Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.2. Особливості складання і представлення фінансових звітів

При складанні фінансових звітів до 1 січня 2000 р. слід додер­жуватися таких умов:

— повне відображення за звітний період усіх господарських опе­рацій і результатів інвентаризацій виробничих ресурсів, готової про­дукції і розрахунків;

— повний збіг даних аналітичного і синтетичного обліку та по­казників звітів і балансів;

— запис господарських операцій у бухгалтерському обліку пови­нен здійснюватися тільки на підставі оформлених відповідним чи­ном документів;

— правильна оцінка статей балансу;

— облік майна цінностей, зобов'язань та фінансових результатів, створених, придбаних або що утворилися під час спільної діяльності, ведеться на окремому балансі тим учасником, якому за угодою дору­чено ведення спільних справ. Показники такого окремого балансу не заносяться до балансу підприємства, на яке покладено ведення спільних справ учасників договору. У бухгалтерській звітності учас­ників угоди про спільну діяльність відображаються фінансові та інші результати, що належать, за угодою, кожному з учасників;

— активи, пасиви та операції в іноземних валютах залучаються до річного звіту в сумах, визначених шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом НБУ;

— суми статей балансу за рахунками у банках, банківськими позиками повинні відповідати даним, зазначеним у виписках банків. Відображення у балансі сум за розрахунками з фінансовими і подат­ковими органами, які взаємно не погоджені, не допускається;

— у разі виявлення підприємством або іншими органами у звітах поточного чи минулого року (після їх затвердження) перекручень звітних даних виправлення проводиться у звітах за той звітний період, у якому були виявлені приписки та інші перекручення;

— виправлення помилок (перекручень), допущених та виявле­них у поточному році до затвердження і подання звіту за поточний рік, здійснюється у бухгалтерському обліку сторнуванням непра­вильних записів та заміною їх правильними у тому місяці, в якому вони були виявлені, але не пізніше звіту за грудень поточного року;

— виправлення помилок, допущених у минулому році внаслідок перекручення витрат виробництва та обігу у бухгалтерському обліку і звітності про фінансові результати за минулий рік, не вноситься і відображається у поточному році як фінансовий результат минулих років, виявлений у звітному періоді, у кореспонденції з рахунками обліку, за якими допущені перекручення.

Нормативна база:

— "Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерсь­кого звіту підприємств" із змінами і доповненнями, внесеними згідно із наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 1996 р. № 231;

— Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності", затверджене Постановою КМУ № 250 від 3 квітня 1993 p.;

— вказівки "Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну України № 25 від 7 травня 1993 р. та ін.

Складанню звітності передує значна підготовча робота, яка скла­дається з кількох етапів:

1. Закінчення усіх бухгалтерських записів на синтетичних і ана­літичних рахунках.

2. Закриття у кінці звітного періоду всіх операційних рахунків: калькуляційних, збирально-розподільних, порівняльних, фінансово- результативних.

Закриття рахунків починають з рахунків галузей і виробництва, які мають максимальну кількість споживачів і мінімальну кількість зустрічних витрат, і закінчують рахунками з мінімальною кількістю споживачів і максимальною кількістю зустрічних витрат. Таким чи­ном, закриття рахунків здійснюють у такій послідовності.

2. 1. Розраховують собівартість послуг допоміжних виробництв і закривають рахунок 23 "Допоміжне виробництво".

2. 2. Розподіляють витрати майбутніх періодів — загальновироб- ничі і загальногосподарські і закривають рахунки: 31 "Витрати май­бутніх періодів", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногос­подарські витрати".

2. 3. Калькулюють собівартість продукції основних галузей ви­робництва і списують витрати з рахунку 20 "Основне виробництво".

2. 4. Списують витрати з рахунку 29 "Обслуговування виробниц­тва і господарства".

2. 5. Виконують записи за рахунками капітальних вкладень.

2. 6. Визначають фінансовий результат, розподіляють прибуток (рахунки 46 "Реалізація", 80 "Прибутки і збитки", 81 "Використання прибутку", 98 "Нерозподілений прибуток" (непокритий збиток) ми­нулих років.

2. 7. Формують Головну книгу або книгу обліку господарських операцій. При журнально-ордерній системі обліку підсумкові записи заносяться у Головну книгу за кореспондуючими рахунками, а при мемореально-ордерній і спрощеній формах — за підсумковими запи­сами кожного рахунку книги.

Після завершення підготовчої роботи переходять до безпосеред­нього складання звітності.

Складання балансу підприємства (форма №1)

Баланс складається згідно з нормативними вимогами за даними залишків з дебету і кредиту синтетичних рахунків на початок і кінець періоду, взятих з Головної книги або книги обліку госпо­дарських операцій.

Частина статей балансу повністю відповідає залишкам відповід­них синтетичних рахунків (наприклад, "Обладнання", "Розрахунки з учасниками", "Каса", "Розрахунковий рахунок" та ін. ). Інші статті балансу відображають згруповані дані кількох синтетичних рахунків ("Незавершене виробництво", "Виробничі запаси" та ін. ).

Складання звіту про фінансовірезультати, їх використання (фор­ма № 2) та звіту про фінансово-майновий стан підприємства (фор­ма № 3).

На підставі нормативних документів, балансу підприємства, Го­ловної книги або книги обліку господарських операцій, прийнятого на підприємстві порядку визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), чинних договорів розробляються і заповнюються звіти — про фінансові результати та їх використання (форма № 2) та про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3).

При складанні фінансової звітності з 1 січня 2000р. слід додер­жуватись вимог таких законодавчих і нормативних актів:

— Закон України від 16 липня 1999 p. № 996-ХГУ "Про бухгал­терський облік та фінансову звітність в Україні";

— "Порядок подання фінансової звітності", затверджений постано­вою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419;

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня

1999 р. № 87;

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.;

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлен­ня помилок і зміни у фінансових звітах". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137.

При складанні фінансової звітності після 1 січня 2000р. слід дотримуватись таких умов:

— автономності підприємства, за яким кожне підприємство роз­глядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

— безперервності діяльності підприємства;

— періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;

— історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів.

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності, порядок її подання визначаються Положеннями (стандартами) бухгалтер­ського обліку 1, 2, 3, 4 [256-260].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+