Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Автоматизація фруктосховищ

Комплект електрообладнання для фруктосховищ за­безпечує автоматичне управління мікрокліматом у каме­рах зберігання фруктів, управління роботою конденсатор­ного і випаровувального обладнання, захист компресорів охолоджувальних машин та сигналізацію нормальних і аварійних режимів роботи. Один комплект може автома­тично управляти 2—4 камерами.

Система автоматичного управління мікрокліматом при­значена для підтримання в камерах заданих значень тем­ператури, вологості повітря, циклічного його перемішуван­ня в камерах; вмикання і вимикання установок припливної та витяжної вентиляції, а також для контроля за станом температури і вологості повітря в камерах і окремих точ­ках холодильної установки.

Електрична схема управління мікрокліматом у фрукто­сховищі зображена на рис. 4.4. Напруга на схему подаєть­ся кнопкою SB6. У разі необхідності можливе відключен­ня всіх агрегатів за допомогою SB1—SB5, розташованих в різних місцях фруктосховища.

Схема управління температурою і відносною вологістю повітря вмикається автоматом SF1. Перемикач 5Л1 задає режим роботи системи: ручний (1) або автоматичний (2).

В автоматичному режимі при підвищенні температури в камері спрацьовує терморегулятор Р, який через реле KVI вмикає електромагнітний аміачний клапан У А1, вен­тилятори повітроохолоджувальних установок М2, М3 та один з аміачних насосів (М4 або М5) подачі аміака як холодоносія в охолоджувальні камери. Коли температура в камері досягає заданого значення, контакти терморегу­лятора розмикаються і все електрообладнання відключа­ється.

Режим роботи аміачних насосів встановлюється пере­микачем SA3: 1 — обидва насоси відключені, 2—робочий насос М4 (Af5 в резерві), 3 — ручне управління, 4 — робо­чий насос М5 (М4 в резерві).

При вдалому запуску насоса спрацьовує датчик тиску SP1, який вмикає проміжне реле KV5. Реле KVb одним- контактом подає напругу на включення компресорів холо­дильної установки, а іншим — вимикає реле затримки ча­су КТ2, призначене для включення резервного насосу.

При невдалому запуску або при зменшенні тиску амі­ака в системі робочого насоса датчик SP1 розмикає реле KV5, що призводить до спрацювання реле КТ2. З затрим­кою 10 с релеКТ2 вмикає реле KV4, яке підключає ре­зервний насос.

Відносна вологість повітря в камері фруктосховища підтримується регулятором вологості В. При пониженні вологості повітря контакти В вмикають реле ЛУЗ, яке під­ключає додаткові секції електропароутворювачів ЕК2 і


ЕЬ(3. При досягненні заданої вологості подача пара при­пиняється. Підігрівник ЕКІ ввімкнений для запобігання замерзанню води при низьких зовнішніх температурах.

Схема передбачає захист пароутворювача від «сухого ходу» за допомогою регулятора рівня води РЬ. При зни­женні рівня води регулятор розмикає контакти РЬ і від­ключає нагрівник ЕКІ—ЕКЗ.

Для рівномірнішого розподілу . волого-температурного поля всередині об’єма камери передбачене циклічне пере­мішування повітря за допомогою вентиляторів. Режим уп­равління роботою вентиляторів (тривалість роботи і час включення — відключення) забезпечується програмним реле І(Т 1, яке вмикає електродвигуни М2 і М3 вентиляторів.

Системою автоматики передбачене управління проце­сом видалення льоду (снігової шуби), яка наростає на по­верхні охолодників. Режим роботи встановлюють переми­качами 5Л4 і 5/45. В автоматичному режимі наявність «шуби» встановлює реле тиску 5Р2, яке сприймає різницю в тиску до і після охолодника. При обмерзанні повітропро­водів ця різниця збільшується, що призводить до замикан­ня контактів 5Р2 і спрацювання реле КУ7. Реле КУ7 свої­ми контактами відключає магнітний пускач КМЗ вентиля­торів охолодників і аміачний клапан У А1. Одночасно воно вмикає електромагнітний клапан УА2 води відтаювання, а іншою групою контактів — реле затримки часу КТЗ і ре­ле ЛУб. Реле ЛУб вимикає реле /(1/7. Із затримкою 3 хв, достатньою для виходу аміака з охолодника, контактом ЛУЗ вмикається пускач КМ8, який включає насос М6 води відтаювання і електромагнітний клапан виходу води УАЗ. Магнітний пускач /СМ9 вмикає додаткову секцію нагрів­ників води ЕК4. Через 27 хв контактом КТ3 насос М6, на­грівник ЕК4 і клапан УАЗ вимикаються. Цикл відтаювання закінчений і через 3 хв (за цей час з охолодника збігає вода) реле КУ7 повертається в початкове положення і зно­ву вводить в автоматичну роботу ланки управління аміач­ним клапаном У А1 і електроприводами М2 і М3 вентиля­торів охолодників.

Крім пристроїв управління мікрокліматом в камерах, комплект автоматики містить в собі автоматичні системи управління рівнем аміака, компресорами; управління по­вітряною завісою, яка вмикається при відкритті камер, а також прилади контролю, сигналізації і захисту електро­обладнання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+