Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кор­мів

Гранульовані корми мають ряд переваг порівняно з ін­шими кормами. Вони дозволяють у 2—3 рази зменшити по­требу в сховищах, процес роздачі таких кормів значно лег­ше піддається механізації та автоматизації, перевезення і зберігання насипом не призводять до втрат, а при трива­лому зберіганні у них краще зберігаються поживні речо­вини та вітаміни.

До складу гранулятора входять: шнековий дозатор І (рис. 7.3) з варіаторним приводом, змішувач II, прес-гра- нулятор із змінною циліндричною матрицею, двома роли­ками і ножем для зламування гранул III; норії IV для по­дачі гранул до охолоджуючої колонки V; вентилятора VII з системою подачі борошна, системи подачі пари до змішу­вача VI та сортувалки VIII.

Технологічний процес гранулювання здійснюється так. Підготовлені до гранулювання сухі компоненти надходять до шнекового дозатора, який рівномірно подає їх у змішу­вач. Тут продукт зволожується завдяки подачі пари й ін­тенсивно перемішується. Після цього продукт подається до гранулятора, де він затягується між матрицею і роликами,

7.3. Функціональна схема автоматизації процесу гранулювання кормів:

І — дозатор; II — змішувач; III — гранулятор; IV — норія; V — охолоднику VI — трубопровід для подачі пари; VII — вентилятор; VII! — сортувалка


що обертаються, і протискується в радіальні отвори, які г формують гранули. Ножем гранули відокремлюються від. матриці і норією подаються в охолоджувальну .колонку. В останній через шар гранул продувається зовнішнє повітря, яке охолоджує і підсушує гранули, внаслідок чого вони на-

7.4. Схема гранулятора як об’єкту управління

image192бувають необхідної міцності. З ко­лонки гранули потрапляють на сор­тувалку, де відокремлюються від дрібняку і незгранульованнх компонентів, які подаються на перегранулювання.

Гранулятор як об’єкт управління повинен би мати такі вихідні величини: продуктивність та якість гранул. Але здійснювати управління по таких прямих вихідних величи­нах неможливо, тому вибирають непрямі виходи, які забез­печують якість гранул і продуктивність процесу. Такими параметрами є завантаження головного приводного елект­родвигуна гранулятора та температура нагрівання грану­льованої маси перед подачею її до гранулятора (рис. 7.4). Завантаження вимірюється струмовим трансформатором, включеним в коло живлення електродвигуна І, а кількість пари, внесеної в суміш контролюється температурою суміші після змішування 0. Збурюючі дії на об’єкт управління за­лежить від фізико-механічних властивостей гранульованої маси Vі, а також коливань температури продукту до об­робки 0п і коливань параметрів пари У2, що подається до змішувача. Управляючі дії здійснюються мірою витрат ма­си продукту в змішувач живильником-дозатором <3 та змі­ною витрат пари в.

На функціональній схемі автоматизації (рис. 7.3) сис­тема управління по каналу Р — / має позиції 1а, 16, їв, 1г, а по каналу в — 0 — 2а, 26, 2в та 2г.

Система автоматичного управління витратою гранульо­ваної маси (рис. 7.5) складається з СЕ — вимірювального трансформатора струму ДТІ-58, регулятора УЕ — РП1Б-М, до якого входять вимірювальний блок ІМ-62 і електронний блок типу РП1, а також задатчика ЗРУ-24, реверсивного магнітного пускача УЕ2 типу МКР-0-58, призначеного для управління виконавчим механізмом ВМ шляхом регулю­вання частоти обертання шнека дозатора-живильника ти­пу МЕМ-0,63-1 — 25.

Система регулювання температури складається з тер- морезистора СЕ марки ТСП-753, регулятора РП1Б-С (У£і), до якого входять вимірювальний блок температури типу ИС-62 і електронний блок типу РПІ, реверсивного магніт­ного пускача УЕ'2 типу МКР-0-58, виконавчого механізму ВМ' типу ПР-ІМ, з’єднаного з паровим клапаном подачі пари. Сприймаючий елемент СЕ' теж терморезистор, який

7.5. Функціональна структурна схема автоматичної системи управ­ління пресом-гранулятором


подає сигнал про температуру маси на показуючий лого­метр ПП.

Для взаємної роботи регуляторів у схемі передбачені пристрої КЛ та КЛ' динамічного зв’язку двох контурів уп­равління, що являють собою диференціюючі ЯС — ланки.

Для приготування брикетів із січки застосовують уні­версальне обладнання ОПК-2 та ОПК-3. Управління про­цесами брикетування аналогічне розглянутому управлінню процесами гранулювання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+