Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику

Під ризиком взагалі слід розуміти можливу небезпеку втрат, зу­мовлених специфікою тих чи інших явищ природи і видів діяль­ності людського суспільства.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, яка може ста­тися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, втрати), нульовий та позитивний (виграш, прибуток).

Ризиком можливо управляти, тобто використовувати різноманітні методи, які дозволяють повною мірою прогнозувати ризикову подію та вживати заходи щодо зниження ризику. Ефективність органі­зації управління ризиком у багатьох випадках визначається класи­фікацією ризику. Під класифікацією ризику слід розуміти розподіл ризику на конкретні групи за визначеними ознаками.

Кожен вид ризику має бути детально проаналізований, змодельо- ваний, розкладений на елементи, що дозволить певною мірою посла­бити невизначеність ситуації.

Ризики, як правило, поділяють на динамічний та статистичний типи.

Динамічний ризик — це ризик непередбачуваних (недетерміно- ваних) змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних обставин. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і сприяти одержанню додатко­вих доходів.

Статистичний ризик — це ризик втрат реальних активів вна­слідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу через не­дієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків (рис. 6. 1).


Рис. 6. 1. Система ризиків


Таблиця 6. 1. Класифікація _ризиків


Незалежний аудит є невід'ємною частиною фінансових інститутів ринкової економіки. Тому аудиторський ризик необхідно розгляда­ти як складову частину системи фінансово-економічних ризиків. Значною мірою загальний аудиторський ризик формується під впли­вом тих самих чинників, що й інші загальноекономічні ризики. Наведену схему системи ризиків необхідно доповнити третьою гру­пою ризиків — аналітичними ризиками.До цієї групи належать аудиторський ризик, ризик юридичних послуг і т. ін. (рис. 6. 2).

Рис. 6.2, Аналітичні ризики

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+