Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та етапи приватизації землі сільськогосподарського призначення

Що таке приватизація землі?

Приватизація землі — це зміна правового статусу земель, за якої відбу­вається їх перехід з публічної (суспільної) власності, суб'єктами якої є держа­ва та органи місцевого самоврядування, у приватну власність, суб'єктами якої є фізичні та юридичні особи.

Іншими словами, це кілька етапний нормативно врегульований процес, в ході якого відбувається передача земель державної власності у власність гро­мадян та юридичних осіб, і є сукупністю послідовних взаємодоповнюючих дій заінтересованих суб'єктів та відповідних державних органів.

З яких етапів складається приватизація землі шляхом виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) та у чому полягає їх основний зміст?

Приватизацію шляхом виділення земельної частки (паю) в натурі умовно можна поділити на декілька етапів, зокрема:

І. Підготовчі роботи

1. Власники земельних сертифікатів подають заяви до відповідної ради з проханням виділити в натурі земельні ділянки і видати замість земельних сертифікатів державні акти.

2. Місцеві ради:

а) за результатами розгляду таких заяв приймають рішення про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості);

б) уточнюють місце розташування, межі і площі сільськогосподарських угідь, які підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв);

в) укладають із землевпорядними організаціями договори на виконання робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) та виготовлення технічної документації та/чи сприяють в укла­данні таких договорів, якщо такі роботи виконуються за рахунок осіб, які ма­ють право на земельну частку (пай), або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, що орендують земельні частки (паї), проектів техніч­ної допомоги тощо;

г) уточнюють списки осіб, які мають право на земельну частку (пай) та передають їх землевпорядним організаціям.

ІІ. Польові геодезичні роботи

1. Рекогностування місцевості. Землевпорядна організація уточнює на місцевості земельні масиви, які підлягають паюванню, та визначає місця встановлення межових знаків.

2. Геодезичні роботи. Землевпорядна організація встановлює межові зна­ки на місцевості. Межі земельних масивів та межові знаки визначаються в державній системі координат.

3. Кадастрове картографування. Землевпорядна організація виконує ка­дастрову зйомку земельних масивів, які приватизуються.

III.Розробка проекту організації території земельних часток (паїв)

На підставі виконаної кадастрової зйомки землевпорядна організація розробляє проект організації території земельних часток на території відпо­відної ради. Проект розробляється з урахуванням родючості ґрунтів, рельє­фу, шляхової мережі тощо. На проекті організації території позначаються межі запроектованих земельних ділянок, їх кадастрові номери, площі в фі­зичних гектарах, лісозахисні смуги, захисні гідротехнічні споруди тощо.

IV. Відведення земельних ділянок в натурі та видача державних актів

Розроблений проект організації території затверджується рішенням збо­рів власників земельних часток (паїв). Землевпорядна організація виготов­ляє державні акти, які після реєстрації передаються у відповідну раду для вручення громадянам.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+