Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

19. Аудиторські послуги, консультації, експертизи

За Законом України "Про аудиторську діяльність" до поняття аудиторської діяльності, крім організаційного і методичного забез­печення аудиту та практичного виконання аудиторської перевірки, входить надання аудиторських послуг.

Національний норматив аудиту № 1 "Вимоги національних нор­мативів аудиту" [7, с. 7-11] визначає такі види аудиторських по­слуг: оглядові (експрес) перевірки, операційні перевірки, трансформа­ція систем обліку та звітності з урахуванням вимог інших правил (компіляція).

Оглядові (експрес) перевірки фінансової звітності виконуються аудитором з метою встановлення негативних фактів фінансової звітності, з наданням клієнтові аудиторського звіту.

Операційна перевірка проводиться з метою перевірки окремих питань, про що є домовленість з клієнтом. Аудитор надає клієнтові звіт, який має обмежене коло користувачів.

Компіляція здійснюється аудитором з метою трансформації об­ліку клієнта за іншими, ніж в Україні, стандартами обліку. Основна мета такої послуги, на відміну від аудиту, полягає у збереженні кла­сифікації і підсумку фінансової інформації. При цьому аудиторські докази стосовно цієї інформації не вимагаються.

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-право- вого забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридич­них осіб.

Найбільш поширені консультації, пов'язані з особливостями відоб­раження у бухгалтерському обліку окремих фінансово-господарсь­ких операцій, які є типовими для підприємства-клієнта, або, навпаки, здійснюються час від часу і є нетиповими для діяльності підприєм­ства.

Операцій, які потребують уточнень стосовно правильності відоб­раження у бухгалтерському обліку, оформлення первинних документів, відображення вартісної оцінки господарських засобів, визначення фінансового результату тощо, через часті зміни у законодавстві існує дуже багато. Прикладом можуть бути бартерні операції, операції з векселями, господарська діяльність з переробки сировини на даваль­ницьких умовах, торговельна діяльність, визначення фінансових ре­зультатів, операції з цінними паперами тощо.

Особливо високий ризик допущення помилок спостерігається при відображенні у бухгалтерському обліку операцій, які є нетиповими для підприємства, організацій, тобто здійснюються час від часу. Кон­сультації з питань правильності оформлення таких операцій є особ­ливо актуальними.

Дуже часто консультації надаються з питань оподаткування об'єктів бухгалтерського обліку податком на додану вартість, по­датком на прибуток, іншими обов'язковими платежами, зборами. Питання, які потребують роз'яснень, стосуються правильності і по­вноти визначення оподаткованого обороту, правильності і законності застосування податкових пільг, відображення в обліку розрахунків з бюджетом, заповнення податкової звітності, визначення джерела спла­ти податків тощо.

Надаючи консультації, аудитор повинен керуватися не власними особистими поглядами чи логічними судженнями з певного питання, а використовувати законодавчі, нормативні положення і роз'яснюва­ти їх застосування на практиці. Необхідно посилатися (цитувати) на конкретні пункти, підпункти, статті законодавчих нормативних актів, обґрунтовувати консультацію недопустимо на підставі жур­нальних чи газетних публікацій. Для цього необхідно використову­вати лише першоджерела, користуючись правовими комп'ютерними бібліотеками, систематизованими та інкорпорованими каталогами нор­мативних документів, опублікованих у журналах, газетах, збірниках (без авторських тлумачень).

Аудиторські підприємства можуть здійснювати аналіз фінансо­во-господарської діяльності, розробляти на замовлення клієнта мар­кетингову оцінку конкурентного середовища, бізнес-плану. Для ана­літичної оцінки фінансово-господарського стану підприємства до­цільно використувати Методики, наведені у 18 розділі посібника, а також статистичні, економіко-математичні методи дослідження об'єкта з елементами прогнозування.

Молоді підприємства часто потребують розрахунків та прогнозу­вання виробництва нових видів продукції, послуг, діяльності. Таке планування повинні здійснювати досвідчені фахівці: фінансисти, еко­номісти, юристи тощо. Так само часто виникають потреби в розробці бізнес-планів для підприємств, що розвиваються, при заснуванні но­вих підприємств, для одержання інвестицій, кредитування.

При складенні бізнес-плану висвітлюються такі основні питання:

1) продукція або вид послуг, які планується виробляти;

2) оцінка можливих ринків збуту;

3) конкуренція виробництва та збуту продукції (послуг), діяльності;

4) стратегія маркетингу;

5) план обсягів та структури виробництва;

6) організаційний план роботи;

7) юридичний план;

8) оцінка ризиків та страхування;

9) фінансовий план;

10) стратегія фінансування.

