Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Сертифікація аудиторів

Сертифікація (визнання кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється на підставі ст. 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" і "Положення про сертифікацію аудиторів", прийнятого Аудиторською палатою України від 27 листопада 1997 р. (прото­кол № 6015).

Кваліфікаційний сертифікат вважається офіційним документом, який засвідчує право громадян України на здійснення аудиторської діяльності на території України. Сертифікати можуть бути:

— серії А — на право проведення аудиту на підприємствах та у господарських товариствах;

— серії Б — на право проведення аудиту в банках.

Право на отримання сертифіката аудитора мають громадяни України, які здобули вищу освіту, мають певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста.

Сертифікація громадян України здійснюється Аудиторською па­латою України та її регіональними відділеннями. Іспити щодо ви­значення певних знань з питань аудиту складаються в індивідуаль­ному порядку, затвердженому рішенням АПУ відповідно до програ­ми сертифікації. Особи, які не склали іспиту, мають право на повтор­не його складання не раніше, як через рік після прийняття рішення Аудиторською палатою України.

Термін чинності сертифіката не може перевищувати 5 років.


Порядок подовження дії сертифіката

Аудитори України, строк дії сертифікатів яких закінчується, не раніше трьох і не пізніше одного місяця подають до секретаріату Аудиторської палати України чи до регіонального відділення такі документи:

— клопотання;

— витяг з трудової книжки;

— сертифікат, термін дії якого закінчився;

— реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфі­кації за період володіння сертифікатом;

— документ про внесення плати за подовження дії сертифіката.

Залежно від терміну роботи претендента і від того, чи працює він за

фахом, процедура подовження сертифіката здійснюється по-різному.

1. Аудиторам, які працювали за фахом (аудитором) не менше трьох років і не мали зауважень з приводу роботи та на основі реферату, дія сертифіката за рішенням комісії, що вноситься до про­токолу, може бути продовжена на п'ять років.

2. Аудитори, які працюють за фахом від двох до трьох років або за сумісництвом не менше трьох років, не мають зауважень стосовно роботи та підготовленого реферату, проходять співбесіду у постійних комісіях з приймання іспитів. При позитивних результатах співбе­сіди претенденти вносяться до протоколу осіб, дія сертифіката яким подовжується на п'ять років.

3. Аудитори, які, маючи сертифікат, не працювали аудитором чи працювали менше двох років або не подали документи на подовжен­ня терміну дії сертифіката у встановлений термін, для отримання сертифіката на наступний період складають іспити як претенденти.

У сертифікатах, термін дії яких подовжено, зберігається початко­вий номер, дата видачі і номер протоколу АПУ, робиться відмітка про рішення АПУ (номер протоколу, дата) та термін, до якого про­довжено строк дії сертифіката.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+