Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.6. Автоматизація збирання яєць

Пристрій для управління транспортером для збирання яєць включає в себе лічильник яєць 5 (рис. 5.26) з двома виходами і суматор ІО на три входи. Перший вхід з’єдна­ний ззадатчиком 9 швидкості транспортера для збирання яєць 1, другий з входом елемента порівняння 12, а виходом через блок управління 6 — з регулюючим приводом 3. До пристрою також входить приймач яєць 2, формувач 13 за­даного сигналу, формувач 8 дійсного сигналу, перетворю­вач маси транспортованих яєць 4, блок ділення 7, блок фор­мування коригуючого сигналу 11. В блоці 11 регульований привід 3 взаємодіє з транспортером збирання яєць 1. Еле­мент порівняння 12 входами з’єднаний через формувач за­даного сигналу 13 із задатчиком 9 швидкості транспорте­ра 1, а через формувач дійсного сигналу 8 — з входом лі­чильника яєць 5, причому блок ділення 7 одним входом з’єднаний із другим виходом лічильника яєць 5, другим з перетворювачем 4 маси транспортованих яєць, а виходом через — блок формування коригуючого сигналу 11 із третім входом суматора 10.

Принцип дії пристрою такий. Перед ввімкненням при­строю задатчиком 9 задають необхідну швидкість транс­портера 1. Після, ввімкнення пристрою транспортер 1 транспортує яйця, які рахує лічильник 5.

З виходу формувача дійсного сигналу 8, сигнал, про­порційний кількості транспортованих яєць, надходить на один із входів елемента порівняння 12, на другий вхід яко­го надходить сигнал, пропорційний заданому, з формувача заданого сигналу 13. Після порівняння вказаних сигналів сигнал різниці потрапляє на другий вхід суматора 10. Як­що сигнали однакові, то транспортер переміщується регу­льованим приводом із заданою задатчиком 9 швидкістю.

image159Якщо сигнали не одна­кові, тобто дійсний сигнал більший або менший від заданого, то сигнал різ-

5.26. Схема пристрою для уп­равління транспортером зби­рання яєць:

1 — транспортер; 2 — приймач яєць; 3 — прнзод; 4 — перетворю­вач; 5 — лічильник; 6 — блок уп­равління; 7 — блок ділення; 8. 13 — формувачі; 9 — зат,атчик; 10 — су­матор; 11 — блок формування; 12 — елемент порівняння


ниці алгебраїчно підсумовується в суматор 10 із сигналом задатчика 9 швидкості транспортера 1, зменшуючи або збільшуючи його регулюючий сигнал, і через блок управ­ління б діє на регульований привод 3, який змінює швид­кість транспортера 1, відповідно зменшуючи потік яєць.

Різна маса яєць сприймається перетворювачем маси 4. Сигнал з його виходу про сумарну масу яєць на певній ді­лянці транспортера 1 (або за певний проміжок часу) над­ходить на другий вхід блока ділення 7, на перший вхід яко­го поступає сигнал із другого виходу лічильника 5. Блок ділення визначає відношення цих сигналів і формує сиг­нал, пропорційний середній масі яєць на даній ділянці транспортера 1 або за певний проміжок часу.

Вказаний сигнал надходить на вхід блока формування коригуючого (за масою) сигналу, де порівнюється з опор­ним сигналом, що відповідає середній масі для визначення швидкості транспортера для збирання яєць.

Таким чином, залежно від середньої маси яйця в блоці формування коригуючого сигналу 11 формується сигнал тієї чи іншої полярності, який поступає на третій вхід су­матора 10.

На вході суматора формується керуючий сигнал, який подається до блока управління 6, що при збільшенні маси яйця швидкість транспортера для збирання яєць 1 зменшу­ється, при зменшенні — збільшується відносно заданого.

У машинах для автоматичного сортування яєць за ма­сою застосовують ваги з дистанційною передачею вимірю­вального сигналу. Вони побудовані на базі силовимірювача з автоматичною компенсацією сили маси. На рис. 5.27 зображена принципова схема компенсаційного пневматич­ного вимірювача маси. Вільний кінець важеля 1 має ван- тажоприймальний пристрій 2 і заслінку 4, яка закриває сопло 5. До сопла через пневмоопір 7 підводиться стиснуте повітря від джерела постійного тиску. Тиск повітря в сопло­вій камері 8 залежить від зазору між заслінкою 4 і соплом 5. Чим цей зазор менший тим більший тиск у сопловій ка­мері. Повітря що виходить із сопла, діє на заслінку, приму­шуючи її піднятися. Цю силу знаходимо за формулою:

де Л — сила, з якою повітря витікає із сопла, діючи на заслінку; 5С — площа ефективного перерізу сопла; РтґХ — тиск у сопловій камері.

Вимірювач маси працює так. Під дією маси яйця 3 зас­лінка перекриває сопло. Тиск у сопловій камері зростає і відповідно збільшується сила що намагається піднятизаслінку. Переміщення заслінки 4 вниз і зменшення зазо­ру між нею і соплом відбувається доти, доки це не приз­веде до такого збільшення тиску в сопловій камері 8, при якому момент від сили відносно точки О обертання важе­ля 1 не стане дорівнювати моменту відносно цієї ж точки, який створюється масою яйця £?я, тобто:

де а, Ь — плечі прикладання сили6'я і Г\.

Враховуючи попередню залежність, умову рівноваги важеля 1 можна записати у вигляді:

або

де— коефіцієнт підсилення маси вимірювача.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+