Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про аудиторську діяльність" та відповідно до інших законодавчих актів, Уставу Аудиторської пала­ти України, національних нормативів аудиту аудитор має право зай­матися аудиторською діяльністю індивідуально, створювати ауди­торську фірму, об'єднуватися з іншими аудиторами в спілку.

За Законом України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ підприємницька діяльність в Україні здійснюється у будь- якій організаційній формі як громадянами без створення юридичної особи, так і юридичними особами.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності та підприємців-громадян проводиться на підставі вимог Закону Украї­ни "Про підприємництво" (за наявності всіх документів) за явочним принципом. Орган, який здійснює реєстрацію, зобов'язаний протягом визначеного терміну видати посвідчення про реєстрацію і в десяти­денний термін подати відомості відповідній податковій адміністрації та органу статистики.

Згідно із Законом України "Про підприємство в Україні" від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ відповідно до форм власності, на тери­торії України можуть діяти такі види підприємств:

— індивідуальне, засноване на особистій власності фізичної осо­би та виключно на її праці;

— сімейне, засноване на власності та праці громадян України — членів однієї сім'ї, які проживають разом;

— приватне, засноване на власності окремого громадянина України з правом найму робочої сили;

— колективне, засноване на власності трудового колективу під­приємства, кооперативу, іншого статутного підприємства;

— державне комунальне, засноване на власності адміністратив­но-територіальних одиниць;

— державне, засноване на загальнодержавній власності;

— спільне, засноване на базі об'єднаного майна різних власників (змішана форма власності). У числі засновників спільного підприємства можуть бути юридичні особи та громадяни України, інших держав;

— підприємство, засноване на власності юридичних осіб та гро­мадян інших держав.

Діяльність, правила створення, права і обов'язки учасників та засновників усіх видів підприємств (крім заснованих на державній власності) регулюються Законом України "Про господарські това­риства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП. За цим Законом госпо­дарськими товариствами визнаються підприємства, установи, органі­зації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з ме­тою одержання прибутку.

До господарських товариств належать:

— акціонерне товариство — товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства;

— товариство з обмеженою відповідальністю, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах своїх внесків;

— товариство з додатковою відповідальністю, статутний фонд якого поділений на частки: розмір часток визначається установчи­ми документами. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостачі сум — додатково належним їм майном в однаковому кратному для всіх учасників розмірі внеску кожного учасника. Граничний розмір відпо­відальності учасників передбачений в установчих документах;

— повне товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном;

— командитне товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, відповідальних за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників). Якщо у коман- дитному товаристві є два або більше учасників з повною відповідаль­ністю, вони несуть солідарну відповідальність за борги товариства.

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальні­стю і товариства з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне това­риство — установчого договору.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

10.1. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності