Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Укладення договору міни земельної ділянки

Щодо яких земель можна укладати договір міни?

Заборона на відчуження земельних ділянок, яка встановлена пунктом 15 Перехідних положень ЗКУ, поширюється на укладення договорів міни зе­мельними ділянками не усіх категорій. Це означає, що власники землі мо­жуть безперешкодно укладати договори міни земельних ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства, присадибні земельні ді­лянки, ділянки для садівництва, дачного та гаражного будівництва.

Також слід пам'ятати, що не може бути предметом договору міни земель­на частка (пай), тобто майнове право власника такої частки (паю) на отри­мання (виділення в натурі) земельної ділянки певної вартості, місце розта­шування та фактичний розмір якої є невідомими.

Які вимоги встановлені чинним законодавством щодо укладення договору міни земельної ділянки?

Укладання договорів міни земельних ділянок здійснюється відповідно до положень ЦКУ з урахуванням вимог, визначених ст. 132 ЗКУ.

Згідно із ст. 715 ЦКУ за договором міни кожна із сторін зобов'язується пе­редати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Предме­том договору міни можуть бути земельні ділянки, які належать громадянам на праві власності, мають установлені межі та певне місце розташування.

Договори міни земельних ділянок повинні укладатися в письмовій формі і посвідчуватися нотаріально. Слід зазначити, що до договорів міни застосо­вуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Договори міни земельними ділянками, які укладено з порушенням встанов­леного законом порядку обміну, визнаються недійсними за рішенням суду.

За укладення правочинів з порушенням земельного законодавства грома­дяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

Для чого у договорі міни земельної ділянки необхідно зазначати її вартість?

Відповідно до вимог чинного законодавства у договорі про перехід права власності на земельну ділянку зазначається вартість земельної ділянки, що обмінюється.

Визначення вартості земельних ділянок необхідно для того, щоб встано­вити, чи є їх вартість рівноцінною. Також, слід мати на увазі, що це є вимо­гою Цивільного і Земельного кодексів України.

Які види грошових оцінок здійснюються перед укладенням догово­ру міни земельної ділянки?

Перед укладенням договору міни земельної ділянки проводиться норматив­на грошова оцінка земельної ділянки, яка застосовується для справляння дер­жавного мита при укладенні угод та експертна грошова оцінка земельної ділян­ки, яка застосовується для встановлення дійсної вартості земельної ділянки.

Розрахунок експертної грошової оцінки земельної ділянки проводиться організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію). Вартість робіт з визна­чення грошової експертної оцінки земельних ділянок при обміні становить приблизно 100 грн.

Довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки надають дер­жавні органи земельних ресурсів.

Чи обов 'язково у договорі міни має зазначатися вартість зе­мельної ділянки, що була визначена експертом?

Сторони не зв'язані визначеною експертом оцінкою земельної ділянки, і в договорі можуть встановити іншу взаємно погоджену ціну земельних ділянок.

З якого моменту договір міни земельної ділянки вважається укладеним?

Договір міни земельними ділянками вважається укладеним з дня його но­таріального посвідчення. Також слід пам'ятати, що власники, які обмінялися земельними ділянками, повинні зареєструвати договори міни земельними ді­лянками в органах, уповноважених проводити реєстрацію прав на землю, тоб­то районному (міському) відділі (управлінні) з питань земельних ресурсів.

Чи можна земельну ділянку, окрім міни на рівноцінну земельну ділянку, обміняти на будь-яке інше майно?

Чинний ЗКУ не містить заборони щодо виду товару, на який саме можуть обмінюватись земельні ділянки: тільки на рівноцінні земельні ділянки чи на будь-яке інше майно.

Щодо земельних ділянок (не призначених для ведення селянського (фер­мерського) господарства або сільськогосподарського виробництва), на які не поширюється заборона на їх відчуження до 01.01.2007 р., можуть укладатись договори міни, згідно із статтями 715, 716 ЦКУ.

Частина 3 ст. 715 ЦКУ передбачає, що договором міни може бути встано­влена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Поруч з цим, в ч. 4 цієї ж статті передбачено можливість обміну майна на роботи (послуги). Це означає, що згідно чинного ЦКУ земельну ді­лянку можна обміняти на іншу земельну ділянку (не обов'язково рівноцін­ну), будь-який інший товар, роботи (послуги).

Коли до сторін переходить право власності на обмінювані зе­мельні ділянки та/чи інше майно?

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. Тобто при проведенні міни пе­редбачена одночасність виникнення права власності на обмінювані товари в обох сторін, незалежно від того, хто отримав товар в своє розпорядження ра­ніше. Право власності виникає після останньої за часом передачі товару, а не за першою подією.

Чи потрібно сплачувати державне мито за нотаріальне посвід­чення договору міни земельної ділянки?

Так, потрібно. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження стягу­ється державне мито у розмірі 1 відсотка від суми договору, але не менше од­ного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 17 грн.

Від сплати державного мита звільняються лише громадяни, власники зе­мельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділян­ки, при посвідченні договорів міни земельних ділянок (п. 45 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»). Проте, слід мати на увазі, що такі громадяни не вправі відчужувати до 01.01.2007 р. належні їм земельні ділянки, які були їм виділені для ведення селянського (фермерського) госпо­дарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва.

Які документи необхідно подати нотаріусу для посвідчення дого­вору міни земельними ділянками?

Для посвідчення договору міни земельними ділянками необхідно подати:

— документи, що посвідчують право власності громадян на земельні ділян­ки (державні акти на право власності земельними ділянками, свідоцтва про прийняття спадщини, договори про придбання земельних ділянок);

— розрахунок грошової експертної оцінки земельних ділянок.

— довідку з районного відділу земельних ресурсів про грошову норматив­ну оцінку земельних ділянок;

— довідку з сільської ради про відсутність заборони на відчуження зе­мельних ділянок.

Необхідно також з собою мати паспорти і довідки про присвоєння іден­тифікаційного номеру.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+