Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3. Методика проведення аудиту фінансової звітності

Виходячи з цілей та завдань аудиту звітності підприємств, необ­хідно методику проведення аудиту звітності розглядати як методику встановлення достовірності відображення у звітності результатів фінансово-господарської діяльності підприємств і встановлення пра­вильності розрахунків показників.

Методика проведення аудиту фінансової звітності підприємств станом до 1 січня 2000 р. наведена у табл. 12. 1—12. 3.

Таблиця 12. 1. Методика проведення аудиту фінансової звітності підприємств станом до 1 січня 2000 р. (баланс підприємства (форма № 1))

Стаття балансу, № рядка, найменуван­ня рахунків

Реєстри та первинні документи

Процедура аудиту

1

2

3

Основні засоби (ОЗ):

• залишкова вар­тість (010)

•знос (011)

• первісна вартість (012)

1. Основні засоби

2. Знос (аморти­зація майна) Нематеріальні ак­тиви (НА)

• залишкова вар­тість (020)

• знос (021)

• первісна вартість (022)

04. Нематеріальні активи

Акт приймання-пе- редачі ОЗ та НА; акт введення в експлуа­тацію; акт ліквіда­ції; картки інвентар­ні; регістри синте­тичного обліку; роз- робні таблиці щодо розрахунку аморти­заційних відраху­вань та зносу; інвен­тарний перелік; тех­нічні паспорти; відо­мість індексації ба­лансової вартості та зносу

Перевірка: оприбуткування ОЗ та НА у кількісному та якіс­ному вираженні; правильності визначення терміну експлуа­тації ОЗ та НА; проведення переоцінки ОЗ і розрахунку амортизаційних відрахувань та зносу ОЗ і НА; повноти відображення інформації про рух 03 та НА у регістрах син­тетичного обліку

Незавершені капі­тальні вкладення (НКВ) (030)

33. Капітальні вкладення 35. Формування основного стада

Акт приймання-пере- дачі; рахунки-факту- ри; платіжне доручен­ня; виписки; кошто­риси; інвентарні опи­си; порівняльні відо­мості; акти незавер­шеного виробництва; регістри синтетичного та аналітичного облі­ку; титульний перелік

Перевірка правильності про­ведення інвентаризації та визначення залишку НКВ; законності віднесення окремих видів витрат до капіталовкладень та правильності застосовуваної методології їх списання


Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Устаткування

(035)

07. Будівельні ма­теріали і облад­нання до встановлення

Накладні; матері­альні звіти; картки складського обліку; відомості переоцін­ки; акти приймання- передачі; акти вве­дення в експлуата­цію; регістри синте­тичного обліку

Перевірка: наявності докумен­тації на здійснення капітало­вкладень; відповідності даних матеріальних звітів з актами введення в експлуатацію та ре­гістрами синтетичного обліку

Довгострокові фі­нансові вкладення (040)

Короткострокові фінансові вкла­дення (250)

58. Фінансові вкла­дення (за терміно­вістю і видами вкладень)

Цінні папери, стату­ти та засновницькі договори інших під­приємств. Первинні документи на пере­дачу товарно-матері­альних цінностей як внесок до статутного фонду

Перевірка: правильності оприбуткованих цінних папе­рів у кількісному та якісному вираженні; відповідності су­ми фінансових вкладень за­сновницькому договору та ста­туту спільного підприємства; правильності оцінки та переда­чі ТМЦ і відображення у бух­галтерському обліку; правомір­ності списання різниці між фактичною ціною і номіналь­ною вартістю цінних паперів

Розрахунки з учас­никами (715, 225) 85. Статутний фонд

75. Розрахунки з учасниками

Статут підприємства; засновницький дого­вір; первинні доку­менти на оприбутку­вання товарно-мате­ріальних цінностей та коштів, внесених до статутного фонду засновниками; рі­шення зборів заснов­ників товариства стосовно нарахуван­ня та виплати диві­дендів; видаткові касові ордери

Перевірка: відповідності ста­тутного фонду засновницько­му договору та статуту; до­тримання правил реєстрації передплатників на акції; наявності ліцензії на емісію цінних паперів; правильності формування статутного фонду для підтвердження реальної заборгованості засновників; розрахунку нарахувань та виплати дивідендів

Майно в оренді (050)

Заборгованість за майно в оренді (475)

1 1. Майно в оренді 99. Заборгованість за майно в оренді

Договір на фінансову оренду; акт прий- мання-передачі; акт оцінки вартості зданих в оренду 03; розрахунок щомісяч­них зобов'язань з фінансової оренди

Перевірка: наявності догово­ру з фінансової оренди; пра­вильності відображення пере­дачі в оренду ОЗ за рахунка­ми бухгалтерського обліку

Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Інші позаоборотні активи(060)

62. Розрахунки з покупцями та за­мовниками.

