Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Планування аудиту

Найважливішим методологічним принципом аудиту є плану­вання. Планування аудиту повинно здійснюватися на підставі на­ціональних нормативів аудиту "Планування аудиту" № 9, "Знання бізнесу клієнта" № 10, "Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки" №11, "Оцінка системи внутрішнього конт­ролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціо­нування" № 12, інших нормативних і законодавчих актів.

Планування аудиторської діяльності здійснюється з метою на­дання ефективних економічних послуг у визначений проміжок часу, зосередження уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту, та виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше. Плану­вання аудиту пов'язане з визначенням його цілей і задач, відпові­дальності і обов'язків аудиторів.

Слід пам'ятати, що на відміну від інших процесів управління планування аудиту має дуже важливі, притаманні тільки йому особ­ливості:

— мета, яка заздалегідь визначена законом. У зв'язку з цим аудитори не мають будь-якої свободи: вони повинні визначити, сфор­мулювати свою думку і викласти її у висновку;

— кожний суб'єкт аудиту (клієнт) індивідуальний;

— проведення аудиту є ризикованим через суттєві невідповід­ності, помилки, фальсифікації і порушення чинних законодавчих та нормативних актів.

Таким чином, планування — це процес, який дає можливість найбільш раціонально виконати аудит і одночасно зменшити ризик невиявлення найсуттєвіших моментів діяльності клієнта. Щоб пла­нування було ефективним, воно повинно доповнюватися контролем виконаних робіт і постійною реєстрацією всіх фактів і висловів. Це дає можливість уникнути зайвого ризику, більш грунтовно підійти до прийняття рішення щодо загальних результатів перевірки.

Таким чином, планування аудиторської діяльності необхідне для:

— вибору підходів для досягнення цілей аудиту;

— виконання і контролю за роботою;

— визначення саме основних аспектів об'єкта аудиту;

— гарантованості повноти виконаної роботи;

— зменшення ризику.

Планування аудиту повинно оформлятися документально. Відпо­відно до Національного нормативу аудиту (ННА) "Планування ауди­ту" № 9 передбачається складання двох документів: загальний план та програма аудиту. Також за необхідності складається порядок змін та уточнень у загальному плані та програмі аудиту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.1. Планування аудиту