Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.5. Автоматизація холодильних установок

Охолодження сільськогосподарських продуктів і витри­мування при низьких температурах дають можливість збе­регти їх природні якості, зменшити втрати, збільшити тер­мін збереження корисних властивостей. Для створення штучного холоду застосовують різні холодильні машини і установки: МХУ-8С, МХУ-12, AB-ЗО, ХМФ, ХМАВ, ХМАУ, резерву а ри-охолодиики ТОМ-2А, MKA-2000J1-2A та ін.

Оскільки принципи дії холодильних установок і схеми їх автоматизації аналогічні, розглянемо їх на прикладі ро­боти ' водоохолоджувальної установки AB-ЗО, призначеної для охолодження води в охолодниках молока на молочних фермах і комплексах. Молоко охолоджується до 4—5 °С.

Установка працює за замкненим циклом (рис. 8.10). Па­ра холодоагенту (Фреон-Р12) надходить з компресора в конденсатор 10, де газоподібний фреон перетворюється на рідину і подається в ресивер 9.3 ресивера рідкий холодо­агент надходить у випарник через теплообмінник 6, фільтр- осушник 7 і терморегулюючий вентиль 8.

У випарнику холодоагент випаровується і відбирає теп­лоту від води, яка зрошує поверхню випарника. Пара холо- доагента йде в регенеративний теплообмінник, де нагріва-

8.10. Технологічна схема водоохолоджувальної установки АВ-30:

І — компресор; 2, 3 — манометри; 4, 5 — реле тиску і контролю мащення; 6 — теплообмінник; 7 — фільтр-осушник; 8 — терморегулюючий вентиль; 9 — реси­вер; 10 — конденсатор; 11, 20 — водяні насоси; 12 — випарник; 13 — бак-охо- лодник води; 14, 17 — водяні фільтри; 15 — охолодник молока; 16 — градирня;

18 — вентилятор; 19 — зрошувач; 21 — молочний насос


ється за рахунок теплообміну з рідким фреоном і відсмокту­ється компресором ї, з якого потрапляє в конденсатор. Отже контур холодоагенту замикається.

Другий замкнутий контур для охолодної води. Охолод­жена вода насосом і 1 відкачується з бака випарника і по­дається в охолодник молока 15, з якого через водяний фільтр 14 надходить у зрошувач, встановлений у баці ви­парника. Молоко для охолодження прокачується насосом 21 через охолодник молока і завдяки теплообміну з охо­лодною водою охолоджується.

Для роботи холодильної установки АВ-30 в автоматич­ному режимі перемикачі 5/11 і 5Л2 встановлюють в поло­ження А (рис. 8.11). При вмиканні автоматичного вимика­ча (З/7 в електромережу відбувається запуск електродвигу­нів у такій послідовності: М2, М3, МІ. Двигун МА привода вентилятора градирні вмикається температурним реле 5/С2 при температурі води на виході з градирні понад 23,5 °С. Якщо температура води нижче 7 °С, розмикається контакт реле 8КЗ і двигун МА зупиняється.

Температура холодоносія контролюється температурним реле 5/0. При зменшенні температури нижче заданого зна­чення контакти реле 5/(1 розмикаються і електродвигуни компресора та насоса градирні вимикаються.

Реле тиску 5Р2 сумісно з реле часу КТ контролює ре-

8.11. Принципова електрична схема установки АВ-30


жим мащення компресора. Якщо в процесі запуску тиск масла в компресорі недостатній для замикання контактів реле тиску, то через 90 с після ввімкнення реле КТ уста­новка вимикається. Реле тиску 5Р1 вимикає установку при підвищенні тиску фреону вище норми.

Спрацювання будь-якого елементу захисту, що викли­кає розрив в колі котушки магнітного пускача /(М2, приз­водить до розшунтування котушки реле /СІ.'При цьому від­бувається перерозподіл напруги між обмотками реле /СІ і магнітного пускача КМ2 таким чином, що пускач вимика­ється, розмикаючі контакти /СМ2 замикаються, реле К1 вмикається, отрі-шуючи живлення через додатковий резис­тор Я\, засвічується сигнальна лампа ///,2 (аварійне вими­кання установки).

Щоб знову підготувати установку до роботи в автоматич­ному режимі треба перемикач 5Л/ перевести спочатку в по­ложення 0, а потім повернути у вихідне положення А.

При установці перемикачів 5Л1 і 5Л2 в положення ПА (напівавтоматичний режим), вмикання і вимикання пуска­чів /(М 1, /СМ2, ДГМЗ і /(М4 здійснюється тумблерами 53, 54, 55 і 56.

Якщо охолодну воду з установки АВ-30 подають на проточні охолодники, то між затискачами 1 і 2 блока за­тискачів X] встановлюють перемичку. При роботі з ре- зервуарами-охолодниками (РПО-1,6 та ін.) перемичку зні­мають, а до затискачів 1 і 2 вмикають керуючі контакти, від шафи керування резервуара-охолодника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+