76. Розрахунки з різними дебетора­ми і кредиторами. 73. Розрахунки з робітниками І служ­бовцями за іншими операціями.

61. Розрахунки з авансів

Рахунки -фактури; платіжні доручення; накладні; векселі! акти звірки розра­хунків; інвентарний опис; акт уцінки цінностей

Перевірка: правильності віднесення на вказані рахунки заборгованості; достовірності розрахунків; контрактів та договорів

Виробничі запаси (080)

5. Матеріали

6. Паливо 08. Запасні частини

10. Насіння на корм

Товар но-тр ан с портн і накладні; прибуткові ордери; накладні; приймальні акти; лі­мітно-забірні карти; вимоги; накопичу­вальні відомості; до* ручення; рахунки- фактури; матеріальні звіти; картки склад­ського обліку; регіст­ри синтетичного об­ліку; інвентарний опис; порівняльна відомість; акти пере­оцінки

Перевірка: наявності всіх пер­винних документів з надход­ження і витрачання товарно- матеріальних цінностей; зі­ставлення даних цих докумен­тів з матеріальними звітами; встановлення відповідності інформації* яка міститься у регістрах синтетичного та аналітичного обліку Й у мате­ріальних звітах; правильності здійснення та оформлення переоцінки товарно-матерІ­альних цінностей

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (090) 09.Тварини на вирощуванні і відгодівлі

Звіти про рух худоби І птиці; відомості аналітичного обліку тварин на вирощу­ванні і відгодівлі; договори на передачу молодняка; регістри синтетичного обліку; акти на привіс; при­ріст; падіж та забій тварин; гуртові відо­мості; акти на вибра­кування худоби

Перевірка: правильності та повноти оформлення первин­них документів, відповідності їх даним аналітичного та син­тетичного обліку; повноти та достовірності оприбуткуван­ня, вибуття тварин; дотри­мання норм виходу м'яса від забою; надходження продук­ції від господарського вико­ристання тварин

Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

■ залишкова вар­тість (100)

• знос (101)

• первісна вартість (102)

12. Малоцінні та швидкозношувані предмети

13. Знос малоцінних та швидкозношу­ваних предметів

Товарно-транспортні накладні; прибуткові ордери; разові вимо­ги; акти передачі та списання МШП з експлуатації; табли­ця нарахування зно­су МШП; матеріаль­ні звіти; відомості; картки складського обліку МШП; інвен­тарні описи; порів­няльні відомості; реєстри синтетично­го обліку

Перевірка: порядку списання МШП та нарахування зносу; даних матеріальних звітів з іншими бухгалтерськими документами; термінів та по­рядку останнього проведення інвентаризації; правильності відображення у бухгалтерсь­кому обліку операцій з МШП

Незавершене ви­робництво (110)

20. Основне вироб­ництво

21. Напівфабрика­ти власного вироб­ництва

23. Допоміжні ви­робництва

29. Обслуговуючі виробництва та господарства

30. Некапітальні роботи

36. Виконані ста­дії незавершених робіт

43. Поза виробничі витрати

44. Витрати обігу

Розробні таблиці; до- в і д ки - розрах у н ки; шляхові листки; до­відки головного енер­гетика; головного технолога; головного механіка; калькуля­ційні відомості; роз- робна таблиця з роз­рахунку собівартості замовлень; маршрут­ні карти; акт інвен­таризації НЗВ; регіс­три синтетичного об­ліку; аналітичні відо­мості; кошториси; ак­ти про брак; відомос­ті про брак; докумен­ти виробітку; акти простоїв; довідка про стихійні лиха; платіж­ні документи; рахун­ки; наряди; табелі обліку робочого часу

