Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.1. Аудит касових операцій

Аудит касових операцій являє собою перевірку операцій підприє­мства, пов'язаних з обігом готівки у процесі здійснення фінансово- господарської діяльності з метою встановлення правильності їх про­ведення відповідно до чинного законодавства України.

Обіг готівки в Україні регулюється такими нормативними та за­конодавчими документами.

1. Інструкцією "Порядок ведення касових операцій у народно­му господарстві України", затвердженою постановою Правління На­ціонального банку України № 2І від 2 лютого І995 р. із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного бан­ку України:

• від 21 лютого І995 р. № 38;

• від І0 березня І995 р. № 52;

• від 8 липня І997 р. № 224;

• від І3 жовтня І997 р. № 334;

• від 22 травня І998 р. № 206;

• від 11 листопада І998 р. № 473;

• від І9 січня І999 р. № І6.

2. Законом України "Про застосування електронних конт­рольно- касових апаратів у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 6 червня І995 р. № 265/95-ВР.

Основи обліку касових операцій. Для обліку касових операцій використовується рахунок 50 "Каса". На цьому рахунку відобра­жається рух і наявність грошових засобів у касі підприємства (орга­нізації).

Таблиця 13. 1. Бухгалтерське відображення касових операцій в обліку


Відомості про джерела інформації для аудиту касових операцій наведені у табл. 13. 2.

Таблиця 13. 2. Джерела інформації для аудиту касових операційАудит касових операцій підприємства рекомендується проводити в кілька етапів.

На підготовчому етапі аудиту касових операцій аудитор пови­нен розглянути загальні питання організації роботи каси на підпри­ємстві:

— інтенсивність касових операцій;

— основні напрямки касових надходжень і видатків;

— кваліфікація і практичний досвід працівників, які забезпечу­ють роботу каси на підприємстві;

— наявність договорів з касирами про повну матеріальну відпо­відальність;

— забезпеченість обліку касових операцій електронно-обчислю­вальною технікою;

— обладнання приміщення каси на підприємстві.

Ретельне вивчення зазначених питань дасть змогу аудитору скла­сти думку про стан касових операцій на підприємстві, визначити вузькі місця в організації їх обліку і можливі напрямки порушень і помилок.

Перший етап аудиту касових операцій передбачає проведення раптової ревізії каси з повним поаркушним перерахунком усіх гро­шей та інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства (век­селів, зобов'язань). При цьому слід скласти відомість інвентаризації каси та обов'язково зафіксувати результати раптової ревізії каси в робочих документах. Далі аудитор повинен вивчити питання своє­часності проведення інвентаризації каси, наявності випадків рапто­вих інвентаризацій кас керівництвом підприємства.

Інвентаризацію каси належить проводити не рідше одного разу на квартал, у строки, встановлені керівником підприємства. Раптові ревізії каси також необхідні і є важливим елементом внутрішньогос­подарського контролю дотримання касової дисципліни. Для цього вивчаються накази керівника підприємства про проведення інвента­ризації каси та визначення складу комісії, звіти інвентаризаційної комісії та інвентаризаційні відомості.

Другим етапом є перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку ведення касових операцій. На­самперед перевіряється правильність заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів. Неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання і т. ін. Прибуткові та видаткові касові ордери по­винні бути належно оформлені. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери мають бути заповнені таким чином, щоб забезпечувало­ся збереження цих записів протягом терміну зберігання документів.

Слід уважно перевірити використання бланків прибуткових ка­сових ордерів, їх облік та зберігання. Аудитор перевіряє наявність та порядок ведення журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, обов'язково звіряє його дані з записами у ка­совій книзі. Перевіряючи порядок ведення касової книги, необхідно впевнитися, що підприємство має тільки одну касову книгу, яка має бути пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною або мас­тиковою печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі повинно бути засвідчено підписами керівника і головного бухгалтера. Підчистки та невмотивовані виправлення в касовій книзі забороняються.

Перевірка операцій з видачі готівки з каси проводиться на третьому етапі аудиту.

Встановлюється, на які цілі підприємство отримувало і видавало готівку. Для цього вивчаються корінці чекової книжки на отриман­ня готівки, виписки банку. Після того, як встановлена мета отри­мання готівки з розрахункового рахунку, перевіряється дотримання її підприємством шляхом вивчення касових документів (прибутко­вих та видаткових касових ордерів, касової книги) та бухгалтер­ських документів, які підтверджують використання готівки на за­значені цілі (авансові звіти, відомості на отримання заробітної пла­ти, відомості на закупівлю сільськогосподарської продукції). Велику увагу необхідно приділити операціям видачі готівки для розрахунків з іншими підприємствами та з виплати заробітної плати з готівкової виручки або інших грошових надходжень підприємства. Насамперед це пов'язано з наявністю у підприємства податкової заборгованості (податкової картотеки на розрахунковому рахунку). При цьому за­лежно від терміну, за який проводиться аудит, слід враховувати зміни в порядку ведення касових операцій, які відбулися шляхом внесення змін і доповнень, Інструкцію "Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України", затверджену Постановою Правління Національного банку України № 21 від 2 лютого 1995 р.

