Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Об'єкти і методи внутрішнього аудиту і контролю

Об'єктами внутрішнього аудиту є:

— система внутрішнього контролю;

— окремі статті бухгалтерської та оперативної інформації;

— управлінські рішення, їх ефективність;

— проекти управлінських рішень;

— фінансові прогнози;

— ретроспективний та перспективний аналіз;

— інформація про господарську діяльність;

— майно підприємства;

— системи оподаткування;

— системи планування, нормування, матеріального стимулювання;

— внутрішньогосподарський контроль;

— виконавча дисципліна.

Незалежно від виду аудиту, форм і методів його здійснення ауди­тор у своїй діяльності повинен керуватися принципами і методами аудиту. При цьому слід пам'ятати, що методичні прийоми внутріш­нього аудиту мають деякі особливості, їх слід розглядати стосовно конкретних об'єктів.

Серед методичних прийомів внутрішнього аудиту можна виділи­ти дві групи:

— наукового мислення;

— фактичного і документального аудиту.

Методичний прийом наукового мислення є найпоширенішим. Він використовується для вивчення усіх об'єктів внутрішнього аудиту. Критично вивчаючи кожний об'єкт, аудитор визначає найбільш ефек­тивний метод аудиту, за якого він може використати евристичні методи, експертизу документів, матеріальних цінностей; лаборатор­них та інших аналізів; контрольних перевірок. Ці методи можуть використовуватись аудитором безпосередньо, а також із залученням фахівців різних спеціальностей. Аудитор може використовувати та­кож прийом моделювання.

Моделювання дає можливість розробити фінансові прогнози, по­передити й усунути негативні тенденції розвитку підприємства.

Для проведення фактичного аудиту використовують:

— інвентаризацію;

— обстеження, лабораторні аналізи, контрольні обміри викона­них робіт;

— контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво;

— безпосередній контроль якості продукції на робочих місцях;

— інші методи.

При проведенні документального аудиту використовують:

— зустрічні перевірки;

— лічильні перевірки;

— прийоми спеціальних розрахунків;

— статистичні методи;

— економіко-математичні методи;

— прийоми програмного контролю інформації;

— прийоми експертної оцінки документів;

— балансовий метод;

— інші методи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+