Перевірка: відповідності та наявності у первинних доку­ментах Інформації з даними аналітичного та синтетичного обліку; правильності відне­сення певних витрат на собі­вартість згідно з законодав­ством; відповідності розміру кожної статті витрат шляхом перерахунку та порівняння; правильності встановленої методики визначення залиш­ку витрат виробництва; витрат обігу та ітозавиробни- чих витрат; відповідності да­них, указаних у інвентарному опису; правильності щомісячної переоцінки НЗВ

Витрати майбут­ніх періодів (120) 31. Витрати майбутніх періодів

Відомість розподілу транспортно-заготівель­ні витрати; прибуткові та видаткові докумен­ти з ТМЦ; довідка- розрахунок про розпо­діл витрат майбутніх періодів; регістри синтетичного обліку

Перевірка: законності відне­сення певних витрат до ви­трат майбутніх періодів, пра­вильності визначення методо­логії їх розподілу; наявності первинних документів та їх відповідності даним, наведе­ним у регістрах синтетичного обліку

Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Готова продукція (130)

40. Готова продук­ція

Прибуткові наклад­ні; приймально-зда­вальні накладні; нак­ладні на відпуск; до­говори; картки склад­ського обліку; книга залишків готових виробів; Інвентарний опис; порівняльна ві­домість; акти пере­оцінки; рахунки- фактури; регістри синтетичного обліку

Встановлення: правильності вибору застосовуваної мето­дології калькулювання собі­вартості готової продукції та облікових цін; правильності визначення фактичної собі­вартості та проведення пере­оцінки; звірка даних первин­ного обліку з даними матері­альних звітів та синтетичного обліку

Товари:

•купівельна вар* тість (140)

* торговельна на­цінка (141)

■ продажна вар­тість (142)

41. Товари

Накладні; рахунок- фактура; платіжні вимоги; інвентарні описи; порівняльні відомості; акти пере­оцінки; регістри син­тетичного обліку; доручення

Перевірка: правильності вибору ціни, за якою обліковуються товари; законності та терміно­вості виконання переоцінки то­варів; вчасного проведення ін­вентаризації товарів; правиль­ності розрахунку залишку тор­гової націнки, яка відноситься до нереалізованих товарів

Товари відванта­жені:

• не сплачені в строк (160)

45. Товари відван­тажені, виконані роботи та послуги Розрахунки з дебі­торами:

• за товари, робо­ти, послуги, строк сплати яких не настав (170)

• за товари, роботи, послуги, не спла­чені в строк (180) 62. Розрахунки з покупцями та за­мовниками

76. Розрахунки з дебіторами та кредиторами

Доручення на право одержання цінностей; витратні накладні; ТТН; специфікація; накази-накладні; розпорядження від­ділу збуту; вантаж­но-відправна квитан­ція про прийняття вантажу; рахунки- фактури, платіжні вимоги; картки складського обліку; регістри синтетич­ного обліку; аналі­тичні відомості

Перевірка: наявності та відпо­відності стверджувальних від вантажу вальних докумен­тів з регістрами синтетичного обліку

Визначення методології облі­ку реалізації продукції; пере­вірка правильності розрахун­ку фактичної собівартості від­вантаженої продукції та її відповідності регістрам синте­тичного обліку; зіставлення даних накладних на відван­тажену продукцію з відомос­тями про оплату

Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Розрахунки за век­селями одержани­ми (190)

59. Векселі одер­жані

Розрахунки за векселями видани­ми (650)

66. Векселі видані

Векселі покупців та інших дебіторів і кредиторів; банківсь­кі документи; описи векселів; рахунки- фактури; розшифру­вання дебіторської та кредиторської за­боргованості; регіст­ри аналітичного та синтетичного обліків

Перевірка: наявності ствер­джувальних документів та строк погашення заборгова­ності за векселями; методоло­гію обліку реалізованої про­дукції та законність застосу­вання 59 рахунка; зіставити дані про надходження коштів та ТМЦ за рухом сум на ра­хунках 59 та 66

Розрахунки:

•з бюджетом (200, 670);

•податкові(195, 665)

Відстрочена подат­кова заборгова­ність (450)

68. Розрахунки з бюджетом

67. Податкові роз­рахунки

95. Інші позикові засоби

Розрахунки з по­забюджетних пла­тежів (680)

65. Розрахунки з позабюджетними фондами Розрахунки зі страхування (690)

