Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Загальні відомості

Рільництво — це галузь сільського господарства, яка передбачає здійснення виробничих процесів по вирощуван­ню та збиранню, первинній переробці та зберіганню всіх сільськогосподарських польових культур. Кожне з вироб­ництв складається з кількох технологічних процесів, які відтворюються сотнями машин та знарядь. Виробничі про­цеси по вирощуванню та збиранню польових культур здій­снюються мобільними сільськогосподарськими агрегатами і включають технологічні процеси підготовки грунту, висіву насіння, догляду за рослинами та збиранню врожаю. Пе­реробку та зберігання продукції забезпечують стаціонар­ні агрегати, які реалізують такі технологічні процеси, як її очищення та сортування, сушіння або консервування та дальше зберігання в спеціалізованих сховищах.

Рівень механізації процесів, що виконуються мобільни­ми агрегатами, досить високий і для процесів виробницт­ва зернових культур сягає майже 100 %. При цьому рівень автоматизації цих процесів низький і для найдовер- шеніших процесів не перевищує 20 %. Тому саме підви­щення рівня автоматизації цих процесів дозволяє підви­щувати продуктивність праці агрегатів, поліпшувати якість сільськогосподарської продукції та зменшувати витрати на її виробництво.

За даними ІМЕСГ УААН, автоматизація мобільних аг­регатів сприяє підвищенню продуктивності праці до ЗО %, зниженню втрат продукції до 5 % та витрати палива до 14 %. При цьому значно поліпшується якість продукції та полегшуються умови праці механізаторів.

Післязбиральна обробка сільськогосподарської про­дукції — один з найбільш трудомістких процесів сільсько­господарського виробництва. Для багатьох видів продук­ції вона здійснюється із значними затратами ручної праці. При виробництві зерна — основної продукції рільництва — технологія його обробки характеризується комплексною ме­ханізацією всіх процесів і операцій. Впровадження поточ­них технологій обробки зерна призвело до зниження за­трат праці,.але при цьому значно ускладнилися процеси управління такими агрегатами. Ці ускладнення обумов­лені, з одного боку, значною кількістю зернообробних ма­шин, якими треба керувати, та, з другого боку, дією чи­сельних збурень, що впливають на ефективність роботи машин. Продуктивність праці машин, встановлених у по­тоці, становить 60—70 % їх номінального значення.

Підвищення рівня автоматизації процесів післязбираль­ної обробки зерна сприятиме підвищенню продуктивності потокових ліній, подальшому зниженню затрат праці та поліпшенню обробки зерна.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+