Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1. Цілі та завдання аудиту, джерела інформації

Основними завданнями аудиту є встановлення-правильності:

— відображення в звітності господарсько-фінансової діяльності підприємств;

— розрахунків показників, наведених у формах звітності і їх порівнянності.

Джерела інформації слід вивчати відповідно двох періодів — до 1 січня 2000 р. і після 1 січня 2000 р.

Таблиця 12. 1. Джерела інформації для проведення аудиту звітності підприємств.

До 1 січня 2000 року

Після 1 січня 2000 року

Баланс (форма № 1)

Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2)

Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3)

Баланс (форма № 1)

Звіт про фінансові результати (форма № 2)

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

Звіт про власний капітал (форма № 4)

Визначення термінів

Звітність складається підприємствами і організаціями, що є юри­дичними особами, та виділеними на окремий баланс філіями, пред­ставництвами, відділеннями та іншими відособленими підрозділами підприємств і організацій (крім банків і бюджетних установ) неза­лежно від видів діяльності та форм власності.

Звітність підприємств класифікується за видами періодичності складання, ступеня узагальнення звітних даних.

За видами звітність поділяється на:

— бухгалтерську;

— статистичну;

— оперативну;

— податкову.

Бухгалтерська звітність містить у собі дані про господарські за­соби, їх джерела, фінансові результати та фінансово-майновий стан підприємства. Складають цю звітність за даними бухгалтерського обліку.

Статистична звітність формується за даними статистики, бухгал­терського і оперативного обліку, відображає окремі показники госпо­дарської діяльності підприємств як у натуральному, так і у вартісно­му вираженні.

Оперативна звітність складається на підставі даних оперативно­го обліку і містить дані основних показників за короткі проміжки часу — добу, п'ятиденку, тиждень, декаду. Ці дані використовуються для оперативного контролю, управління процесом постачання, ви­робництва та реалізації продукції.

За періодичністю складання звітність поділяється на: річну та внутрішньорічну.

Річна звітність — це звіт за рік. Внутрішньорічна звітність — це звіти за день, п'ятиденку, декаду, місяць, квартал, півріччя, 9 місяців.

За ступенем узагальнення даних розрізняють звіти:

— первинні, які розробляють підприємства;

— зведені, які складають головні підприємства і організації на підставі первинних звітів підпорядкованих їм підприємств.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+