69. Розрахунки із страхування

Розрахунки податків до бюджету; поза­бюджетних фондів; Фонду соціального страхування; Пенсій­ного фонду; платіжні доручення; виписки; регістри синтетич­ного обліку

Перевірка: розрахунку по­датків і внесків до бюджету; Фонду соціального страхуван­ня; Пенсійного фонду; зістав­лення одержаних сум з фак­тично відображеними у бух­галтерському обліку

Розрахунки з пер­соналом за іншими операціями (210) 73. Розрахунки з робітниками і службовцями з інших операцій. Позики для праців­ників (730)

97. Позики банку для робітників та службовців

Заява працівника; видаткові касові ордери; прибуткові касові ордери; касова книга; звіт касира; виписки банку; платіжні доручення; чекові книжки; договори; відомості; регістри синтетичного обліку

Перевірка: стану розрахунків; наявності стверджувальних документів, правильності від­несення сум на конкретного дебітора та кредитора; строки виникнення та погашення заборгованості; обгрунтова­ності кредитування; оформ­лення кредитів за видами їх погашення; цільове викорис­тання кредитів


Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Розрахунки з аван­сів виданих (220) Розрахунки з аван­сів отриманих (660) 61. Розрахунки з авансів

Платіжні доручення; виписки; договори; рахунки-фактури; накладні; регістри синтетичного та аналітичного обліку

Перевірка: стану розрахунків; наявності стверджувальних документів; термінів перера­хування (одержання) авансо­вих коштів; зіставлення да­них про одержання та видачу авансу з документами на від­вантаження продукції; вико­нання послуг; робіт; отриман­ня тмц

Розрахунки з до­чірними підприєм­ствами (230, 710). 78. Внутрішньові­домчі розрахунки за поточними опе­раціями

Виписки; платіжні доручення; бухгал­терські довідки; на­кази; рішення керів­ництва; рахунки- фактури

Визначення: законності пере­рахування коштів; наявності стверджувальних і обгрунто­вуючих документів

Розрахунки з ін­шими дебіторами (240)

Розрахунки з ін­шими кредитора­ми (720)

Розрахунки з кре­диторами:

• за товари, роботи та послуги, строк сплати яких не настав (630)

• за товари, роботи, послуги, не сплачені в строк (640) Розрахунки з опла­ти праці(700) Розрахунки за майно (425)

Рестру ктури зо ва- ний борг (465)

63. Розрахунки за претензіями

70. Розрахунки з оплати праці

71. Розрахунки

з підзвітними осо­бами

Претензії; рахунки- фактури; накладні; розрахунк ово- п латіж- ні відомості; депо­нентські картки; зві­ти авансові; видатко­ві касові ордери; при­буткові касові орде­ри; банківські доку­менти; інвентарні описи; порівняльні відомості; договори про матеріальну від­повідальність; регіст­ри синтетичного та аналітичного обліку; договори про спільну діяльність; договори про оренду

Перевірка: стану розрахунків та правильності віднесення конкретних сум на дебіторів та кредиторів; терміну виник­нення заборгованості; наяв­ності стверджувальних доку­ментів; законності віднесення сум матеріальних збитків на винних осіб та правильності розрахунку суми матеріаль­ного збитку, що підлягає від­шкодуванню

Продовження табл. 12. 1

1

2

3

72. Розрахунки з відшкодування ма­теріального збитку 76. Розрахунки з різними дебітора­ми і кредиторами 60. Розрахунки з постачальниками 84. Нестачі і ви­трати через псу­вання цінностейКаса(260) 50. Каса

Видаткові касові ор­дери; прибуткові ка­сові ордери; касова книга; звіти касира; відомості; виписки; чекові книжки; об’я­ви на внесення готів­ки; регістри синте­тичного обліку; акти інвентаризації; порів­няльні відомості

Перевірка: повноти оприбут­кування; обгрунтованості ви­трачання коштів; наявності та достовірності документів, що обгрунтовують виплату коштів; дотримання ліміту каси

Розрахунковий рахунок (270)

51. Розрахунко­вий рахунок Валютний раху­нок (280)

52. Валютний ра­хунок

Інші грошові кош­ти (290)

