе­мельних ділянок, нерухомого майна та прав на них, договорів оренди земельних ділянок, веде Державний реєстр прав на землю та неру-

хоме майно, організовує в установленому законодавством порядку в єдиній системі державних органів земельних ресурсів надання гро­мадянам і юридичним особам додаткових платних послуг у сфері землеустрою та використання даних державного земельного када­стру за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Участь у державному регулюванні ринку земель:

5.1. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, кредитних відносин та вдосконалення системи оподаткування.

5.2. Сприяє проведенню земельних аукціонів та конкурсів, визначає стар­тову ціну земельної ділянки.

Організація моніторингу земель та здійснення державного контролю

за дотриманням земельного законодавства, розгляд звернень громадян:

6.1. Здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за додер­жанням земельного законодавства, в тому числі встановленого по­рядку вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання, власниками земельних ділянок і землекористувачами.

6.2. Здійснює відповідно до законодавства моніторинг земель, організо­вує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей зе­мельних ділянок.

6.3. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, методичне забез­печення місцевих державних адміністрацій з питань регулювання зе­мельних відносин.

6.4. Розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні право­порушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення.

6.5. Порушує в установленому законодавством порядку клопотання про зупинення або скасування актів місцевих державних адміністрацій, органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства України, до передбаченої зако­ном відповідальності.

З метою реалізації вказаних завдань Держкомзем України має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від централь­них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого само­врядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для вико­нання покладених на нього завдань;

- залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої вла­ди, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівни­ками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- створювати за погодженням з іншими центральними органами ви­конавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

- представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у між­народних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України;

- засновувати друковані засоби масової інформації та здійснювати ви­давничу діяльність з метою висвітлення питань державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру.

Держкомзем України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іно­земних держав.

Він здійснює свої повноваження безпосередньо та через єдину систему державних органів земельних ресурсів.

Держкомзем України в межах своїх повноважень на основі та на виконан­ня актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Він в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими ор­ганами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомзему України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомзему України є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органа­ми виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами. Враховуючи завдання та функції, визначені Земельним кодексом України та Положенням про Держкомзем, на рисунку 10.1 і 10.2 показана структура Держкомзему, яка була сформована в 2004 р. Разом з тим, відповідно до проведеної в розділі 9 оцінки, існуюча організаційна структура Держкомзему України не відповідає сучасним вимогам і потребує удосконалення.

Із врахуванням визначених (вдосконалених) функцій і основних завдань центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, прийня­тої моделі організаційної системи управління розробляються пропозиції щодо удосконалення існуючої чи проектування нової організаційної структури управління земельними ресурсами.Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+