Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Про необхідність становлення та розвитку ринку землі в України суспіль­ство та нова влада говорять дуже і дуже обережно, відкладаючи розгляд цього питання не один раз. Ця тема є важливою як для окремих громадян, пере­важно сільських мешканців, так і для всього суспільства. Адже словосполу­чення «ринок землі» потенційно містить в собі як перспективу процвітання, так і перспективу втрати останньої надії на цивілізований рівень життя для дуже великої кількості українців. І це добре розуміють українці після ба­гатьох років приватизації по-українськи...

Удосконалення правового регулювання земельних відносин є одним з першочергових завдань реформування аграрного сектора економіки в ціло­му. Наявні у чинному Земельному кодексі України новели частково виріши­ли це питання, однак одні з них не можуть бути задіяні через відсутність пев­них нормативно визначених механізмів їх реалізації, інші — не використовуються через незнання їх особливостей.

На нашу думку, висвітлення у цій брошурі низки актуальних питань та аналіз відповідних законопроектів дасть можливість зорієнтувати, насампе­ред, читачів — мешканців сіл та селищ щодо перспективи та реальних мож­ливостей створення ринку землі в Україні, особливостей новел земельного законодавства. Крім цього, брошура допоможе ознайомитися з ідеями, під­ходами, принципами та основними нормами, які запропонували автори за­конопроектів та які найближчим часом можуть стати нормами відповідних законів. До цього треба бути готовими всім. Інакше, нерозуміння нових інститутів земельного законодавства та правових інструментів функціону­вання ринку землі в Україні може перетворитися у велику проблему для ве­ликої кількості українців.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+