54. Рахунки в бан­ку коштів на капітальні вкла­дення

55. Інші рахунки в банках

56. Інші кошти

Оголошення на вне­сення готівки; пла­тіжні вимоги; випис­ки; грошові чеки, чекова книжка; ра­хунки-фактури; су­дові листи; договори; відомості; регістри синтетичного обліку; кошториси; грошові документи; акції; приватизаційні папе­ри; заява на відкрит­тя акредитиву;сер­тифікати

Перевірка: правильності корес­понденції рахунків та відповід­ності первинних документів випискам банку; наявності стверджувальних документів ка відкриття спеціальних рахун­ків та цільове використання коштів; зарахування коштів в акредитиви; їх списання та відновлення на відповідних ра­хунках; правильності депону­вання коштів на чекових книж­ках, їх витрачання та відповід­ності сальдо за чековими книж­ками, вказаному у виписках банку та регістрах синтетич­ного обліку

Статутний фонд (капітал) (400) 85. Статутний фонд

Огатут; засновниць­кий договір; протоко­ли зборів засновників; акт оцінки майна (за умов приватизації); документи про надход­ження ТМЦ та коштів від засновників

Перевірка: відповідності сум, відображених на рахунку 85 засновницьким документам та законодавчим актам; пра­вильності формування статут­ного фонду та надходження майна, яке є внеском до ста­тутного фонду


Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Додатковий капі­тал (405)

88. Фонди спеці­ального призна­чення

Бухгалтерські довід­ки; відомості індек­сації ОЗ; відомості дооцінки та уцінки ТМЦ

Перевірка: відповідності сум на рахунках даним синтетич­ного та аналітичного обліку; дотримання законодавчих документів

Резервний фонд (410)

88. Фонди спеці­ального призначення

Засновницькі доку­менти; бухгалтерські довідки

Перевірка: правильності ви­значення розміру резервного фонду; наявності стверджу­вальних документів щодо його використання

Фінансування ка­пітальних вкла­день (420)

93. Фінансування капітальних вкла­день

94. Фінансування формування основного стада

Кошториси; договори підряду; акти введен­ня в експлуатацію; титульні переліки; регістри синтетич­ного та аналітичного обліку; накази; рі­шення адміністрації зборів засновників та акціонерів

Перевірка: законодавчої від­повідності створеного фонду, статуту положенням та рі­шенням адміністрації, розра­хункам, що рекомендуються; наявності та достовірності документів, які обґрунтову­ють витрачання коштів

Спеціальні фонди і цільове фінансу­вання (430)

87. Фонди еконо­мічного стимулю­вання

88. Фонди спеці­ального призна­чення

96. Цільове фінан­сування і цільові надходження

Статут; засновницькі документи; бухгал­терські довідки; ре­гістри синтетичного та аналітичного облі­ку; накази; рішення адміністрації; зборів засновників та ак­ціонерів

Перевірка: законодавчої від­повідності створеного фонду, статуту положенням та рі­шенням адміністрації, загаль­ним зборам акціонерів, розра­хункам, що рекомендуються; наявності та достовірності до­кументів, які обґрунтовують витрачання та цільове використання коштів

Амортизаційний фонд на повне відновлення (440) 86. Амортизацій­ний фонд

Розробні таблиці; ре­гістри синтетичного та аналітичного облі­ку; картки інвентар­ні; бухгалтерські довідки

Перевірка: правильності законодавчого застосування амортизаційних норм; цільовий характер використання фонду

Доходи майбутніх періодів (455)

83. Доходи майбутніх періодів

Бухгалтерські довідки, регістри синтетичного та аналітичного обліку

Перевірка правильності визначення та віднесення на вказаний рахунок певних сум

Продовження табл. 12. 1

1

2

3

Резерви наступ­них витрат і пла­тежів (460)

89, Резерви май­бутніх платежів

Розрахунки; довід­ки; накази керівниц­тва; регістри синте­тичного та аналітич­ного обліку

Перевірка: законності створення резервів згідно з нормативними актами; правильності формування та використання резервів

Нерозподілений прибуток минулих років (470) Прибуток:

• нерозподілений звітного року (480)

• використаний у звітному році (481)

• звітного року (482) Збитки:

• минулих років (485)

• звітного року (490)

80. Прибутки і збитки

81. Використання прибутку

98. Нерозподілений прибуток (непокри­ті збитки) мину­лих років

Регістри синтетично­го та аналітичного обліку; бухгалтерсь­кі довідки; заснов­ницькі документи; протоколи зборів засновників

