Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Дарування земельної ділянки

Що таке договір дарування земельної ділянки та у чому полягає його сутність?

Договір дарування земельної ділянки — це цивільно-правова угода, згідно з якою одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбут­ньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно земельну ділянку у власність.

Договір дарування опосередковує безоплатну передачу земельної ділянки від дарувальника до обдаровуваного, що означає відсутність зустрічного ек­віваленту у вигляді майна або грошових коштів. Іншими словами, основна сутність такого договору полягає у його безоплатному характері.

Слід зазначити, що у разі встановлення договором дарування земельної ділянки обов'язку обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь- яку дію майнового або немайнового характеру, то такий договір не є догово­ром дарування (див.: ст. 717 ЦКУ).

Чи визначає чинне законодавство особливий порядок дарування земельної ділянки?

Чинне цивільне законодавство передбачає особливий порядок дарування нерухомих речей. Оскільки земельні ділянки належать до нерухомих речей, то такий порядок поширюється й на безоплатне відчуження земельних ділянок.

У чому полягає особливий порядок дарування земельної ділянки?

Особливий порядок дарування земельної ділянки полягає у тому, що та­кий правочин за участі фізичних осіб, тобто громадян, укладається в письмо­вій формі і посвідчується нотаріально.

Чи може договором дарування земельної ділянки встановлюва­тись обов'язок обдаровуваного вчинити певні дії на користь ін­ших осіб?

Відповідно до ч. 1 ст. 725 ЦКУ договором дарування може бути встано­влений обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення. Це означає, що до об­даровуваного разом з дарунком (земельною ділянкою) можуть перейти певні обов'язки, встановлені договором дарування. Сутність виконання обов'язку обдаровуваного полягає у виникненні, зміні або припиненні відповідних правових наслідків майнового характеру для третьої особи.

З якого моменту виникає право власності обдаровуваного на зе­мельну ділянку?

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття. Прийняття обдаровуваним документів, що посвідчують право власності на дарунок, тобто державного акту на право власності на земельну ділянку, вважається прийняттям дарунка (ч. 1, 4 ст. 722 ЦКУ).

Чи може обдаровуваний відмовитися від подарунку?

Відповідно до ч. 2 ст. 724 ЦКУ обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття дарунка на підставі договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від нього. Це обумовлено тією обстави­ною, що обдаровуваний за договором дарування не має обов'язку прийняти дарунок, а отже, він може в будь-який час відмовитися від дарунка. При цьо­му причини відмови не мають жодного правового значення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+