Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Які права й обов'язки мають орендодавець та орендар?

Орендодавець має право вимагати від орендаря:

1) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

2) дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження ро­дючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому чи­слі місцевих правил забудови населених пунктів;

3) дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму ви­користання земель та територій, які особливо охороняються;

4) своєчасного внесення орендної плати.

Орендодавець зобов'язаний:

1) передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умо­вам договору оренди;

2) при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

3) не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендо­ваною земельною ділянкою;

4) відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

5) попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небез­печні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

Орендар земельної ділянки має право:

1) самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

2) за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законо­давством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і спо­руди та закладати багаторічні насадження;

3) отримувати продукцію і доходи;

4) здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоратив­них систем.

Орендар земельної ділянки зобов'язаний:

1) приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

2) виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

3) дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та іс- торико-культурного призначення;

4) у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди зе­мельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

Орендодавець та орендар мають й інші права та обов'язки, визначенні за­конодавством України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+