Перевірка: додержання вимог щодо формування фінансових результатів; наявності стверд­жувальних документів щодо розподілу прибутку; викорис­тання прибутку минулих ро­ків; достовірності сум відоб­ражених збитків минулих років

Кредити банків (500) 92. Довгострокові кредити банку Позичкові кошти (510)

95. Інші позичкові кошти

Інші довгострокові пасиви (520) Кредити банків (600) 90. Короткостроко­ві кредити банків Позичкові кошти (610)

Кредити та пози­ки, не погашені в строк (620) Використання пози­кових коштів (300) 82. Використання позичкових коштів

Первинні документи: виписки; договори кредитування; зай­му; розрахунки пла­тежів; регістри син­тетичного та аналі­тичного обліку

Перевірка: наявності догово­рів; умов їх здійснення; дійс­ності виписок банку шляхом зустрічної перевірки; цільо­вого характеру використання кредиту банку; джерел пога­шення кредитів та процентів за їх використанням; повноти відображених сум на рахунку 82 та законність джерелфінансування

Продовження табл. 12. 1

І

2

3

Інші короткостро­кові пасиви (740) 72. Розрахунки за відшкодування матеріальних збитків

84. Нестачі і втра­ти від псування цінностей

Інвентарний опис; порівняльна відо­мість; акти комісії; рішення суду; довід­ки про стихійні ли­ха; аварії

Звірка: сум нестачі, відобра­жених в інвентарній відомос­ті з даними синтетичного об­ліку за рахунком 84; пере­вірка законності списання сум з рахунка 84

Таблиця 12. 2. Методика проведення аудиту звітності підприємств (звіт про фінансові результати та їх використання станом до 1 січня 2000 р. (форма № 2))

Стаття звіту,

№ рядка, наймену­вання рахунків

Реєстри та первинні документи

Процедура аудиту

І

2

3

І. Виручка від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг) (0І0)

46. Реалізація

50. Каса

51. Розрахунко­вий рахунок

61. Розрахунки за авансами

62. Розрахунки з покупцями і замов­никами

80. Прибутки і збитки

48. Валові доходи

Регістри синтетично­го обліку: відомості відвантаженої та реалізованої продук­ції; товарів; викона­них робіт; наданих послуг; виписки бан­ку; накладні; рахун- ки-фактури; акти приймання-здачі виконаних робіт

Встановлення методу визна­чення виручки від реалізації; перевірка підрахунку даних регістрів синтетичного обліку та їх відповідність звітним даним; зіставлення та пере­вірка даних про відвантажен­ня продукції, товарів, надан­ня послуг з відомістю про оплату

2. Державне регу­лювання цін (0ІІ) 68. Розрахунки з бюджетом


Перевірка: наявності ствер­джувальних документів та правильності визначення відповідної суми

3. Податок на до­дану вартість Акцизний збір (0І5, 020, 025, 030) 46. Реалізація 68. Розрахунки з бюджетом

Регістри синтетично­го обліку розрахун­ків з бюджетом; ві­домості відвантаже­ної та реалізованої продукції; виписки банку

Перевірка: розрахунку нара­хованого податку до бюдже­ту; повноти і достовірності даних про обсяг реалізації продукції; відповідності роз­рахунків законоположенням

Продовження табл. 12. 2

1

2

3

67. Податкові роз­рахунки

65. Розрахунки з

позабюджетних

платежів4. Затрати на ви­робництво реалізо­ваної продукції (робіт, послуг) (040) 20. Основне вироб­ництво

44. Витрати обігу

Регістри синтетично­го обліку витрат ви­робництва або обігу з даними первинних документів

Підтвердження арифметичної відповідності даних регістрів синтетичного обліку звітним даним; перевірка правильнос­ті розрахунку розподілу ви­трат виробництва між відван­таженою продукцією, залиш­ком готової продукції на скла­ді; відвантаженою і реалізо­ваною продукцією; перевірка дотримання вимог законодав­ства щодо формування собі­вартості та витрат обігу

5. Комерційні ви­трати (045)

44. Витрати обігу 43. Позавиробничі витрати

Договори, контракти; документи про оплату (виписки банку); ре­гістри синтетичного обліку витрат; пер­винні документи

