Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Автоматизація обліку, контролю і сортування сільськогос­подарської продукції в сховищах

Продукцію, що закладається на тривале зберігання, контролюють перед закладкою, відвантажуванням спожи­вачу і під час зберігання.

Перший і останній етапи контролю потребують прове­дення спеціальних аналізів у лабораторних умовах. При цьому визначається хімічний склад продукції, вміст біл­ків, клейковини, токсичних речовин та інші показники, що визначають якість продукції. Враховуючи велику кількість зразків і значну трудомісткість аналізу, такі лабораторії повинні бути оснащені сучасним обладнанням для автома­тизованого контролю якості і реєстрації даних в пам’яті ЕОМ.

Для успішного зберігання продукції треба безперервно контролювати стабільність тепло- і масообмінних процесів у масі рослинної продукції. Найнебезпечнішим є процес саморозігрівання рослинної маси, що супроводжується ла­виноподібним зростанням температури і виділенням воло­ги в місці локального розігрівання. Саморозігрівання ви­никає внаслідок біохімічних процесів, що починаються при недотриманні технологічних режимів зберігання (підвище­на вологість повітря, погана вентиляція, короткочасний вплив від’ємних температур).

Явище самозігрівання супроводжується локальною зміною температури, або вологості рослинної маси в осе­редку самозапалення. Тому найефективнішим є контроль розподілу температури і вологості рослинної маси, шляхом встановлення датчиків на певній відстані один від одного.

Для зменшення нерівномірності теплофізичних власти­востей продукції, що закладається на зберігання, вона по­винна проходити етап попереднього сортування. На даний час розроблені пристрої для автоматичного сортування про­дукції залежно від її оптичних, тепло- і електрофізичних властивостей.

Наприклад, функціонування установки для автоматич­ного сортування картоплі грунтується на оптичному прин­ципі. Спектральні характеристики хворих і непошкоджених клубнів в інфрачервоному діапазоні (0,95—1,25 мкм) сут­тєво розрізняються. Електронний блок розпізнає каміння, грудки, а також пошкоджені і гнилі клубені і відбраковує їх за допомогою електромеханічного виконавчого механіз­му. Роликовий транспортер забезпечує пропускну здат­ність сортувальної установки до 6 клубнів/с або майже 2 т/год.

Плоди томатів сортують за механічними і оптичними властивостями. За пружністю і твердістю шкірки визна­чається лежкість. Оптичні властивості (колір у видимому діапазоні) дозволяють розподілити томати за стиглістю на три фракції — зелені, бурі, червоні.

Аналогічно сортують і рослинницьку сировину — лис­тя тютюну. Сортувальна установка визначає процент тем­ної зелені на площі листа і залежно від цього листя поді­ляють на три сорти. Спектрометричний блок працює ра­зом з обчислювальним пристроєм, який аналізує набір спектральних властивостей листя в діапазоні 0,4—0,8 мкм і подає відповідні команди на виконуючі механізми (пнев- моклапани). Пропускна здатність установки становить до 10 листів/с або 65 кг/год.

Для сортування яблук пошкоджених або з ураженою поверхнею, використовуються скануючі прилади. Видиме світло від опромішовача освітлює поверхню плода. Інтен­сивність відбитого світла аналізується інтегратором, в ре­зультаті чого формується сигнал, пропорційний площі по­шкодження. Залежно від величини цього сигналу виконав­чий механізм пропускає або відбраковує плід.

Електричні, оптичні, теплові й акустичні властивості продукції широко використовують при створенні нових приладів контролю стиглості кавунів, посівних властиво­стей насіння, вмісту жиру і білка в молоці, якості яєць та інше.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+