Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Автоматизація водонасосних установок для ферм та на­селених пунктів

Автоматизація безбаштової насосної установки. Авто­матизована насосна установка складається із всмоктуючо­го патрубка з фільтром 1 (рис. 9.1), насоса 2, нагнітаю­чого 3 та вихідного трубопроводів із запірними вентилями, повітряно-водяного бака 4 з манометричним датчиком тис­ку 5 і струминним регулятором об’єму повітря 6. Регуля­тор об’єму повітря має камеру змішування 7, повітряний клапан 8, жиклер і дифузор. Вода надходить до споживача під дією тиску повітря, що знаходиться в котлі.

В автоматичному режимі передбачене періодичне вми­кання насоса. При зниженні рівня води в баці тиск змен­шується, датчик тиску спрацьовує і своїми контактами вмикає електронасос. При підвищенні рівня води тиск в котлі підвищується до заданого і насос вимикається.

Оскільки частина повітря розчиняється і виноситься з водою, об’єм повітря в баку має тенденцію до зменшення,
Для автоматичного підтримання об’єму повітря використо­вується струминний регулятор, який забезпечує підкачу­вання повітря в бак до тиску 250 кПа. При перевищенні тиску спрацьовує запобіжний клапан 9.

Безбаштові водокачки мають низький коефіцієнт вико­ристання об’єму бака (0,15—0,2), великий перепад тиску і вибухонебезпечні. Внаслідок цього сфера їх використання в сільському господарстві дуже обмежена.

Автоматизація баштових водокачок. Стабільність водо­постачання суттєво зростає при використанні резервуарів великого об’єму, піднятих над поверхнею землі. До 90 % насосних .установок сільськогосподарського призначення складають баштові водокачки (рис. 9.2).

Використання додаткових резервуарів значно спрощує і суттєво підвищує надійність управління водопостачанням. Основним параметром управління в такій системі є рівень води в резервуарі, який контролюється електродним датчи­ком рівня 51. Датчик складається з електродів нижнього і верхнього рівнів; для запобігання їх обмерзанню в холод­ну пору року передбачене підігрівання (ЕК).

Електрична схема управління ПЕТ насосними агрегата­ми баштових водокачок передбачає періодичне вмикання насоса при спрацюванні контактів .нижнього рівня і вими­кання при спрацюванні контактів верхнього рівня (двопо- зиційне управління). Можливий ручний режим управління електронасосами (перемикач 5Л встановлюється в поло- женця Р).

Крім станцій ПЕТ, використовуються також станції уп­равління типу СУМО, призначені для автоматизації насос­них агрегатів промислових комплексів з електродвигунами потужністю від 25 до 250 кВт. Станція СУМО забезпечує ручне, автоматичне або телемеханічне управління насос­ними агрегатами, пуск і зупинку насоса при закритій зас­лінці, контроль течії та тиску в напірному трубопроводі,, температури підшипників та аварійного вимикання агрега­тів при виході технологічних параметрів за межі норми.

Автоматизація розвивається у напрямку підвищення на­дійності водопостачання, що обумовило перехід до безкон­тактних станцій автоматичного управління.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+