Вивчення договорів та кон­трактів, стану розрахунків, визначення достовірності певних сум

6. Результат від реалізації (050)

46. Реалізація 51. Розрахунко­вий рахунок 76. Розрахунки з різними дебітора­ми і кредиторами 62. Розрахунки з покупцями та замовниками 80. Прибутки і збитки


Перевірка арифметичного розрахунку

7. Інші операційні витрати і доходи (060)

46. Реалізація 51. Розрахунко­вий рахунок 76. Розрахунки з різними дебітора­ми і кредиторами

Первинні документи про відпуск матеріаль­них цінностей; основ­них фондів; накладні; виписки банку; платіжні доручення; договори; контракти; договори на оренду; рахунки-фактури

Перевірка: наявності стверд­жувальних первинних доку­ментів та правильності визна­чення фінансових результатів

Продовження табл. 12. 2

1

2

3

62. Розрахунки з покупцями та замовниками 80. Прибутки і збитки8. Доходи від воло­діння корпоратив­ними правами (070) Проценти до одер­жання (080)

Договори; виписки банку; акції; обліга­ції

Встановлення наявності ствер­джувальних документів; пере­вірка правильності їх оформ­лення та своєчасного відобра­ження у бухгалтерському обліку

9. Інші позареалі­заційні доходи та витрати (085)

51. Розрахунко­вий рахунок 80. Прибутки і збитки

84. Нестача та лишки ТМЦ 72. Розрахунки з відшкодування ма­теріального збитку 46. Реалізація

Регістри синтетично­го обліку прибутків та збитків; викорис­тання прибутку; розрахунки; довідки; листки-розшифровки

Перевірка: наявності стверд­жувальних документів щодо кожної окремої суми та до­тримання законодавчих ви­мог про відображення цих сум у складі позареалізацій­них прибутків і збитків

10. Всього прибут­ків і збитків (090) Балансовий прибу­ток чи збиток (100) 80. Прибутки і збитки

Регістри синтетич­ного та аналітичного обліку; бухгалтер­ські довідки

Перевірка: відповідності сум да­ним, зазначеним у регістрах син­тетичного обліку; правильності визначення сум прибутків та збит­ків; додержання вимог щодо фор­мування фінансових результатів

10. Податок на прибуток (105) 68. Розрахунки з бюджетом

Розрахунок податку на прибуток; декларація про прибуток підпри­ємства; головна книга

Перевірка: правильності за­стосування ставки податку на прибуток та здійснення роз­рахунку суми податку

11. Інше викорис­тання прибутку (110)

81. Використання прибутку

Головна книга, жур­нал-ордер № 15; зас­новницькі докумен­ти; протоколи зборів засновників; бухгал­терські довідки

Перевірка: доцільності вико­ристання прибутку, наявності стверджувальних документів щодо розподілу прибутку та використання його на певні цілі

12. Нерозподіле­ний прибуток (не­покриті збитки) звітного року (1 20) 80. Прибутки і збитки

Головна книга; жур­нал-ордер № 15; бух­галтерські довідки

Перевірка: правильності роз­рахунку та відображення йо­го на рахунках бухгалтерсь­кого обліку

Продовження табл. 12. 2

... І

2

3

8І. Використання прибутку 68. Розрахунки з бюджетомІ3. Фактичні об­сяги виробництва продукції (робіт, послуг) (360)

20. Основне виробництво 40. Готова продукція

Регістри синтетично­го обліку витрат ви­робництва та випус­ку готової продукції; відпуску товарів з доданими первинни­ми документами

Перевірка: відповідності обся­гу випущеної готової продук­ції; товарів указаним у регіс­трах синтетичного обліку звіт­ним даним, даним виробни­чих звітів; застосовуваних для розрахунку показників порівнянних цін і тарифів галузевим вимогам

І4. Платежі до бюджету (200)

68. Розрахунки з бюджетом 8І. Використання прибутку

Регістри синтетично­го обліку розрахун­ків з бюджетом; ви­користання прибут­ку

Перевірка розрахунку нара­хованих податків та відповід­ності облікових даних звіт­ним

І5. Відрахування у резервний (стра­ховий) фонд (2І0, 2І5, 220, 230,

240, 255) Використано на: збільшення статут­ного фонду; вироб­ничий розвиток; соціальний розви­ток; заохочення поповнення обо­ротних коштів 88. Резервний фонд 8І. Використання прибутку

