Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Автоматизація електрокалориферних установок

Електрокалорифери використовують для нагрівання по­вітря в сільськогосподарських виробничих приміщеннях (теплиці, пташники, приміщення для молодняка тварин та ін.). В сільському господарстві поширені електрокалорифе- ри типу1 СФОА з нагрівними елементами потужністю від 22,5 до -'90 кВт і продуктивністю від 1400 до 6000 м3/год нагрітого до 50 °С повітря.

Температуру повітря в приміщенні контролюють бімета; левим термодатчиком типу ДТКБ-53Т. В ньому можна змі­нювати ^ставку від 0 до +30 °С. Для роботи електрокало- рифера в автоматичному режимі перемикач 5Л1 встанов­люють в положення 3, а ЭА2 — в положення 1 (рис. 8.8), При вмиканні рубильника 5Л напруга подається на кола керування і сигналізації. Засвічується сигнальна лампа

8.8. Принципова електрична схема управління роботою елекгрокало рифера типу СФОА


НЬ1. Магнітний пускач /САП вмикається і своїми замикаю­чими контактами КМ. 1.1 готує кола котушок магнітних пус­качів КМ2, КМ3 і КМА до роботи. Після включення автома­тичного вимикача починає працювати електродвигун вентилятора, а через замикаючі контакти ф/\ 1 напруга подається на кола котушок КМ2, /\МЗ і КМА. Магнітний пускач КМАспрацьовує і вмикає під напругу секцію елек- тронагрівників £3. Якщо температура повітря в приміщен­ні, що обігрівається, нижча заданого значення, то контак­ти термореле 5/<2 таЗКЗ будуть замкнені і це забезпечить спрацювання магнітних пускачів КМ2 і КМЗ, які ввімк­нуть в електромережу відповідно електронагрівники Е1 і Е2.

З підвищенням температури повітря в приміщенні до значення уставки термореле 5/С2, його контакти розмика­ються і магнітний пускач КМ2 вимикає секцію електрона- грівниківЕ1 з мережі. Електрокалориферна установка далі буде працювати на 2/3 номінальної потужності. При подаль­шому підвищенні температури розмикаються контакти 5/СЗ, знеструмлюється магнітний пускач КМЗ і вимикається секція електронагрівників Е2. Тепер електрокалориферна установка буде ввімкнута в електромережу лише на 1/3 номінальної потужності.

При пониженні температури повітря в приміщенні ниж­че заданої величини автоматично вмикаються секції елек­тронагрівників у зворотній послідовності. Секція нагрівни­ків ЕЗможе бути вимкнутою лише вручну при вимиканні рубильника БА і автоматичного вимикача С?/\

Захист електрокалорифера від відвищення температури нагрівних елементів понад 190 °С здійснюється дилатомет­ричним датчиком температури типу ТР-200 (контакти 5/С1). Блок-контакти С}РА не дозволяють вмикати електронагрівні ('лементи при -непрацюючому елекгровентиляторі М.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+