Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.4. Автоматизація теплогенераторів

Теплогенератори являють собою пристрої для нагріван­ня повітря продуктами згоряння рідкого палива без посе­реднього контакту їх з повітрям, що нагрівається. Тепло­генератори призначені для опалення і вентиляції-тварин­ницьких та інших виробничих приміщень.

При теплогенераторному опаленні приміщень можна обійтись без спорудження котельних, прокладання тепло­трас, які дорого коштують.

Використовують теплогенератори типів: ТГ-1,0А, ТГ-1,5, ТГ-2.5А, ТГ-3,5, ТГ-150 та ІІІ. Повітря через теплообмінник теплогенератора продувається за допомогою вентилятора з електроприводом. Теплообмінник складається з камери зго- ' ряиня і радіатора. Продукти згоряння віддають 82—86 % теплоти повітрю, що проходить через теплогенератор, і че­рез димохід видаляються в атмосферу. Для спалювання рід­кого палива призначений спеціальний пальник. Розпилена повітряно-паливна суміш запалюється електроіскрою, що виникає на електродах запалювання від підвищувального трансформатора. Електроди закріплені на ізоляторах. На­явність факелу контролюється двома фоторезисторами, які встановлені в блоці, що вбудований в корпус пальника.

Система автоматичного керування теплогенератором складається з напівпровідникового терморегулятора типу ПТР-2, програмного блока, блока запалювання, блока кон­троля нагрівання і датчика аварійного перегрівання, блока слідкування за наявністю факелу в камері згоряння, блока сигналізації.

Технологічна і принципова електрична схеми зображені на рис. 8.9. У режимі автоматичного керування перемикачі 5/41 і 5/42 перебувають в положенні А. Якщо температура в приміщенні внаслідок вентиляції стає нижче заданої, кон­такти напівпровідникового терморегулятора Р замикають­ся, отримують живлення реле часу КТ і проміжне реле ЛУЇ, яке вимикає магнітний пускач КМ1 електровентилятора МІ. Вентиляція приміщення припиняється.

Через 5 с після вмикання реле часу замикається його контакт КТА і магнітний пускач /СМ2 отримує живлення (по колу контактів КТ.З, КТА, 5Л2, ДТ.1 і 57(3). Вмикається двигун'вентилятора пальника М2 і починається продувка камери згоряння.

Через 20—25 с. замикаються контакти КТ.2 реле часу і напруга’ подається на високовольтний трансформатор за­палювання ТУ, вмикається електромагнітний клапан У А, що відкриває доступ палива до камери згоряння. Від іскри трансформатора ТУ повітряно-паливна суміш запалюється і освітлює камеру згоряння. Під дією світла опір фото­реле ВЬзменшується, що викликає спрацювання спочатку проміжного реле КУ3, а потім і реле КУ2, контакти якого КУ2.2. і ДУ2.3 вимикають трансформатор запалювання ТУ і реле часу КТ.

Коли камера згоряння прогрівається, розмикаються кон­такти датчиків температури 5/0 і 5/С2, реле КУ 1 втрачає живлення і своїми розмикаючими контактами /(У 1.1 вми­кає котушку магнітного пускача /ОМІ, через силові контак­ти якого отримує живлення електродвигун вентилятора М1. У приміщення починає надходити повітря, нагріте в тепло-


8.9. Технологічна (а) і принципова електрична (б) схеми роботи теп­логенератора типу ТГ:

Г — гази; П — повітря


генераторі. Коли температура теплогенератора перевищить допустиме значення, контакти датчика SK3 розімкнуться і магнітний пускач КМ2 зупинить роботу агрегату.

Якщо пуск теплогенератора триває більше ніж 25 с і стає безуспішним, то розмикаючий контакт КТЛ вимикає електромагнітний клапан YA і подача пального припиня­ється. Потім замикаючим контактом ДТ.5 вимикається сиг­нальна лампа HLA, а розмикаючим контактом ДТ.З припи­няється живлення котушки магнітного пускача КМ2 і вен­тилятор М2 топки зупиняється. В разі короткочасного зриву факела при нормальній роботі теплогенератора реле KV3 фотореле своїми контактами KV3 знеструмлює реле KV2 і через розмикаючі контакти KV2.2 подається напруга на трансформатор запалювання TV. Якщо після цього су­міш не запалюється, теплогенератор вимикається контак­тами КТЛ і ДТ.З. Повторно його вмикають вручну, повер­таючи рукоятку 5Л1 спочатку в положення Ö, а потім на­зад— в положення А. При цьому програмний пристрій КТ повертається у початкове положення. Якщо температура повітря в приміщенні стає нижче заданої, теплогенератор автоматично запускається.

Для нормальної зупинки теплогенератора перемикач SA 1 переводять у положення 0.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+