Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Загальні відомості

Раціональна годівля тварин та птиці — найважливіша умова збільшення виробництва молока, м’яса та яєць. Зба­лансовані раціони зменшують витрати кормів, позитивно впливають на племенні властивості тварин, здоров’я та дов­голіття, підвищують якість та знижують собівартість про­дукції. Використання кормосумішей дозволяє при гаран­тованій продуктивності зменшити до 50 % витрати зерна і замінити їх грубими кормами й відходами виробництва.

Досвід використання кормоцехів для підготовки повно­цінних кормів свідчать про підвищення продуктивності тва­рин на 20—25 % і зменшення витрат кормів на продукцію твариниицтва на 10—15 %. Основними технологічними про­цесами при приготуванні слід вважати:

подрібнення зерна, зелених, грубих кормів та корене­плодів;

виготовлення трав’яного борошна; дозування та змішування кормів; ущільнення кормів на гранули та брикети.

При підготовці кормів для згодовування кормові ком­поненти подрібнюють. Для подрібнення зернових викорис­товують молоткові дробарки КДМ-2, КДМ-3, ДДМ, АИ-ДДР та ін. Грубі корми подрібнюють на подрібнюва- чу ИГК-ЗОБ, РСС-6, «Волгарь-6» та КДУ-2, а коренепло­ди — на подрібнюючих апаратах ИКС-5, КПИ-4 і «Вол­га рь-5» та ін.

Для виготовлення трав’яного борошна використовують в основному його високотемпературне сушіння на облад­нанні типу АВМ та СБ, які базуються на барабанних сушар­ках прохідного типу.

Процеси дозування та змішування компонентів виявля­ють досить значний вплив на якість кормів. Дозування здійснюється різними підживлювачами (типу НК-6) та підживлювачами-нагромаджувачами (КТУ-10, СТ-40). Для змішування застосовують порційні змішувачі (ВК-1, С-2, АПС-6 та інші) або шнекові (ШВС-40).

Для подальшого транспортування та зберігання корми гранулюють або брикетують за допомогою прес-гранулято- рів ОГМ-0,8А, ОГК-3, ДГ-1, ОПК-25, брикетних пресів ПБС-3,5, ПБС-4 і «Рефама» (Польша).

Таким чином, всі процеси приготування концентрованих кормів здійснюються на стаціонарних агрегатах. Вони ос­нащені досконалими системами управління та пуско-захис- ною апаратурою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+