Основна частина бізнес-плану складається з опису продукції або виду послуг, які планується розробити. В описі перелічуються потре­би, які може задовольнити плановане виробництво, особливості і уні­кальні якості, які вирізняють і характеризують товар, наявність патентів чи авторських свідоцтв, що захищають особливості проек­тованого товару (послуги), технології, попередня оцінка продажної ціни товару (послуги) та витрат, яких потребує його виробництво, попередня величина прибутку.

Для оцінки ринку збуту доцільно розглянути можливості підприєм­ства за умовами постачання, виробництва та збуту продукції, потен­ціалом можливих конкурентів. При цьому використовується і аналі­зується інформація як місцевих (регіональних, територіальних) ста­тистичних, відомчих, владних структур, асоціацій підприємців, так і власних досліджень.

Вивчаючи конкуренцію, необхідно оцінити реально існуючу про­позицію (виробництво, продаж аналогічних товарів), тенденції роз­витку пропозиції загалом та у розрізі окремих великих конкурент­них підприємств.

Оцінка окремих конкурентів здійснюється у межах таких пи­тань: об'єкти продажів, прибутки, фінансове становище, нові моделі, технічний сервіс (якщо йдеться про машини чи устаткування), вико­ристання реклами, основні характеристики та рівень якості виготов- люваної продукції.

Розробка стратегії маркетингу полягає у визначенні схеми роз­повсюдження товарів, механізму ціноутворення, рекламної політики, формування суспільної громадської репутації фірми та товарів.

Розробка планів виробництва полягає у підтвердженні реальності виробництва продукції (послуг) за необхідними обсягами і терміна­ми. Для цього зазначаються необхідні виробничі потужності, забез­печеність сировиною, матеріалами (кількість, постачальники, умови поставки), необхідне обладнання.

У бізнес-плані доцільно привести схеми виробничих процесів та схеми процесів контролю за якістю.

Організаційна характеристика виробництва нового виду продукції повинна охоплювати такі питання, як кваліфікаційні вимоги, де за­значаються кадрові пріоритети (фахівці, умови трудових контрактів тощо), організаційна структура підприємства.

У бізнес-плані необхідно вказати форму власності підприємства, юридичне забезпечення.

Важливою частиною планування є оцінка зовнішніх та власних фінансових ризиків, можливості їх профілактики, страхування.

Бізнес-план обов'язково повинен містити фінансовий план, тобто вартісну оцінку прогнозних показників обсягів виробництва. Тут доцільно розробити стандартні для світової практики документи: прогноз обсягу реалізації, баланс грошових видатків та надходжень, зведений баланс активів та пасивів підприємства, графік досягнення беззбитковості. Головне завдання — забезпечити відповідність над­ходження та витрачання грошових засобів. Одержана таким чином інформація є основою для визначення загальної вартості всього про­екту. Баланс грошових видатків та надходжень вимагає уважної перевірки при його складанні.

У бізнес-плані необхідно відобразити стратегію фінансування з визначенням джерел фінансових ресурсів та форми їх одержання. Рекомендується включити в нього спеціальні розрахунки, що дають можливість визначити термін повернення.

Одним із видів аудиторської діяльності є економіко-правове за­безпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб.

Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні і фізичні особи) здійснюють свою діяльність відповідно до законодавчих та норма­тивних актів України.

Економіко-правове забезпечення передбачає з'ясування таких ос­новних питань:

1) перевірку відповідності законодавчим вимогам засновниць­ких та реєстраційних документів;

2) з'ясування відповідності чинному законодавству договірних відносин клієнта з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні особи створю­ються на підставі базових законодавчих актів:

1. Закон України "Про господарські товариства" від 19. 09. 91 р. № 1576-ХІІ;

2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27. 03. 91 р. № 887-ХІІ;

3. Закон України "Про підприємництво" від 07. 02. 91 р. № 693-

їх засновницькі документи повинні узгоджуватися з положення­ми вищезазначених законів, і аудитор зобов'язаний перевірити та встановити відповідність змісту засновницьких документів вимогам чинного законодавства. Не менш важливим питанням є перевірка того, чи здійснює підприємство лише ті види діяльності, які зазначені у статутних документах. Аудиторам також слід перевірити відповід­ність юридичної адреси, вказаної у статуті, з фактичним місцезна­ходженням підприємства.

Необхідно визнати, що багато важливих об'єктів аудиту виника­ють самі з засновницьких документів:

— майнові відносини між засновниками (склад, розмір частин у статутному фонді);

— правильність формування статутного фонду при створенні та приватизації підприємства.

У процесі фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприєм­ницької діяльності встановлюються договірні відносини, аналіз та економіко-правове забезпечення яких є дуже важливим.

Українське господарське право (Цивільний Кодекс України) пе­редбачає багато видів договорів, які можуть укладатися між суб'єк­тами договірних відносин. Визначити відповідність договорів чинно­му законодавству, а також встановити правильність вибору та доцільність укладання того чи іншого виду договору є основними завданнями економіко-правового забезпечення договірних відносин клієнта.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+