87. Фонди еконо­мічного стимулю­вання

88. Фонди спеціаль­ного призначення

Статут; засновниць­кий договір; прото­кол зборів акціоне­рів та засновників; бухгалтерські довід­ки

Перевірка наявності та досто­вірності документів, що об­ґрунтовують створення фон­ду; правильності формування фонду

І6. Використано на дивіденди (245) 8І. Використання прибутку 75. Розрахунки з учасниками

Статут; засновниць­кий договір; прото­коли зборів заснов­ників

Перевірка: розрахунку розпо­ділу дивідендів та наявності обґрунтовуючих документів; правильності відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з учасниками

Продовження табл. 12. 2

1

2

3

17. Використано на вилучення виручки (250)

81. Використання прибутку

Регістри синтетично­го та аналітичного обліку; бухгалтерсь­кі довідки

Перевірка: наявності стверд­жувальних документів та повноти іх відображення у звіті

18. Використано на інші цілі (260) 81. Використання прибутку 68. Розрахунки з бюджетом 51. Розрахунко­вий рахунок

Листки-розшифров- ки; довідки

Вивчення обгрунтованості ви­користання прибутку на різні цілі; перевірка наявності стверджувальних документів

19. Затрати на ви­робництво (витра­ти обігу): матері­альні (300); витра­ти на оплату пра­ці (310); відраху­вання на соціальні заходи (320); амор­тизація (330); інші витрати (340)

Декларація про прибуток підприємства; Головна книга; синтетичні та аналітичні регістри

Перевірка: достовірності та законності віднесення певних видів витрат до витрат виробництва

20. Розшифруван­ня окремих при­бутків та збитків (400-510)

Декларація про при­буток; Головна книга;Журнал-ордер № 15; бухгалтерські довідки

Перевірка: дійсності та наяв­ності стверджувальних доку­ментів щодо окремих прибутків і збитків

21. Платежі до бюджету: акциз­ний збір (600); по­даток на додану вартість (610); фонд ліквідації наслідків Чорно­бильської катас­трофи (620); рент­ні платежі (630); ресурсні платежі (640); інші подат­ки та платежі (650)

Регістри

синтетичного обліку розрахунків з бюджетом; листки- розшифровки з окремих видів податків; виписки банку (платіжні доручення)

Перевірка: відповідності даних регістрів синтетичного обліку про нарахування та сплату податків звітним даним; дотримання вимог чинного законодавства та правильності арифметичних розрахунків


Таблиця 12. 3. Методика проведення аудиту звітності підприємств (звіт про фінансово-майновий стан підприємства станом до 1 січня 2000 р. (форма № 3))

Стаття звіту, № рядка, найменування рахунка

Реєстр та первинні документи

Процедура аудиту

1

2

3

Рух фондів Статутний фонд (010) Додатковий капітал (020) Резервний фонд (030) Фонд коштів, що спря­мовуються на розвиток і вдосконалення вироб­ництва (040)

Фонд коштів, які спря­мовуються на соціальні потреби (050)

Фонд заохочення (060) Нерозподілений прибу­ток минулих років (070) Резерв покриття нас­тупних витрат та пла­тежів (080)

Фонд охорони праці (085)

Цільове фінансування з бюджету (090)

Цільове фінансування з позабюджетних фондів (100)

Інші фонди спеціаль­ного призначення (110) 85. Статутний фонд

88. Фонди спеціального призначення

87. Фонди економічно­го стимулювання 98. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

89. Резерв наступних витрат та платежів 96. Цільове фінансу­вання

Головна книга; регіс­три синтетичного об­ліку фондів; бухгал­терські довідки; роз­рахунки; протоколи зборів засновників; статут і засновниць­кий договір

Звірка суми руху фондів з даними Головної кни­ги; перевірка наявності стверджувальних доку­ментів на кожну суму надходження та витра­чання коштів фондів, повноти їх відображен­ня; правильності визна­чення залишку фондів на кінець звітного року

Використання коштів бюджету та позабюджет­них коштів (200... 270) 96. Цільове фінансування

Виписки банку; ре­гістри синтетичного обліку; Головна книга

Перевірка: наявності ствер­джувальних документів та дотримання цільового вико­ристання бюджетних коштів


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+