Четвертий етап передбачає перевірку повноти оприбуткування го­тівки в касі підприємства. Необхідно визначити, чи повністю і своєчас­но підприємство оприбутковує готівку, яка надходить з різних джерел:

— за реалізовану продукцію (роботи, послуги);

— одержання грошей з розрахункового рахунку;

— невикористані підзвітні суми;

— депоновану заробітну плату тощо.

З цією метою аудитор звіряє дані прибуткових касових ордерів та касової книги з:

— даними відомості реалізації продукції, відвантажувальних до­кументів та податкових накладних;

— корінцями грошової чекової книжки підприємства та банків­ськими виписками, журналом-ордером №1 та відомістю до нього;

— авансових звітів та журналу-ордера № 7;

— відомостей на заробітну плату.

На п ятому етапі аудитор перевіряє додержання підприємством встановленого ліміту залишку готівки в касі. Перевіряється повідом­лення банку про встановлення ліміту залишку готівки в касі, касова книга на предмет виявлення перевищення встановленого ліміту. Слід враховувати зміни, що відбулися у порядку ведення касових опе­рацій та введені в дію з 14 листопада 1997 р. Так, готівка, видана під звіт, але не витрачена і не повернута до каси підприємства протя­гом 10 робочих днів з дня видачі її під звіт (на відрядження — протягом 3 робочих днів після закінчення відрядження), починаючи з наступного дня після закінчення зазначених строків заноситься до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня. Крім того, оскільки згідно із зазначеними змінами, кошти на виплати, пов'я­зані з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу), всі підприєм­ства незалежно від форм власності мають одержувати виключно з кас банку, у разі витрачання підприємством готівки з виручки на вказані цілі ці кошти також включаються до фактичних залишків готівки в касі того дня, коли були здійснені такі виплати.

Останнім — сьомим етапом перевірки є зіставлення даних пер­винних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.

За порушення підприємствами норм обігу готівки, що встанов­люються Національним банком України, застосовуються фінансові санкції згідно з Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" № 436/95 від 12 червня 1995 р. Методика проведення аудиту касо­вих операцій наведена у табл. 13. 3.

Таблиця 13. 3. Методика проведення аудиту касових операцій

Етап перевірки

Реєстр та первинні документи

Процедура аудиту

1

2

3

4

1

Раптова реві­зія каси


Перевірка і перерахунок усіх грошей та цінностей, які знахо­дяться в касі

2

Перевірка правильності заповнення первинних касових до­кументів та ведення касо­вої книги

Прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; касо­ва книга; журнал реєстрації прибут­кових і видаткових касових документів

Перевірка: правильності заповнен­ня касових ордерів (не допуска­ються виправлення, закреслю­вання і т. ін. ); реєстрації касових ордерів у журналі реєстрації касових документів; наявності однієї касової книги на підпри­ємстві; порядку її ведення

Продовження табл. 13. 3

1

2

3

4

3

Перевірка встановленого ліміту каси та додержан­ня його під­приємством

Повідомлення банків про встановлення ліміту каси, касова книга, журнал-ордер№ 1; Головна книга; баланс (форма № 1)

Перевірка: касової книги та ін­ших регістрів обліку на предмет перевищення встановленого лі­міту каси

4

Перевірка на­явності про­ведення ін­вентаризації каси

Акти інвентаризації каси

Перевірка актів інвентаризацій каси; дотримання вимог норма­тивних документів, які регулю­ють порядок проведення інвен­таризації

5

Перевірка правильності видачі готів­ки з каси

Корінці чеків; ви­писки банків; при­буткові та видаткові касові ордери; касо­ва книга; авансові звіти; відомості на виплату зарплати, на закупівлю сільсько­господарської продук­ції та продуктів її пе­реробки; журнал-ор­дер № 1, Головна кни­га; баланс (форма № 1)

Перевірка: використання готів­ки на цілі, для яких вона одер­жана в установі банку; видачі готівки на поточні потреби під­приємства залежно від кількості працівників та її використання

6

Правильність оприбуткуван­ня готівки

Корінці чеків, ви­писки банків; при­буткові та видаткові касові ордери; касо­ва книга; авансові звіти; відомості на виплату зарплати; відомості на закупів­лю сільськогосподар­ської продукції та продуктів її перероб­ки; журнал-ордер № 1, Головна книга; баланс (форма № 1); накладні; рахунки - фактури; відомості реалізації продукції

Перевірка: повного оприбутку­вання готівки від реалізації про­дукції за готівку; повного опри­буткування готівки у касі при отриманні готівки з розрахун­кового рахунка; повернення підзвітних сум, депонованої заробітної плати

7

Перевірка достовірності обліку касо­вих операцій

Прибуткові та ви­даткові касові ор­дери, касова книга, журнал-ордер № 1, Головна книга, баланс (форма № 1)

Звірка даних первинних, аналі­тичних та синтетичних докумен­тів з даними звітності з метою визначення її повноти та досто­вірностіMagistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+