Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Автоматизація агрегатів для приготування трав’яного бо­рошна

Приготування трав’яного борошна відбувається в ос­новному на пневмобарабанних сушарках безперервної дії. Продукти згоряння рідкого палива або газу в барабані для сушіння III (рис. 7.1) проходять крізь шар попередньо по­дрібнених частинок (10—ЗО мм) трави, відбираючи при цьому вологу і разом з висушеними частинками потрапля­ють в циклон, що відокремлює їх від агенту сушіння IV. З циклону за допомогою шлюзового затвору частинки тра­ви потрапляють до млина V, де відбувається більш глибоке подрібнення висушуваного матеріалу на борошно. Борош­но за допомогою вентилятора потрапляє до охолоджуваль­ного циклону VI, з якого вивантажувальним шлюзовим затвором виноситься до вивантажувального шнека VII, де розфасовується в мішки. Час сушіння листків рослин ста­новить приблизно 0,5—2 хв, а стебел — 5—20 хв. Врахо­вуючи, що частинки листків легкі і швидко виносяться з барабану для сушіння, кінцева вологість усіх частинок дос­татньо рівномірна.

7.1. Функціональна схема автоматизації пневмобарабанної сушарки для сушіння вітамінного борошна:

І — топка; II — подаючий транспортер; III — сушарка; IV — основний циклон; V — подрібнювач; VI — охолоджувальний циклон; VII — вивантажувальний шнек


Вихідними величинами сушарки, як об’єкта управління (рис. 7.2), слід вважати кінцеву вологість вітамінного бо­рошна \У„, температуру агенту сушіння на вході до сушар­ки О вх та на виході з неї 0Вих, продуктивність сушарки (3. Збурюючими вхідними величинами є початкова вологість трави №п, її фракційний склад у, параметри зовнішнього повітря 0П та фп. Управляючі дії можна здійснювати зміною подачі: палива у форсунку §■ та сирого матеріалу до сушар­ки gм.

Основним параметром управління є кінцева вологість трав’яного борошна, яка визначає якість технологічного процесу. Найдоцільнішою є система управління, яка забез­печує максимальну продуктивність сушарки при кінцевій вологості матеріалу 10—12 %. Але здійснення такого уп­равління в даний час неможливе через відсутність надій­них технічних засобів для вимірювання вологості трав’я­ного борошна в потоці у виваженому стані. Сучасні систе­ми здійснюють управління процесом непрямими методами. Управління ведеться по температурі агенту сушіння, який виходить із сушарки.

На рис. 7.1 зображена функціональна схема управління

7.2. Схема пневмобарабанної сушарки як об’єкта управління

image190технологічною лінією по виготов­ленню вітамінного борошна. Систе­ма управління за температурою на виході з сушарки позначена пози­ціями 1а, 16, їв, 1г, Ід, 1е. Система підтримує на виході із сушарки температуру 110—120 °С зміною подачі палива до форсунки клапаном 1 д. При дуже високій початковій вологості >>80 % висушуваного матеріалу система змен­шує подачу матеріалу до сушарки дією на привод подаю­чого транспортера 1е. При цьому продуктивність сушарки знижується.

Крім основної системи управління процесом, сушарка оснащена системою управління температури на виході з топки (2а, 26, 2в, 2г), яка забезпечує повне згоряння па­лива, системою захисту при згасанні факелу (За, 36, Зв), а також системою дистанційного управління всіма електро­приводами, за допомогою якої здійснюється запуск, зупин­ка при завершенні роботи або аварійних ситуаціях.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+