Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3. Безконтактні станції управління насосними агрегатами

Безконтактна станція управління типу ШЕТ виконана на базі напівпровідникових елементів серії «Логіка-Т».

Вхідними сигналами є стан контактних датчиків рівня SLI і SL2 (рис. 9.3). При відсутності води вони розімкнуті, потенціал на вході елемента «АБО-НІ» нульовий. У цьо­му випадку сигнал з виходу інвертора посилюється під­силювачем У і викликає спрацювання реле KV і KM, які приводять в дію насос М. При заповненні водою бака на­сос вимикається тільки при замкненому стані обох дат­чиків SLI і SL2 (тільки в цьому разі на виході «АБО-ІТІ» з’являється нульовий потенціал).

При витраті води спочатку розмикаються контакти SL1,. але це не призводить до вмикання електродвигуна, оскіль­ки через VD7 на Вх.5 подається від’ємний потенціал. При розмиканні контактів SL2 нижнього рівня на Вх.6 сигнал зникає, що призводить до повторного вмикання електрона­соса.

Логічні елементи Т-202, витримки часу D і «АБО» виконують функцію захисту електродвигуна від пере­вантажень і короткого замикання. Датчиком струму є транс­форматор струмуТА і потенціометр RP, яким виставляють значення струму спрацювання захисту. При підвищен­ні струму спрацьовує безконтактне реле Т-202. З витримкою часу сигнал надходить на вхід елемента і викликає ви-


9.3.Принципова електричнасхемабезконтактної станції управління насосним агрегатом


микання електронасоса М. При значному перевищенні но­мінального струму (короткому замиканні) відкривається стабілітрон УГ)2 і сигнал на відключення насоса надходить на ВхЛ іВх.Ь без витримки часу. Станція ІІІНТ дозволяє також здійснювати дистанційне (телемеханічне) управлін­ня насосними агрегатами.

Станція управління «Каскад» призначена для автома­тичного та дистанційного управління заглибними електро­двигунами до 65 кВт. Порівняно із ШЕТ вона має ширші функціональні можливості — автоматичне управління здій­снюється як за рівнем води, так і за тиском води у трубо­проводі.

Крім того, передбачений захист електродвигуна від су­хого ходу.

Залежно від положення перемикача схема працює від датчиків рівня або датчиків тиску. При автоматичному управлінні за рівнем в блок управління встановлюють пе­ретворювач ЯУУ, який працює з контактним датчиком рів­ня. Алгоритм роботи схеми такий же, як і в розглянутому вище випадку. При автоматичному управлінні за тиском блок автоматичного управління встановлюють перетворю­вач ЯУД, що працює з електроконтактним манометром. Пе­ретворювач виконаний на безконтактних елементах «І — НІ».

При зниженні рівня або статичного напору контакти дат­чика замикаються, до схеми надходить від’ємний потенціал, починає працювати генератор та лічильник імпульсів. Лі­чильник відраховує витримку часу на включення насоса, (не більше 15 хв). Якщо за цей час тиск не зростає, через реле і магнітний пускач вмикається насос. При роботі насоса тиск підвищується і контакти датчика розмикають­ся, але насос залишається в роботі протягом часу, який ви­значається затримкою часу на вимикання (не більше 90 хв). При зменшенні тиску операції повторюються.

Захист електродвигуна від перевантаження виконаний аналогічно станції ШЕТ. При будь-яких аварійних режимах (перевантаженнях, короткому замиканні, обриві фази) під­вищується напруга на змінному потенціометрі і?, що є сиг­налом вимикання насоса. Ланка зворотного зв’язку запо* бігає повторному ввімкненню електродвигуна до усунення причин аварійного режиму.

Захист електронасоса від сухого ходу здійснюється за допомогою датчика наявності води в колодязі. При нормальній роботі насоса датчик знаходиться у воді і його контакти замкнуті. При відсутності води контакти датчика розмикаються, що призводить до вимикання насоса. Одночасно вмикається сигнальна лампа «сухий хід». При такому режимі повторне вмикання електродвигуна можливе тіль­ки вручну.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+